De hoofdactiviteit laten voortzetten door andere werknemers is stopzetting noch sluiting

                                                                                                                                                     43-2021 - 22-28 oktober


Wanneer de onderneming of een afdeling daarvan waaraan een beschermde werknemer verbonden is, sluit, geldt voor diens ontslag om economische of technische redenen een bijzondere regeling. Weliswaar moet de werkgever voor dergelijk ontslag nog altijd het licht op groen krijgen van het paritair comité of subcomité waaronder de onderneming ressorteert: het comité of subcomité moet het bestaan van een economische of technische reden erkennen. Maar als op de vraag “de ontslagbescherming van de werknemer op te heffen” geen antwoord komt binnen de wettelijke termijn van twee maanden, moet de werkgever die de technische bedrijfseenheid of afdeling sluit waarin de beschermde werknemer is tewerkgesteld, niet nog eens aan de arbeidsrechtbank de erkenning vragen van de economische of technische reden vooraleer tot het ontslag over te gaan (dat hoeft overigens evenmin als de beschermde werknemer behoort tot een welbepaalde personeelscategorie die wordt ontslagen; zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 3449).

In de zaak waarin het Hof van Cassatie het hieronder nader aangewezen arrest wees, had het arbeidshof aanvaard dat er sluiting van een afdeling was omdat die niet meer bestaat en alle daarin tewerkgestelde werknemers ontslagen werden. Maar het arbeidshof had evenzeer vastgesteld dat de vroegere activiteit van de afdeling werd geabsorbeerd en geïntegreerd in de gewone werking van de onderneming.

Volgens het Hof van Cassatie, stelde het arbeidshof aldus vast dat de hoofdactiviteit van de onderneming niet werd stopgezet, maar door andere werknemers van de onderneming wordt voorgezet. Dan is geen sprake van sluiting van een afdeling van de onderneming.

De definitie van sluiting die de Wet Ontslagbescherming Personeelsafgevaardigden hanteert, is inderdaad dezelfde als die van de Sluitingswet: definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of een afdeling daarvan.
 
Willy van Eeckhoutte.
 
BRON: Cass. 4 oktober 2021, S.20.0051.N.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.