Alle artsen één pot nat?

De Standaard, maandag 9 april 2018, p. 10-11

Adviserend

Het is juist dat de adviserend arts van het ziekenfonds controleert of een sociaal verzekerde werknemer of zelfstandige die zich arbeidsongeschikt verklaart, dat ook wel is in de zin van de ziekteverzekering. Dat is inderdaad een, zij het niet de eerste, van zijn taken (art. 153, § 1, 1ste lid, 3, Ziektewet).

Maar dat volstaat niet om haar of hem controlearts te noemen.

Controlerend

Een controlearts is een arts die in opdracht van de werkgever controleert of een werknemer arbeidsongeschikt is in de zin van het arbeidsovereenkomstenrecht (art. 31, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet).

Verschillend

Niet alleen is de taak van de adviserend arts van het ziekenfonds dan die van de controlearts en verschillen zelfs de criteria die zij moeten hanteren als zij arbeidsongeschiktheid controleren, ook hun rechtspositie is niet vergelijkbaar. De adviserend arts is altijd een werknemer van het ziekenfonds (art. 154, 1ste lid, Ziektewet). De controlearts is dat nooit (art. 3, §, 2, wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde).

Wel moeten beiden onafhankelijk optreden van hun opdrachtgever, ook al worden beiden door hem betaald. Maar dat is dan ook het enige dat ze volledig gemeen hebben.

 

 

>