Sociaal Compendium socialezekerheidsrecht - Corpus - Personeel toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering van de sociale zekerheid voor werknemers - Toepassingsgebied, verplichtingen en bijdrageregeling in het algemeen - Bijdragen op het loon - Begrip loon

 

1. SOCIALEZEKERHEIDSRECHTELIJK LOONBEGRIP

 

Regels

 

660 Verwijzing naar de Loonbeschermingswet

 

Het begrip loon dat in aanmerking komt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen wordt bepaald bij artikel 2 van de Loonbeschermingswet (art. 23, eerste lid, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid). Voor dit begrip kan dan ook worden verwezen naar nr. 2644 van het Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019.

 

Merkwaardigerwijs oordeelde het Hof van Cassatie dat, bij ontstentenis van nadere precisering, bij de verruimingen van het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers (zie nr. 1061) uitsluitend als loon dient te worden beschouwd datgene dat als tegenprestatie van arbeid betaald wordt. Dat heeft o.m. tot gevolg dat vergoedingen betaald aan zelfstandigen tot wie de toepassing van de socialezekerheidsregeling voor werknemers werd uitgebreid en die ertoe strekken hen toe te laten uitsluitend zelf hun bijdragen te laten betalen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen (waaronder zij echter niet vallen) en de bijkomende kosten m.b.t. de arbeid, niet in aanmerking komen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers (Cass. 11 februari 2008, S.07.0075.N, Soc.Kron. 2008, 411, m.b.t. de uitbreiding tot zelfstandige huisarbeiders).

 

 

Overeenkomstig artikel 2 van de Loonbeschermingswet is loon elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar:

 

  • dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie van arbeid verricht krachtens de arbeidsovereenkomst, alsook datgene;
  • waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (bij fooien of bedieningsgeld bezoldigden, betaling door Fondsen voor Bestaanszekerheid). 

Het loonbegrip van artikel 2 van de Loonbeschermingswet kan, voor de heffing van socialezekerheidsbijdragen bij KB worden verruimd of beperkt. Van beide mogelijkheden werd gebruikgemaakt (zie daarvoor nr. 671, nr. 678 en nr. 680).

 

>