Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Punt.

 26-2019 - 21 t.e.m. 27 juni

Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn.

Het arbeidsrecht kent twee verschillende begrippen loon. 

In het algemeen is loon, op basis van de definitie van arbeidsovereenkomst, al wat de tegenprestatie is van arbeid. 

Voor de toepassing van de wettelijke bepalingen die tot doel hebben de werknemers de maximale beschikking over het loon te verzekeren, hanteert de Loonbeschermingswet een veel ruimer loonbegrip: alles wat geld of een in geld waardeerbaar voordeel is en waarop de werknemer ten laste van zijn werkgever aanspraak kan maken als gevolg van (het bestaan, de uitvoering, de schorsing, de beëindiging enz.) van de arbeidsovereenkomst .

Het is van het laatste, ruime loonbegrip dat moet worden vertrokken om de basis samen te stellen waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in de werknemersregeling (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 660) .

Het onder vermelde arrest doet uitspraak over de vraag of socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op voordelen die een werknemer ontvangt als tegenprestatie van arbeid, maar niet van zijn werkgever, maar van een derde. Men zou kunnen argumenteren dat dergelijke bestanddelen van het loon in de algemene betekenis van het woord niet noodzakelijk loon zijn in de ruimere betekenis die hierboven is vermeld als niet vast staat dat zij ten laste van de werkgever vallen, zoals de socialezekerheidswetgeving vereist.

Welnu, zo redeneert het Hof van Cassatie, het ene impliceert het andere. Als iets de tegenprestatie is van arbeid, dan heeft de werknemer daar per definitie recht op ten laste van de werkgever, ook al valt het voordeel ten laste van een derde. Of, volgens de bewoordingen van het arrest: de verplichting van de werkgever het loon te betalen, is geen onderscheiden bestanddeel van het algemene loonbegrip, maar een noodzakelijk gevolg van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het is niet verenigbaar met de aard van de arbeidsovereenkomst en het begrip loon aan te nemen dat de werkgever niet verplicht is te betalen wat de tegenprestatie is van de arbeid verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Als iets loon is in de zin van tegenprestatie van arbeid, volstaat dat m.a.w. opdat daarop socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn. Men moet niet nog eens nagaan of de werknemers daarop ook recht hebben ten laste van hun werkgever, zoals het uitgebreidere loonbegrip van de Loonbeschermingswet dat vereist. Dat laatste loonbegrip tast het algemeen loonbegrip niet aan, maar breidt het uit met voordelen die niet de tegenprestatie van arbeid zijn.

Mijn studenten hebben de leer van het Hof van Cassatie over het loonbegrip altijd eerder als hogere filosofie dan wel als recht beschouwd. Maar filosofische stellingen zijn niet noodzakelijk onverenigbaar met het recht. Bovendien is er geld tekort in de sociale zekerheid.

 

Willy van Eeckhoutte. 

Nog vragen over loon en socialezekerheidsbijdragen? Stel uw vraag hier.

BRON: Cass. 20 mei 2019, S.18.0063.F 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Dit is het laatste nummer van SoCompact van het gerechtelijk jaar 2018-2019.

Wij gaan er even tussenuit tijdens de zomer. Begin september mag u het eerstvolgende nummer van de nieuwsbrief in uw mailbox verwachten.

Wij wensen u een fijne zomer en een deugddoende vakantie!

Willy van Eeckhoutte, Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

 

 

 

 

Klik hier om de afleveringen van SoCompact van voor 1 januari 2018 te raadplegen.

 

Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Punt.

26-2019 - 21 t.e.m. 27 juni Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het arbeidsrecht kent twee verschillende begrippe...

28 Juni 2019 | Lees verder

Wanneer klikken klokkenluiden wordt

25-2019 - 14 t.e.m. 20 juni Het Belgisch recht kent (nog) geen formele regels die klokkenluiders of whistle blowers in het algemeen beschermen wanneer zij mistoestanden in de onderneming van hun werkg...

21 Juni 2019 | Lees verder

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon?

24-2019 - 7 t.e.m. 13 juni Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindigingsvergoedingen, waaronder in eerste instantie de opze...

14 Juni 2019 | Lees verder

KB concretiseert responsabiliseringsbijdrage bij schending voorrangsregels deeltijdse werknemers

23-2019 - 31 mei t.e.m. 6 juni Waarover gaat het? Deeltijdse werknemers kunnen bij hun werkgever een aanvraag indienen tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet...

07 Juni 2019 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>