Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht - Corpus -  Socialezekerheidsprestaties voor werknemers -  Werkloosheidsverzekering - Toelaatbaarheidsvoorwaarden: wachttijd - Vrijstelling van wachttijd (behoud van het recht op uitkering)
A. Beginsel
(art. 42 § 1 en 42bis Werkloosheidsbesluit)

2810 De werknemer die opnieuw werkloosheidsuitkeringen aanvraagt als volledig werkloze, is vrijgesteld van een nieuwe wachttijd en kan opnieuw toegelaten worden tot het stelsel volgens hetwelk hij laatst werd vergoed, indien hij in de loop van de drie jaar die de uitkeringsaanvraag voorafgaan voor ten minste één dag:
 • ofwel werkloosheidsuitkeringen heeft genoten als volledige werkloze;
 • ofwel als deeltijdse werknemer een inkomensgarantie-uitkering genoten heeft die berekend werd in functie van een referte-uitkering die een werkloosheidsuitkering is;
 • ofwel werkloosheidsuitkeringen heeft genoten als tijdelijk werkloze nadat vastgesteld werd dat hij de wachttijdvoorwaarden (zie nr. 2751) heeft vervuld.

Zijn ook vrijgesteld van een (nieuwe) wachttijd:

 • de werknemer die werkloosheidsuitkeringen aanvraagt als tijdelijk werkloze wegens economische oorzaken, indien hij in de loop van de 3 jaar die de uitkeringsaanvraag voorafgaan voor ten minste één dag:
  • ofwel werkloosheidsuitkeringen heeft genoten als volledig werkloze;
  • ofwel inschakelingsuitkeringen heeft genoten;
  • ofwel werkloosheidsuitkeringen heeft genoten als tijdelijk werkloze wegens economische oorzaken met vrijstelling van wachttijd want toelaatbaar tot het recht op inschakelingsuitkeringen;
  • ofwel werkloosheidsuitkeringen heeft genoten als tijdelijk werkloze waarbij vastgesteld werd dat hij de wachttijdvoorwaarden (zie nr. 2751) heeft vervuld;
  • ofwel werkloosheidsuitkeringen heeft genoten als tijdelijk werkloze bij dezelfde werkgever op voorwaarde dat hij overeenkomstig de uitkeringskaart op 30 september 2016 als tijdelijk werkloze bij deze werkgever gerechtigd kon zijn op uitkeringen;

Dat tijdelijk werklozen om economische redenen in tegenstelling tot de andere tijdelijk werklozen maar onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van wachttijd, is strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod (Cass. 4 april 2022, S.20.0047.F).

 • de jonge werknemer die opnieuw inschakelingsuitkeringen aanvraagt indien hij in de loop van de 3 jaar die de uitkeringsaanvraag voorafgaan voor tenminste één dag inschakelingsuitkeringen heeft genoten;
 • de voltijdse werknemer en de vrijwillig deeltijdse werknemer die tijdelijk werkloze is wegens overmacht, jaarlijkse vakantie, technische stoornis, slecht weer, staking of lock-out of tijdens de erkenningsprocedure dringende reden tot ontslag van een beschermde werknemer;
 • de werknemer die werkloosheidsuitkeringen aanvraagt als tijdelijk werkloze wegens economische oorzaken voor zover hij toelaatbaar is tot het recht op inschakelingsuitkeringen (zie nr. 2760);
 • de leerling die tijdelijk werkloos wordt gesteld en alternerend onderwijs of onderwijs met beperkt leerplan of een erkende deeltijdse opleiding of een alternerende opleiding volgt zonder nog onderworpen te zijn aan de leerplicht.

De werknemer die de hoedanigheid heeft bekomen van deeltijdse werknemer met behoud van rechten, wordt geacht een uitkering te hebben genoten de dag dat hij in deze deeltijdse arbeidsregeling getreden is (art. 29 § 5 KB).

Na een onderbreking van de vergoeding kan een niet-toeleidbare werkzoekende opnieuw recht hebben op beschermingsuitkeringen als op het moment van de uitkeringsaanvraag aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zie nr. 3258 en art. 36sexies lid 2 KB).

 SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven. Meer info