Arbeidsongevallenwetgeving wordt verenigbaar met alle vormen van telewerk

48-2018 - 23-29 november 

De arbeidsongevallensector heeft lacunes vastgesteld voor de arbeidsongevallen waarvan de telewerker het slachtoffer kan zijn. In de Kamer is een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken goedgekeurd dat o.a. tot doel heeft die lacunes weg te werken. 

Structureel of occasioneel telewerk? 

Telewerk laat ondernemingen toe om het werk op een modernere manier te organiseren. Dankzij die werkvorm kunnen de werknemers hun werk en privéleven beter op elkaar afstemmen en autonomer zijn in de uitoefening van hun taken. Telewerk is op dit ogenblik in volle uitbreiding. 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen telewerk dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd (bv. de werknemer werkt elke woensdag thuis), het zogenaamde structurele telewerk en het telewerk dat occasioneel en dus niet op regelmatige basis wordt verricht. Het structureel telewerk wordt in de privésector omkaderd door de CAO nr. 85. Het occasionele telewerk wordt beheerst door de regels ingeschreven in de wet van 5 maart 2017 betreffende het werkbaar en wendbaar werk (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 5092). 

Het wetsontwerp vult de arbeidsongevallenwetgeving aan met een definitie van de begrippen telewerker en telewerk. In de definitie wordt verwezen naar de twee mogelijke vormen van telewerk (structureel of occasioneel). 

“Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst” wordt vermoed 

Een ongeval is een arbeidsongeval wanneer het is overkomen door en tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

In de arbeidsongevallenwetgeving is een vermoeden ingeschreven op grond waarvan een ongeval overkomen aan een telewerker onder bepaalde voorwaarden geacht wordt overkomen te zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

Het wetsontwerp past het vermoeden aan zodat het niet alleen van toepassing is op de structurele telewerker maar ook op de occasionele telewerker. 

Vanaf de inwerkingtreding van de wijziging wordt het ongeval overkomen aan de telewerker, behoudens tegenbewijs, geacht overkomen te zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst:

  • wanneer het ongeval gebeurt op de plaats of de plaatsen die schriftelijk zijn vermeld als de plaats om zijn werk te verrichten, in een telewerkovereenkomst of enig ander document dat het telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel, toelaat. Als de plaats(en) niet werd(en) vermeld, zal het vermoeden van toepassing zijn op de woonplaats of de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd.
  • wanneer het ongeval gebeurt tijdens de periode van de dag die in één van de bovenvermelde documenten is vermeld als periode waarin arbeid kan verricht worden. Bij ontstentenis van dergelijke vermelding in de schriftelijke overeenkomst zal het vermoeden van toepassing zijn tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou tewerkgesteld zijn. 

De arbeidsweg van de telewerker 

De arbeidsongevallenverzekering is ook van toepassing wanneer een werknemer op de arbeidsweg (= de weg naar en van het werk) het slachtoffer wordt van een ongeval. 

Op dit ogenblik bestaat er evenwel een ongegrond verschil in behandeling tussen de werknemers die hun prestaties verrichten in de lokalen van de werkgever of in een satellietkantoor, voor wie de omweg om hun kind(eren) weg te brengen of op te halen naar of van de kinderopvangplaats of de school wordt gedekt door de arbeidsongevallenverzekering, en de telewerkers die dezelfde familiale verplichtingen hebben maar hun prestaties verrichten in hun woonplaats en voor wie datzelfde traject niet wordt gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. 

Het wetsontwerp werkt die ongelijkheid weg door het traject van de woonplaats van de telewerker naar de school of opvangplaats van zijn kinderen en omgekeerd, gelijk te stellen met de arbeidsweg indien het telewerk in de woonplaats wordt uitgevoerd. 

Wordt door het wetsontwerp ook gelijkgesteld met de arbeidsweg, de weg van de woonplaats van de telewerker (indien het telewerk in de woonplaats wordt uitgevoerd) naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft, en omgekeerd. 

Datum inwerkingtreding 

Over de datum van inwerkingtreding van deze nieuwigheden is in het wetsontwerp niets bepaald zodat de wijzigingen in werking zullen treden 10 dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad

Ester Van Oostveldt.  

Nog vragen over telewerk? Wij helpen u graag verder!

BRON: art. 25 – 28 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Kamer 2018-2019, Doc 54 3355/005 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.