De structurele vermindering vanaf 1 april 2022

20-2022 - 13-19 mei

Afgelopen week werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de invoeging van een ‘zeer lage lonen complement’ in de berekeningsformule van de structurele bijdragevermindering verder concretiseert.

Waarover gaat het?

De structurele bijdragevermindering is een vermindering van de werkgeversbijdragen die kan genoten worden door werkgevers voor werknemers die onderworpen zijn aan alle takken van de socialezekerheidsregeling voor werknemers.

De bijdragevermindering bestaat uit een basisforfait waarvan het bedrag afhangt van de categorie waartoe de tewerkstelling van de werknemer behoort (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 944).

Dat basisforfait wordt, voor de werknemers met een refertekwartaalloon S lager dan de wettelijk bepaalde loongrens S0, verhoogd met een complement voor de lage lonen. Voor de werknemers met een kwartaalloon W hoger dan de wettelijk bepaalde loongrens S1, wordt het basisforfait verhoogd met een complement voor de hoge lonen. Het complement voor de hoge lonen wordt sinds 1 januari 2018 enkel nog toegekend voor de werknemers van categorie 2 (= categorie Sociale Maribel).

Werknemers met een zeer laag loon (= loon lager dan de zeer lage loongrens S2) kunnen sinds 1 april 2022, naast het complement voor de lage lonen, ook recht openen op een complement voor de zeer lage lonen. Het complement voor de zeer lage lonen is ingevoerd ter compensatie van de stijging van de loonkost omwille van de verhoging van het minimumloon per 1 april 2022.

De wettelijke basis voor het complement voor de zeer lage lonen is gelegd door een wet die eind vorig jaar werd gepubliceerd (zie SoCompact nr. 1-2022). De parameters nodig voor de berekening van dat complement dienden evenwel nog bij koninklijk besluit te worden vastgelegd. Het hieronder vermelde koninklijk besluit zorgt daarvoor.


De nieuwe berekeningsformule van toepassing vanaf 1 april 2022
 
De formules om het bedrag van de structurele vermindering te berekenen, zien er sinds 1 april 2022 als volgt uit (de zeer lage lonen complement staat onderlijnd):


Structurele vermindering: berekeningsformule (bedragen per 1 april 2022)

Categorie van tewerkstelling

Berekeningsformule

Categorie 1 (algemene categorie)

0 + 0,1400 × (9.779,77 EUR – S1+ 0,4000 x (5.889,70 EUR – S1)

Categorie 2 (categorie sociale maribel)

79 EUR + 0,2557 × (8.215,66 EUR – S1) + 0,4000 x (6.048,89 EUR – S1) + 0,0600 × (W2 – 14.342,02 EUR)

Categorie 3 (categorie erkende beschutte werkplaats en maatwerkbedrijven) - werknemer waarvoor loonmatigingsbijdrage verschuldigd is

0 + 0,1400 x (10.597,01 EUR – S1) + 0,4000 x (5.889,70 EUR – S1)

Categorie 3 (categorie erkende beschutte werkplaats en maatwerkbedrijven) - werknemer waarvoor loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd is

495 EUR + 0,1785 × (10.061,21 EUR – S1) + 0,4000 x (5.889,70 EUR- S1)

  1. Het refertekwartaalloon (S) is het loon dat de werknemer in het kwartaal verdiend heeft wanneer hij volledige kwartaalprestaties verricht heeft.
  2. Het effectieve kwartaalloon (W) is het loon dat de werknemer effectief verdiend heeft op basis van zijn reële kwartaalprestaties.
Het conform de formule berekende verminderingsbedrag wordt voor de deeltijdse werknemers en de werknemers met onvolledige kwartaalprestaties proportioneel verminderd.

 

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: KB 10 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (BS 16 mei 2022).

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.