Sociaal Compendium Arbeidsrecht - Corpus - Schorsing van de arbeidsovereenkomst - Schorsingsgevallen - Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (zorgverlof)

4121 Onderbrekingsuitkering
De werknemer heeft tijdens het zorgverlof in beginsel recht op een door de RVA betaalde onderbrekingsuitkering.
De voorwaarden waaronder de onderbrekingsuitkeringen kunnen genoten worden, zijn bepaald in het KB van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.
De werknemer die onderbrekingsuitkeringen wil bekomen, moet daartoe een aanvraag indienen bij de RVA per aangetekende brief (art. 19 KB 2 januari 1991).
Een KB van 1 juli 2012 bepaalt dat de aanvraag ook op elektronische wijze mag ingediend worden.
Zie i.v.m. met de elektronische aanvraag nr. 4060.
Het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen is bepaald in de artikelen 6/2 en 6/3 van het KB van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

De onderstaande tabel geeft de bedragen weer:
Onderbrekingsuitkeringen bij medische bijstand
(bedragen per maand i.g.v. voltijdse tewerkstelling)
(bedragen per maart 2020)
Volledige onderbreking
■basisbedrag: 851,59 EUR
■alleenstaande ouder(1) : 1.400,01 EUR
Vermindering van de prestaties met 1/2
 
< 50 jaar
■basisbedrag: 425,79 EUR
■alleenstaande ouder(1) : 700,00 EUR
≥ 50 jaar
■basisbedrag: 574,02 EUR
■alleenstaande ouder(1) : 700,00 EUR
Vermindering van de prestaties met 1/5
 
< 50 jaar
■basisbedrag: 144,45 EUR
■alleenstaande ouder: 194,25 EUR(2) of 280,00 EUR(1)
≥ 50 jaar
■basisbedrag: 216,67 EUR
■alleenstaande ouder: 280,00 EUR(1)
(1)
Voorwaarden voor recht op verhoogd bedrag alleenwonende ouder: zorgverlof nemen voor zijn kind, uitsluitend samenwonen met kind(eren) ten laste, ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee men samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding ervan en kind is jonger dan 18 jaar (21 jaar als kind gehandicapt is), schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 1 juni 2017.
(2)
Dit verhoogd bedrag wordt toegekend aan de ouder die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen ten laste (ongeacht de leeftijd van de kinderen).
Voor de werknemers die een deeltijdse arbeidsregeling onderbreken wordt een gedeelte van de hierboven vermelde bedragen toegekend dat proportioneel is aan de duur van hun prestaties in de deeltijdse arbeidsregeling.
Als een werknemer met zijn werkgever overeenkomt het zorgverlof te verdelen in weken, is het bedrag van de uitkering van de wekelijkse onderbreking gelijk aan het maandbedrag gedeeld door 26 en vermenigvuldigd met het aantal dagen van het verlof.
De federale onderbrekingsuitkering kan eventueel aangevuld worden met een Vlaamse aanmoedigingspremie.

 

>