Sociaal Compendium Arbeidsrecht - Inleiding - Bronnen van het arbeidsrecht - Nationale bronnen - Wetgeving - Regionale en gemeenschapswetgeving - Gemeenschappen

 

  

103 Persoonsgebonden aangelegenheden

De parlementen van de Vlaamse en de Franse gemeenschap regelen, elk voor zich, bij decreet de persoonsgebonden aangelegenheden (art. 128 § 1 eerste lid Gw.). 

Onder persoonsgebonden aangelegenheden dienen o.m. te worden verstaan (art. 5 § 1 Bijzondere Wet Hervorming Instellingen):

  • de activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg (art. 5 § 1 I.8°) (waaronder de diensten voor preventie en bescherming op het werk, afdelingen of departementen belast met het medisch toezicht); 

Deze bevoegdheid omvat niet het volledige ARAB en Codex Welzijn Werk. De maatregelen van interne politie die betrekking hebben op de arbeidsbescherming, worden immers, als onderdeel van de maatregelen betreffende het leefmilieu, onttrokken aan de bevoegdheden van de gewesten (art. 6 § 1 II 3°). 

Artikel 4 § 1 van de Welzijnswet Werknemers en het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht (opgeheven en vervangen door titel 4 van boek I van de Codex Welzijn Werk) op de werknemers dat zijn rechtsgrond vindt in die bepaling, behoren als maatregel van interne politie die betrekking heeft op de arbeidsbescherming, of welke in ruimere zin van arbeidsrechtelijke aard is, tot de bevoegdheid van de federale overheid (RvS (9e K.) nr. 125.623, 24 november 2003, http://www.raadvst-consetat.be, TBP 2005 (verkort), 486). 

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de controle van de arbeidsgeneeskunde en voor de erkenning van interbedrijfsgeneeskundige diensten, maar niet voor de organisatie van deze diensten (RvS 9 juli 1986, APM 1986, 102).

 

  • de beroepsopleiding, omscholing en herscholing van mindervaliden (art. 5 § 1 II.4°). 

Uitgezonderd worden:

  • de regelen betreffende en de financiering, met inbegrip van de individuele dossiers, van de toelagen aan de mindervaliden behoudens de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • de regelen betreffende de financiële tegemoetkoming voor de tewerkstelling van mindervalide werknemers, die toegekend wordt aan de werkgevers die mindervaliden tewerkstellen.

 

 

 

 

 

 

>