Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht - Corpus - Socialezekerheidsprestaties voor werknemers – Werkloosheidsverzekering – Toekenningsvoorwaarden – Onvrijwillig zonder arbeid of zonder loon zijn – Werkloos zijn of worden wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil

1. Beginsel

(art. 51 Werkloosheidsbesluit)

ALGEMEEN

3087 Artikel 51 van het Werkloosheidsbesluit bepaalt dat de werknemer die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil, kan worden uitgesloten van het genot van de uitkeringen gedurende een bepaalde periode (zie nr. 3132 ). Deze bepaling kent zeven situaties waarin de werknemer wordt geacht werkloos te zijn wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil (zie nr. 3091).

[…]

2. Toepassingsgevallen

3091

[…]

NIET TIJDIG INSCHRIJVEN ALS WERKZOEKENDE

3113.1

(art. 51 §1 tweede lid 11° en tiende lid Werkloosheidsbesluit)

Tenslotte is nog te beschouwen als “werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer”, het zich niet hebben ingeschreven als werkzoekende binnen een periode van twee maand te rekenen vanaf :

  • de dag waarop de werknemer gedurende de opzeggingstermijn minstens gedeeltelijk vrijgesteld werd van prestaties;
  • de dag van aanvang van de periode, gedekt door een beëindigingsvergoeding (met inbegrip van een niet-concurrentievergoeding en van een uitwinningsvergoeding) of door een niet-concurrentie- of niet-afwervingsvergoeding die als loon wordt beschouwd voor de toepassing van de werkloosheidsreglementering (zie nr. 3072).

 

Die periode van twee maanden (binnen dewelke men zich moet inschrijven als werkzoekende) wordt verlengd met het aantal dagen dat begrepen is in:

  • een werkhervatting als loontrekkende of in een beroep waardoor de werknemer niet onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid, valt;
  • een arbeidsongeschiktheid in de zin van de wetgeving op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
  • een uitputting van betaalde vakantie waarop de werknemer aanspraak kan maken;
  • een voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving.
>