Bijdrage van 1.800 euro voor het “Terug Naar Werk-fonds" en eenmalige verhoging van de Vlaamse jobbonus

44- 2023 - 27 oktober - 2 november

Het “Terug Naar Werk-fonds"

De programmawet van eind vorig jaar heeft een financieringssysteem uitgewerkt voor het inkopen van dienstverlening door personen waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens overmacht om medische redenen (zie SoCompact nr. 51-2022 en Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2023-2024, nr. 4491). De datum van inwerkingtreding van het systeem diende evenwel nog te worden bepaald.

Afgelopen week werd een wet gepubliceerd die bepaalt dat het financieringssysteem in werking zal treden op een bij KB te bepalen datum en uiterlijk op 1 april 2024. Deze wet wijzigt het financieringssysteem ook op aantal punten.

Wij vatten het systeem kort voor u samen.

De werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, dient uiterlijk binnen een termijn van 45 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd:
  • een aantal gegevens, zoals de identificatiegegevens van de ontslagen werknemer, over te maken aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (hierna RIZIV),
  • een bijdrage van 1.800 euro te betalen aan het “Terug Naar Werk-fonds” dat wordt opgericht in de schoot van het RIZIV.

De betrokken arbeidsongeschikt erkende werknemer kan bij het “Terug Naar Werk-fonds" een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een tussenkomst van dat fonds in de kosten van gespecialiseerde dienstverlening op maat, verstrekt door een erkende dienstverlener, met het oog op de sociaalprofessionele re-integratie1.

Het “Terug Naar Werk-fonds" betaalt de verstrekte gespecialiseerde dienstverlening op maat aan de erkende dienstverlener die de dienstverlening heeft verstrekt en die hiervoor een aanvraag heeft ingediend.

Eén en ander moet nog verder geconcretiseerd worden bij koninklijk besluit.

De werkgever die zijn verplichtingen ter zake niet nakomt, kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2 (zie website FOD WASO).

Het nieuwe systeem komt in de plaats van de bijzondere regeling van outplacement voor werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd wordt o.g.v. medische overmacht (zie art. 18 – 18/4 Wet 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers).

BRON: Art. 4 – 7 Wet 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 31 oktober 2023.

De Vlaamse jobbonus

De jobbonus is een premie voor inwoners van Vlaanderen met een laag arbeidsinkomen.

Het bedrag van de jobbonus hangt af van het loon dat werd verdiend in het refertejaar. De premie bedraagt maximum 600 euro bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar (zie Jobbonus voor werknemers en ambtenaren).

In het hieronder vermelde decreet is te lezen dat de jobbonus voor het refertejaar 2022 eenmalig verhoogd wordt met een vast, onveranderlijk bedrag van 50 euro.

BRON: Vl.Decr. 20 oktober 2023 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, wat betreft de verhoging van de jobbonus met een vast bedrag voor het refertejaar 2022 en de invoering van een algemene delegatie aan de Vlaamse Regering om te voorzien in vaste verhogingen van de jobbonus vanaf het refertejaar 2023, BS 31 oktober 2023.

Ester Van Oostveldt.


1. Ook de langdurig arbeidsongeschikte werknemer zal een beroep kunnen doen op dit fonds voor de inkoop van gespecialiseerde dienstverlening op maat.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.