De structurele vermindering vanaf 1 april 2022

20-2022 - 13-19 mei

Afgelopen week werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de invoeging van een ‘zeer lage lonen complement’ in de berekeningsformule van de structurele bijdragevermindering verder concretiseert.

Waarover gaat het?

De structurele bijdragevermindering is een vermindering van de werkgeversbijdragen die kan genoten worden door werkgevers voor werknemers die onderworpen zijn aan alle takken van de socialezekerheidsregeling voor werknemers.

De bijdragevermindering bestaat uit een basisforfait waarvan het bedrag afhangt van de categorie waartoe de tewerkstelling van de werknemer behoort (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 944).

Dat basisforfait wordt, voor de werknemers met een refertekwartaalloon S lager dan de wettelijk bepaalde loongrens S0, verhoogd met een complement voor de lage lonen. Voor de werknemers met een kwartaalloon W hoger dan de wettelijk bepaalde loongrens S1, wordt het basisforfait verhoogd met een complement voor de hoge lonen. Het complement voor de hoge lonen wordt sinds 1 januari 2018 enkel nog toegekend voor de werknemers van categorie 2 (= categorie Sociale Maribel).

Werknemers met een zeer laag loon (= loon lager dan de zeer lage loongrens S2) kunnen sinds 1 april 2022, naast het complement voor de lage lonen, ook recht openen op een complement voor de zeer lage lonen. Het complement voor de zeer lage lonen is ingevoerd ter compensatie van de stijging van de loonkost omwille van de verhoging van het minimumloon per 1 april 2022.

De wettelijke basis voor het complement voor de zeer lage lonen is gelegd door een wet die eind vorig jaar werd gepubliceerd (zie SoCompact nr. 1-2022). De parameters nodig voor de berekening van dat complement dienden evenwel nog bij koninklijk besluit te worden vastgelegd. Het hieronder vermelde koninklijk besluit zorgt daarvoor.


De nieuwe berekeningsformule van toepassing vanaf 1 april 2022
 
De formules om het bedrag van de structurele vermindering te berekenen, zien er sinds 1 april 2022 als volgt uit (de zeer lage lonen complement staat onderlijnd):


Structurele vermindering: berekeningsformule (bedragen per 1 april 2022)

Categorie van tewerkstelling

Berekeningsformule

Categorie 1 (algemene categorie)

0 + 0,1400 × (9.779,77 EUR – S1+ 0,4000 x (5.889,70 EUR – S1)

Categorie 2 (categorie sociale maribel)

79 EUR + 0,2557 × (8.215,66 EUR – S1) + 0,4000 x (6.048,89 EUR – S1) + 0,0600 × (W2 – 14.342,02 EUR)

Categorie 3 (categorie erkende beschutte werkplaats en maatwerkbedrijven) - werknemer waarvoor loonmatigingsbijdrage verschuldigd is

0 + 0,1400 x (10.597,01 EUR – S1) + 0,4000 x (5.889,70 EUR – S1)

Categorie 3 (categorie erkende beschutte werkplaats en maatwerkbedrijven) - werknemer waarvoor loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd is

495 EUR + 0,1785 × (10.061,21 EUR – S1) + 0,4000 x (5.889,70 EUR- S1)

  1. Het refertekwartaalloon (S) is het loon dat de werknemer in het kwartaal verdiend heeft wanneer hij volledige kwartaalprestaties verricht heeft.
  2. Het effectieve kwartaalloon (W) is het loon dat de werknemer effectief verdiend heeft op basis van zijn reële kwartaalprestaties.
Het conform de formule berekende verminderingsbedrag wordt voor de deeltijdse werknemers en de werknemers met onvolledige kwartaalprestaties proportioneel verminderd.

 

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: KB 10 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (BS 16 mei 2022).

De structurele vermindering vanaf 1 april 2022

20-2022 - 13-19 mei Afgelopen week werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de invoeging van een ‘zeer lage lonen complement’ in de berekeningsformule van de structurele bijdragevermindering verde...

20 Mei 2022 | Lees verder

Wijziging m.b.t. berekening vakantiegeld bedienden met gedeeltelijk veranderlijk loon

19-2022- 6-12-mei  Voor de berekening van het vakantiegeld van een bediende gelden andere regels naargelang het gaat om een bediende met: een vast loon, een geheel veranderlijk loon, een deel vast l...

12 Mei 2022 | Lees verder

Over de werkbonus en ecocheques

18-2022 - 29 april - 5 mei In de SoCompact van deze week signaleren wij u graag twee recent gepubliceerde koninklijke besluiten.Het eerste koninklijk besluit heeft tot doel de zogenaamde werkbonus te ...

06 Mei 2022 | Lees verder

Verlaging bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid voor lage en middeninkomens

14-2022 - 1 - 7 april Vorige week donderdag werd de wet houdende verlaging van lasten op arbeid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet realiseert de zogenaamde de mini-taxshift. In het kade...

29 April 2022 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>