Corona-ouderschapsverlof en nog meer corona-maatregelen

 

 

 

27-2020 - 26 juni - 2 juli

 

Deze week werden in het Belgisch Staatsblad opnieuw een aantal sociaalrechtelijke maatregelen gepubliceerd die de gevolgen van de corona-crisis voor de werkgevers en de werknemers pogen te verzachten. 

Het gaat enerzijds om een verlenging en/of verduidelijking van reeds eerder ingevoerde maatregelen:

 Het betreft anderzijds vijf nieuwe maatregelen.

 Voor drie van de maatregelen nl.:

  • de tijdelijke arbeidsduurvermindering in het kader van de corona-crisis,
  • het corona-tijdskrediet,
  • en de landingsbanen vanaf 55 jaar,

geldt als voorwaarde dat ze toegepast worden of een aanvang nemen in de periode waarin de werkgever erkend is als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering.

De erkenning mag ten vroegste aanvangen op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020. 

Voor de toepassing van die maatregelen is in afwijking van de algemene regel een erkenning als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering mogelijk zonder het afsluiten van een cao die SWT invoert (zie i.v.m. de erkenningsaanvraag: Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 3708). 

Voor de toepassing van de overige twee nieuwe maatregelen:

  • de consumptiecheque,
  • de versoepeling van de regels m.b.t. schorsing van de arbeidsovereenkomst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken,

is geen erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering vereist. 

De onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de maatregelen. 

maatregel

beknopte beschrijving

in werking

buiten werking

tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren[1]

tewerkstelling in vitale sector gedurende tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof

 

zie toelichting op website RVA

01.04.2020

31.08.2020

corona-ouderschapsverlof

° vermindering voltijdse arbeidsprestaties met ½[2] of 1/5 voor zorg kind

° WN ontvangt onderbrekingsuitkering

01.05.2020

30.09.2020

 

volledige schorsing arbeidsprestaties; enkel mogelijk indien:

° gehandicapt kind

° alleenwonende ouder

 

(voor alleenstaande ouders en ouders van gehandicapt kind: onderbrekingsuitkering = 150% van uitkering gewoon ouderschapsverlof)

 

zie toelichting op website FOD WASO

01.07.2020

30.09.2020

consumptiecheque

° WG kan consumptiecheque toekennen van 300 euro

° geen RSZ[3]

° buiten max. marge loonkostenontwikkeling

30.06.2020

31.12.2020

tijdelijke economische werkloosheid

° als WG geen tijdelijke werkloosheid overmacht (corona) meer kan inroepen

° overgangsmaatregel = versoepeling regeling tijdelijke economische werkloosheid (o.a. verlenging max. duur)

01.09. 2020

31.12.2020

maatregelen voorbehouden aan ondernemingen in moeilijkheden/in herstructurering

tijdelijke arbeidsduurvermindering

 

 

forfaitaire bijdragevermindering voor werkgevers die arbeidsduur verminderen

 

voorwaarden:

° collectieve[4] arbeidsduurvermindering met 1/5 of ¼ (eventueel vierdagenweek)

° gedurende maximum 1 jaar

° met ondernemings-cao of door wijziging arbeidsreglement

 

 

zie toelichting op website FOD WASO

 

01.07.2020

 

 

begin- en einddatum periode arbeidsduurvermindering moet vallen binnen de erkenningsperiode onderneming in moeilijkheden/herstructurering

corona-tijdskrediet

 

° WG kan aan voltijdse[5] WN vermindering arbeidsprestaties met 1/5 of ½ voorstellen

° gedurende min. 1 maand/max. 6 maanden

° WN ontvangt onderbrekingsuitkering

 

 

zie toelichting op website FOD WASO

01.07.2020

corona-tijdskrediet moet vallen binnen de erkenningsperiode onderneming in moeilijkheden/herstructurering

corona-landingsbaan

° halftijdse of 1/5de landingsbaan met onderbrekingsuitkering

° voor voltijdse WN vanaf 55 jaar

° indien 25 jaar beroepsverleden

01.07.2020

aanvang vermindering arbeidsprestaties moet vallen binnen de erkenningsperiode onderneming in moeilijkheden/herstructurering

 

Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

  

BRON:

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque (BS 30 juni 2020, tweede uitgave).

Koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers (BS 1 juli 2020)

 

 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

 

Dit is het laatste nummer van SoCompact van het gerechtelijk jaar 2019-2020. 

Wij gaan er even tussenuit tijdens de zomer. Begin september mag u het eerstvolgende nummer van de nieuwsbrief in uw mailbox verwachten. 

Wij wensen u een fijne zomer en een deugddoende vakantie! 

Willy van Eeckhoutte, Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Land-, tuin- en bosbouw.

[2] Bij vermindering tot ½ is een voltijdse tewerkstelling = ¾ van een voltijdse tewerkstelling.

[3] Onder voorbehoud. KB nr. 45 verwijst naar de consumptiecheque bedoeld in art. 19quinquies Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, maar dat art. is nog niet gepubliceerd in het BS.

[4] Moet van toepassing zijn op het geheel van de werknemers of op een specifieke categorie.

[5] Bij vermindering tot ½ is een voltijdse tewerkstelling = ¾ van een voltijdse tewerkstelling.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.