De zachte landingsbaan kan voortaan ook ingevoerd worden met een individuele schriftelijke overeenkomst

 1-2019 - 21 december 2018 - 3 januari 2019

Sinds begin 2018 bestaat er zoiets als de “zachte landingsbaan” (zie SoCompact nr. 4-2018). Zoals de naam al doet vermoeden, richt deze maatregel zich tot oudere werknemers die het op het einde van hun loopbaan iets rustiger aan willen doen.

Deze maatregel geeft een werkgever de mogelijkheid aan oudere werknemers een vergoeding toe te kennen vrij van socialezekerheidsbijdragen ter compensatie van het loonverlies dat die werknemers lijden ingevolge maatregelen tot werklastverlichting.

Tot dusver is de maatregel van de zachte landingsbaan geen succes. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de vergoeding in beginsel moet vastgesteld worden door een cao of door een wijziging van het arbeidsreglement. Die voorwaarde vervalt nu. Vanaf 1 januari 2019 mag de toekenning van de vergoeding ook geregeld worden op het niveau van de werknemer door een individuele schriftelijke overeenkomst.

Volledigheidshalve hernemen we hieronder nog eens alle voorwaarden die cumulatief moeten vervuld zijn opdat vergoedingen toegekend in het kader van maatregelen tot werklastverlichting vrij zouden zijn van socialezekerheidsbijdragen. Hetgeen gewijzigd is per 1 januari 2019 staat in het vet:

 

Voorwaarden

Toelichting

1.       De vergoeding wordt toegekend aan werknemers van minstens 58 (of 60) jaar

De vrijstelling geldt enkel wanneer de vergoeding wordt toegekend aan een werknemer die minstens 58 jaar is. In de hypothese dat de vergoeding wordt toegekend aan een werknemer die overgaat van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling, geldt de vrijstelling alleen indien de werknemer al 60 jaar is.

2.       De vergoeding is vastgesteld bij cao of in het arbeidsreglement of in een individuele schriftelijke overeenkomst

In beginsel moet de vergoeding vastgesteld zijn bij een sectorale algemeen verbindend verklaarde cao. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst mag de toekenning geregeld worden op het niveau van de onderneming door een cao of een wijziging van het arbeidsreglement of op het niveau van de werknemer door een individuele schriftelijke overeenkomst.

3.       De vergoeding moet worden betaald door een fonds voor bestaanszekerheid of door de werkgever

 

4.       De cao, wijziging van het arbeidsreglement of individuele schriftelijke overeenkomst is genomen in toepassing van CAO nr. 104

De cao, wijziging van het arbeidsreglement of individuele schriftelijke overeenkomst moet voor de werkgevers en werknemers die vallen onder het toepassingsgebied van de CAO nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 569 – 571), genomen zijn in toepassing van die cao.

5.       Maatregelen concretiseren die recht geven op de vergoeding

De cao of de wijziging van het arbeidsreglement moet uitdrukkelijk bepalen welke maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid of van de verlichting van de werklast het voorwerp kunnen uitmaken van het toekennen van de vergoeding. De individuele schriftelijke overeenkomst bepaalt eveneens uitdrukkelijk welke maatregel het voorwerp uitmaakt van het toekennen van deze vergoeding. Deze maatregelen moeten een vermindering van het inkomen van de werknemer tot gevolg hebben.

6.       De werknemer moet minstens een 4/5de tewerkstelling behouden

 

7.       Bedrag van de vergoeding ≤ loonverlies

Het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan het loonverlies dat de werknemer heeft geleden ingevolge de maatregelen in het kader van de verlichting van de werklast. Bovendien mag de vergoeding niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de werknemer hoger is dan vóór de verlichting van de werklast.

8.       De vergoeding moet geïndexeerd worden

De vergoeding moet geïndexeerd worden volgens het algemeen geldende indexeringsmechanisme dat binnen de onderneming van toepassing is.

 Ester Van Oostveldt.

 

Nog vragen omtrent de verschuldigdheid van socialezekerheidsbijdragen op deze of andere vergoedingen? Stel uw vraag hier!

BRON: KB 12 december 2018 tot wijziging van artikel 19 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 21 december 2018.

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.