Het “ontslagverbod” bij overdracht van onderneming

 

37-2018 7-13 september 

Een overdracht van onderneming vormt op zichzelf voor de overdrager of de verkrijger geen reden tot ontslag. Maar dat “ontslagverbod” vormt geen beletsel voor ontslagen om economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen.

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat om uit te maken of het “ontslagverbod” waarvan hierboven sprake werd geschonden, moet worden nagegaan of de overgang al dan niet de enige reden was voor het ontslag. Dat moet worden bepaald, op basis van de objectieve omstandigheden waarin het ontslag is gegeven, aldus het Hof.

In het hier besproken arrest beslist het Hof van Justitie dat een omstandigheid zoals het feit dat het ontslag heeft plaatsgehad geruime tijd vóór de overdracht van onderneming (in dit geval vier maanden ervoor), “lijkt te pleiten” voor economische, technische of organisatorische redenen als motieven voor het ontslag. Niettemin, zo oordeelt het Hof, moet ook dan nog worden nagegaan of de omstandigheden die tot het ontslag hebben geleid en de “tardieve” overdracht van onderneming, geen doelbewuste maatregelen zijn die ertoe strekken de ontslagen werknemers de rechten te ontnemen die zij aan het ontslagverbod ontlenen.  

De zaak had betrekking op een aanbesteding van diensten voor het beheer van een gemeentelijke muziekacademie in Spanje, waarbij nog een aantal andere elementen speelden dan het tijdsverloop. Maar het “exotisch” karakter en de specificiteit van de feiten beletten niet dat wat hierboven werd uiteengezet, op zich relevant is in een Belgische context. De Belgische CAO nr. 32bis is inderdaad de uitvoering van een Europese Richtlijn m.b.t. het behoud van rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen.  

Brengen wij ten slotte nog in herinnering dat de CAO nr. 32bis het “ontslagverbod” wat onrechtstreeks formuleert (reden waarom ik de term tussen aanhalingstekens heb geplaatst) en, nog belangrijker, niet in een specifieke sanctie voorziet bij een schending daarvan (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018, nr. 4731).

Willy van Eeckhoutte.

 

Wat kan Bellaw.be in deze context voor u betekenen? 

  • Uiteraard begeleiden wij ondernemingen op sociaalrechtelijk vlak bij voorgenomen overdrachten van ondernemingen. 
  • Maar wij doen dat ook voor wie voor- of achteraf in dat verband met problemen te maken heeft, zoals de vraag welk risico men als werkgever loopt bij een ontslag vóór of na de overdracht (of welke kansen men heeft als in die context ontslagen werknemer). 

 

BRON: HvJ 7 augustus 2018, C-472/16 (Siguënza)

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Klik hier om de afleveringen van SoCompact van voor 1 januari 2018 te raadplegen.

 

Het “ontslagverbod” bij overdracht van onderneming

37-2018 7-13 september  Een overdracht van onderneming vormt op zichzelf voor de overdrager of de verkrijger geen reden tot ontslag. Maar dat “ontslagverbod” vormt geen beletsel voor ontslagen om econ...

14 September 2018 | Lees verder

Werkgever kan meer schenken aan werknemer zonder RSZ-bijdragen verschuldigd te zijn

27-36-2018 - 29 juni - 6 september Hoewel men kan men betwijfelen dat geschenken die worden toegekend naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen uit het leven van de werknemer, wel loon zijn (zie S...

07 September 2018 | Lees verder

SoCompact wenst u een fijne zomer!

26-2018 - 22-28 juni 2018   Beste lezer van SoCompact,   Dit is het laatste nummer van SoCompact van het gerechtelijk jaar 2017-2018. Deze week is er geen belangrijk sociaalrechtelijk nieuws te melden...

29 Juni 2018 | Lees verder

Jaarlijkse vakantie en gedeeltelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid

25-2018 – 15-21 juni 2018 Het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld waarop een werknemer in een bepaald kalenderjaar recht heeft, wordt vastgesteld naar verhouding tot de arbeidsprestaties die hij ...

22 Juni 2018 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>