Peeters et Muyters au carrefour: beiden kunnen weigeren of goedkeuren

De Standaard, zaterdag 16 - zondag 17 juni 2018, p. 6

Kris Peeters

De aanvraag om erkend te worden als onderneming in herstructurering moet worden ingediend bij de minister van Werk (art. 17, § 1, SWT-besluit).

Hoewel dat niet expliciet wordt gezegd, gaat het hier uiteraard om de federale minister van Werk: het SWT-besluit is een koninklijk en dus een federaal besluit.

Het is diezelfde minister van Werk die beslist: hij kan de aanvragende onderneming een erkenning verlenen als “onderneming in herstructurering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag” (art. 18, § 1, 1ste lid, SWT-besluit).

 

Philippe Muyters

Wat komt de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport daarbij doen?

Bij de federale minister van Werk moet een behoorlijk gemotiveerde aanvraag worden ingediend, vergezeld van o.m. een herstructureringsplan (art. 17, § 1, en § 2, 3°). Dat plan moet een aantal zaken bevatten (art. 17, § 3, SWT-besluit).

Voor twee soorten ondernemingen die een mededeling hebben gedaan van de intentie om over te gaan tot collectief ontslag, moet het herstructureringsplan bijkomende elementen bevatten. Het gaat om (1) ondernemingen in moeilijkheden (art. 14 SWT-besluit) en (2) ondernemingen waar minstens vijftig procent van het personeel is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor werklieden, die tijdens het jaar dat de aanvraag tot erkenning voorafgaat, een aantal werkloosheidsdagen hebben gekend dat ten minste gelijk is aan twintig procent van het totaal aantal dagen aangegeven voor de werklieden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (art. 15, 2°, SWT-besluit). Blijkbaar valt Carrefour onder een van die twee categorieën, zo niet is de discussie zinloos.

Een van de bijkomende elementen die het herstructureringsplan moet bevatten, bestaat in de naar aanleiding van de herstructurering voorziene begeleidingsmaatregelen voor de met ontslag bedreigde werknemers, die o.a. de oprichting van een tewerkstellingscel of de medewerking aan een overkoepelende tewerkstellingscel moeten bevatten (art. 17, § 4, 3°, a, SWT-besluit). Het is de werkgever die de tewerkstellingscel opricht (art. 5, 1ste lid, koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen). De voor de vestigingsplaats van de werkgever in herstructurering bevoegde publieke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, in Vlaanderen de VDAB, maakt weliswaar eveneens deel uit van de tewerkstellingscel, maar hij kan dat weigeren (art. 5, 7de lid, koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen). De Vlaams minister van Werk komt daarbij niet aan te pas.

 

Altijd gelijk  

Peeters heeft gelijk

Maar een ander bijkomend element dat in het herstructureringsplan van de hierboven bedoelde ondernemingen moet voorkomen, is  “de goedkeuring door de bevoegde gewestelijke overheid van het outplacementaanbod” (art. 17, § 4, 5°, SWT-besluit).

Dat betekent dat als de Vlaams minister van Werk zijn goedkeuring aan het outplacementaanbod niet verleent, het herstructureringsplan onvolledig is, zodat de federale minister van Werk de onderneming niet mag erkennen als onderneming in herstructurering.

Muyters heeft gelijk

Maar als de Vlaams minister van Werk zijn goedkeuring wel verleent, heeft de federale minister van Werk nog altijd de mogelijkheid de erkenning als onderneming in herstructurering te weigeren.

 

Willy van Eeckhoutte

Peeters et Muyters au carrefour: beiden kunnen weigeren of goedkeuren

De Standaard, zaterdag 16 - zondag 17 juni 2018, p. 6 Kris Peeters De aanvraag om erkend te worden als onderneming in herstructurering moet worden ingediend bij de minister van Werk (art. 17, § 1, SW...

17 Juni 2018 | Lees verder

Dading en schending van het arbeidsrecht

Humo, dinsdag 5 juni 2018, p. 30     Is het bekendmaken van wat binnenskamers moet blijven op grond van een afspraak in een dading, een “zware schending van het arbeidsrecht”? Ik denk het niet.   Tom...

06 Juni 2018 | Lees verder

Inschrijving als werkzoekende: gedaan met het dolce far niente?

De Tijd, woensdag 30 mei 2018, p. 5     Mogen   Iedereen die wettelijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, mag zich om op het even welk ogenblik als werkzoekende inschrijven, ongeacht of hij een job h...

30 Mei 2018 | Lees verder

Leken in het recht

De Tijd, dinsdag 22 mei 2018, p. 1 en 3   Taal evolueert snel, dat weten wij. Maar of zij nu zo snel verandert dat lekenrechter synoniem is geworden van plaatsvervangend rechter, zoals De Tijd laat u...

22 Mei 2018 | Lees verder

WIKISOC blog

"harde" juridische commentaar bij de sociaalrechtelijke actualiteit

 

WAT? WX5 (WWWWW)

Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

VOOR WIE?

Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

INTERESSEERT WikiSoc U?

Teken dan in via een van de volgende kanalen. Het kost niets en u en ik steken er iets van op.

 Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op WikiSoc

>