De activeringsbijdrage maakt vrijstelling van prestaties met loonbehoud duurder

  3 - 2018 - 12 t.e.m. 18 januari

Werkgevers die bepaalde werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon moeten sinds 1 januari 2018 rekening houden met de activeringsbijdrage die verschuldigd is bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen.

Wat houdt een systeem van vrijstelling van prestaties precies in?

Een systeem van vrijstelling van prestaties bestaat erin dat een werknemer voor zijn werkgever geen arbeidsprestaties meer hoeft te leveren maar toch zijn loon geheel of gedeeltelijk behoudt. Op dat loon zijn vanzelfsprekend de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Het systeem van vrijstelling van prestaties wordt steeds vaker gebruikt voor “oudere” werknemers als alternatief voor het steeds strenger geregelde en duurder wordende SWT.

Sinds 1 januari 2018 zijn de werkgevers op het loon van de werknemers die vrijstelling van prestaties genieten een activeringsbijdrage verschuldigd bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen. De regering wil met de invoering van de activeringsbijdrage het gebruik van het systeem van vrijstelling van prestaties ontmoedigen.

Door wie en voor wie is de bijdrage verschuldigd?

De bijdrage is verschuldigd door:

  • de werkgevers op wie de Cao-wet van toepassing is (dus vnl. werkgevers uit de privésector),
  • alsook door bepaalde autonome overheidsbedrijven.

De bijdrage is verschuldigd voor hun werknemers die geen enkele prestatie leveren tijdens een volledig kwartaal bij dezelfde werkgever.

De bijdrage is evenwel niet verschuldigd wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolge één van de wettelijke schorsingsgronden of wanneer de werknemer vrijgesteld wordt van prestaties tijdens zijn opzeggingstermijn. Het is immers niet de bedoeling dat de werkgever de bijdrage verschuldigd is in geval van ziekte of verlof van zijn werknemer.

De bijdrage is evenmin verschuldigd voor de werknemers die in een mechanisme van volledige vrijstelling van prestaties gestapt zijn:

  • vóór 28 september 2017, of,
  • in toepassing van een cao van bepaalde duur afgesloten en neergelegd vóór 28 september 2017, of,
  • in het geval van overheidsbedrijven, in toepassing van een regeling afgesloten in het paritair comité vóór 28 september 2017.

Hoeveel bedraagt de bijdrage?

De activeringsbijdrage is gelijk aan een bepaald percentage van het brutokwartaalloon van de betrokken werknemer en moet per kwartaal een bepaald minimumbedrag bereiken.

Het percentage van de bijdrage en het bedrag van de minimumbijdrage verschillen naar gelang van de leeftijd van de werknemer op het ogenblik waarop zijn werkgever hem van elke prestatie vrijstelt:

 

Leeftijd werknemer bij aanvang vrijstelling

Bijdragepercentage

Minimumbijdrage per kwartaal

Vóór 55 jaar

20%

300 euro

Na 55 jaar en vóór 58 jaar

18%

300 euro

Na 58 jaar en vóór 60 jaar

16%

300 euro

Na 60 jaar en vóór 62 jaar

15%

225,60 euro

Na 62 jaar

10%

225,60 euro

 

Het bijdragepercentage blijft in principe onveranderd tijdens de ganse periode van vrijstelling van prestaties (behalve in de hierna vermelde gevallen van vermindering of vrijstelling).

De bijdrage wordt elk kwartaal berekend en betaald samen met de gewone socialezekerheidsbijdragen (zie www.sociaalcompendium.be).

Vermindering en vrijstelling van de bijdrage

Het bijdragepercentage wordt verminderd met 40% indien de werknemer gedurende de periode van vrijstelling van prestaties verplicht was een door zijn werkgever georganiseerde opleiding te volgen die tenminste 15 dagen omvat in een periode van 4 opeenvolgende kwartalen. De vermindering van het bijdragepercentage geldt tijdens diezelfde 4 kwartalen.

De werkgever wordt vrijgesteld van de bijdrage indien de werknemer gedurende de eerste 4 kwartalen van vrijstelling van prestaties verplicht een door zijn werkgever georganiseerde opleiding heeft gevolgd, waarvan de kostprijs tenminste 20% bedraagt van het brutojaarloon waarop de werknemer voor de vrijstelling van prestaties recht had.

De voornoemde bijdrage is niet verschuldigd wanneer de werknemer die volledig van prestaties werd vrijgesteld gedurende het volledige kwartaal een nieuwe tewerkstelling aanvat, hetzij bij een of meerdere andere werkgever(s), hetzij in de hoedanigheid van zelfstandige. Die nieuwe tewerkstelling moet minstens gelijk zijn aan een derde van een voltijdse tewerkstelling.

BRON: art. 66 – 67 programmawet 25 december 2017, BS 29 december 2017.

Ester Van Oostveldt.

 

Klik hier om de afleveringen van SoCompact van voor 1 januari 2018 te raadplegen.

 

De activeringsbijdrage maakt vrijstelling van prestaties met loonbehoud duurder

3 - 2018 - 12 t.e.m. 18 januari Werkgevers die bepaalde werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon moeten sinds 1 januari 2018 rekening houden met de activeringsbijdrage die verschuldig...

19 Januari 2018 | Lees verder

Responsabiliseringsbijdrage sanctioneert niet-naleving voorrangsregels deeltijdse werknemers

2-2018 – 5 t.e.m. 11 januari   Voorrangsregels deeltijdse werknemers Het Belgische arbeidsrecht bevat een regeling waardoor deeltijdse werknemers voorrang kunnen opeisen voor het verkrijgen van een an...

12 Januari 2018 | Lees verder

Eindejaarsprogrammawet voert een nieuwe winstpremie in

1-2018 – 1 t.e.m. 4 januari   De eindejaarsprogrammawet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 (zie voor een overzicht van de in die wet voorkomende sociaalrechtelijke bep...

05 Januari 2018 | Lees verder

Opleidingsverplichtingen werkgevers verder uitgewerkt

51-52  - 2017 - 15 t.e.m. 31 december   Deze week werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat de uitvoeringsregels bevat m.b.t. de door de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk ingestelde opleidingsverpl...

22 December 2017 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>