Eenmalige koopkrachtpremie van maximum 750 euro

  19-2023 - 5-11 mei 

Ondernemingen die in 2022 goede resultaten hebben behaald, kunnen in 2023 een eenmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers.

De toekenning van de koopkrachtpremie wordt gekanteld in het vroegere systeem van de consumptiecheques (zie SoCompact nr. 38-2020). De premie kan dus niet toegekend worden in euro’s maar enkel in de vorm van papieren of elektronische cheques. De papieren en elektronische cheques kunnen enkel uitgegeven worden door erkende uitgevers.

De koopkrachtpremie wordt niet beschouwd als loon en is dus vrij van belastingen en bijdragen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het hieronder vermelde koninklijk besluit legt de voorwaarden vast waaraan de koopkrachtpremie moet voldoen opdat zij op socialezekerheidsrechtelijk vlak niet als loon zou worden beschouwd.

Wij vatten de spelregels m.b.t. de koopkrachtpremie voor u samen.

 

 1. Cao of individuele schriftelijke overeenkomst en maximum 500 of 750 euro

 

De toekenning van de koopkrachtpremie moet vervat zijn in een cao op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak of in een individuele schriftelijke overeenkomst.

De toekenning via een individuele schriftelijke overeenkomst is enkel mogelijk indien er geen vakbondsafvaardiging is of voor een personeelscategorie voor wie normaal geen cao wordt gesloten.

 

Indien toegekend via:

Overeenkomst moet bevatten:

Maximale bedrag premie:

sectorale cao

definitie van:

-          hoge winst in 2022

-          uitzonderlijk hoge winst in 2022

hoge winst in 2022: 500 EUR

 

uitzonderlijk hoge winst in 2022: 750 EUR

ondernemingscao

verantwoording dat men onderneming is waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald

750 EUR

individuele schriftelijke overeenkomst

geen expliciete voorwaarden

750 EUR

 

In de RSZ-instructies lezen we dat een werkgever aan zijn werknemers op wie een sectorale cao van toepassing is, nog een supplement vrij van bijdragen kan toekennen. De gewone formele voorwaarden zijn van toepassing (d.w.z. opgenomen in een ondernemingscao of in een individuele schriftelijke overeenkomst). Alleszins kan alles samengenomen door een werkgever slechts een koopkrachtpremie worden toegekend voor maximum 750 euro per werknemer.

 

 1. 1 juni 2023, 31 december 2023 en 31 december 2024

 

De koopkrachtpremie mag enkel uitgereikt worden vanaf 1 juni 2023 t.e.m. 31 december 2023.

De koopkrachtpremie kan gebruikt worden t.e.m. 31 december 2024.

 

 1. Bestedingsmogelijkheden

 

De cheques kunnen enkel gebruikt worden:
 • voor de betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding, of
 • voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij de CAO nr. 98 (dit zijn de producten en diensten die ook kunnen worden betaald met ecocheques).


 1. (Para)fiscale behandeling van de premie

 

Wanneer de koopkrachtpremie voldoet aan alle hierboven vermelde voorwaarden en aan de bijkomende voorwaarden vermeld in de paragrafen 1 t.e.m. 3 en 5 van artikel 19quinquies van het Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet, dan is de premie vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Die bijkomende voorwaarden zijn o.a. de volgende:
 • de cheques mogen niet worden verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies of andere voordelen,
 • een cheque mag een maximale waarde van 10 euro hebben,
 • een cheque mag noch geheel noch gedeeltelijk omgeruild worden in geld,
 • een cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd.

 

De werkgever is op het bedrag van de premie wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 16,5 % verschuldigd.

De premie is ook vrijgesteld van belastingen en kan door de werkgever (samen met de bijzondere bijdrage van 16,5 %) afgetrokken worden als beroepskost.

De bijzondere bijdrage en de fiscale gunstregeling staan ingeschreven in het hieronder vermelde wetsontwerp dat evenwel nog hangende is in De Kamer.

 

 1. Maximale marge voor de loonkostenontwikkeling

 

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling (zie i.v.m. het begrip loonkostenontwikkeling: Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 2705) is voor de periode 2023-2024 bepaald op 0 %.

De koopkrachtpremie wordt echter niet meegerekend voor de berekening van de loonkostenontwikkeling.

 

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: KB 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie, BS 28 april 2023.

Tussentijdse RSZ-instructie 2023/1 (04/05/2023), www.socialsecurity.be

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024, Kamer DOC 55, 3261/001.

 

Een tweede lezing van de wet van 20 maart 2023 die bepaalde opzeggingstermijnen verandert, leidt tot een verrassende conclusie. Ondertussen blijkt evenwel uit een recent advies van de NAR dat er een rechtzetting op til is waardoor de wet geen gevolgen meer zal hebben bij opzegging door de werkgever. Lees de aangepaste versie van de nieuwsbrief hier.

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.