Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht - Corpus - Socialezekerheidsprestaties voor werknemers - Werkloosheidsverzekering - Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) - Werkloosheidsuitkering - Vervangingsverbintenis - Vrijstelling van de vervangingsplicht - Ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering

 

Aanvraagprocedure

3708 Aanvraag

(art. 17 §1-4 KB 3 mei 2007)

Teneinde een erkenning te bekomen als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering moet de werkgever een behoorlijk gemotiveerde aanvraag indienen bij de minister van Werk, vergezeld van:

 • de nodige documenten die aantonen dat de onderneming voldoet aan de gestelde voorwaarden;
 • een cao of, voor de instellingen die buiten het toepassingsgebied van de Cao-wet vallen, een collectief akkoord houdende invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • een herstructureringsplan dat voor advies wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, het preventiecomité of de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties, de een bij gebreke van de andere.

 

Dit herstructureringsplan moet minstens een positief actieplan voor de vrouwelijke werknemers bevatten alsook de nodige documenten die aantonen dat de onderneming zelf in de waarborgen heeft voorzien om bij eventuele faling de kosten te dekken van de bedrijfstoeslag van de werklozen met bedrijfstoeslag tussen de leeftijd van 50 jaar, of de leeftijd bepaald in de cao die van toepassing is, en 55 jaar.

Voor de ondernemingen in moeilijkheden en de onderneming die tijdens het jaar dat de aanvraag tot erkenning voorafgaat, een aantal werkloosheidsdagen heeft gekend ten minste gelijk aan 20 % van het totaal aantal dagen aangegeven voor de werklieden aan de RSZ die bovendien een mededeling hebben gedaan van de intentie om over te gaan tot collectief ontslag en voor de ondernemingen in herstructurering moet het herstructureringsplan bovendien minstens de volgende elementen bevatten:

 • een overzicht van de pistes inzake arbeidsherverdeling, inzonderheid inzake deeltijds tijdskrediet en vrijwillig deeltijdse arbeid, die naar aanleiding van de herstructurering werden onderzocht als alternatief voor de ontslagen en het resultaat van dit onderzoek inzake daling van het volume aan arbeid, uitgedrukt in voltijdse equivalenten;
 • de naar aanleiding van de herstructurering afgesproken regeling inzake afscheidspremies, vastgelegd in de cao waarmee in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt voorzien, voor de werknemers die het bedrijf vrijwillig verlaten, waarbij inzonderheid wordt vermeld wie daar voor in aanmerking komt en welke de toekenningsmodaliteiten ervan zijn;
 • de naar aanleiding van de herstructurering voorziene begeleidingsmaatregelen voor de met ontslag bedreigde werknemers, vastgelegd in de cao waarmee in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt voorzien, waarbij voor de ontslagen werknemer, wat betreft de werkgevers bedoeld in artikel 5, eerste of derde lid van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en de werkgevers uitsluitend bedoeld in artikel 5, tweede of vijfde lid van het voornoemde koninklijk besluit van 9 maart 2006 (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 4977 e.v.) die hebben besloten een tewerkstellingscel op te richten of mee te werken aan een overkoepelende tewerkstellingscel (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 4984 e.v.), voorzien is in:
  1. de oprichting van een tewerkstellingscel of de medewerking aan een overkoepelende tewerkstellingscel;
  2. een aanbod van outplacementbegeleiding op kosten van de onderneming die minstens voldoet aan de normen van artikel 6 van het KB van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;
 • de nominatieve lijst met de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de kandidaat werklozen met bedrijfstoeslag, waarbij afzonderlijk vermeld worden de beschermde werknemers voor wie de erkenning van economische of technische redenen het voorwerp moet uitmaken van een beslissing door het paritair comité;
 • de goedkeuring door de bevoegde gewestelijke overheid van het outplacementaanbod overgemaakt overeenkomstig artikel 6 zesde lid van het KB van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>