Coronapremie kan worden toegekend sinds 1 augustus 2021

  38-2021 - 17 t.e.m. 23 september

Sinds 1 augustus 2021 kunnen ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, een coronapremie toekennen aan hun personeel vrij van bijdragen en van belastingen.

Wat is een coronapremie?

De coronapremie is een premie die wordt toegekend in de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques (zie SoCompact 38-2020) en heeft als doel steun te verlenen bij de heropstart van de economie na de pandemie.

Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende coronapremies mag niet meer bedragen dan 500 euro per werknemer.

Toekenning en uitreiking van de premie

De toekenning van de coronapremie moet vervat zijn in een cao op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebreke van een vakbondsafvaardiging of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst.

De premie mag worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2021 t.e.m. 31 december 2021.

De premie kan worden toegekend door ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald. Het is niet bepaald wat daaronder moet worden verstaan.

De coronapremies op papieren drager en in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door uitgevers die hiertoe erkend zijn.

Waar kan je met de coronapremie terecht?

De coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques en mag dus enkel besteed worden in de handelszaken en inrichtingen waar ook de consumptiecheques kunnen besteed worden. Het lijstje met de bedoelde inrichtingen en handelszaken werd uitgebreid met ingang van 1 augustus 2021. Het gaat om inrichtingen en handelszaken die omwille van de pandemie gedurende langere tijd gesloten waren en gedurende andere perioden economische gevolgen ondergingen omwille van de sanitaire maatregelen. Voor een volledige opsomming van de bedoelde inrichtingen en handelszaken, zie § 2 4° van artikel 19quinquies van het Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet.

Alle consumptiecheques, ook diegene die voor de invoering van de coronapremie werden toegekend, kunnen gebruikt worden tot 31 december 2022.

(Para)fiscale behandeling van de coronapremie

Wanneer de coronapremie voldoet aan alle in artikel 19quinquies van het Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet vermelde voorwaarden, dan is de premie vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

De werkgever is op het bedrag van de premie wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 16,5 % verschuldigd.

De premie is ook vrijgesteld van belastingen en kan door de werkgever (samen met de bijzondere bijdrage van 16,5 %) afgetrokken worden als beroepskost.

Maximale marge voor de loonkostenontwikkeling

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling (zie i.v.m. het begrip loonkostenontwikkeling: Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 2643) is voor de periode 2021-2022 bij koninklijk besluit bepaald op 0,4 %.

De coronapremie wordt echter niet meegerekend voor de berekening van de loonkostenontwikkeling.

Ook het recht op betaald vaccinatieverlof en alle andere uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen met een loonkostverhogend element, genomen tijdens de COVID-19-crisis en vóór 12 april 2021, worden niet meegeteld.

Ester Van Oostveldt en Ann Taghon.

BRON:
Art. 56 t.e.m. 62 en art. 67 wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 29 juli 2021)
KB van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 29 juli 2021)
KB van 30 juli 2021 tot uitvoering van de artikelen 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (BS 9 augustus 2021)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.