Energie-intensieve bedrijven kunnen sinds 1/10 bijzonder stelsel van economische werkloosheid gebruiken

  41-2022 - 7-13 oktober

Om ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de crisis veroorzaakt door de stijgende energieprijzen, is een nieuw bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven in het leven geroepen.

Dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is soepeler dan het ‘normale’ stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en wordt hierna tijdelijke werkloosheid ‘energie’ genoemd.

Welke ondernemingen kunnen gebruik maken van het stelsel tijdelijke werkloosheid ‘energie’?

Enkel energie-intensieve bedrijven kunnen van dit bijzonder stelsel gebruik maken. Om als een energie-intensief bedrijf te worden aangemerkt, dient het bedrijf te kunnen aantonen dat:

- de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3 % van de toegevoegde waarde van het bedrijf uitmaakt;

of 

- de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin gebruik gemaakt wordt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid ‘energie’ is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

Van het bijzondere stelsel kan gebruik gemaakt worden zowel voor arbeiders als voor bedienden, in zowel de private sector, de publieke sector als de non-profitsector.

Welke formaliteiten moet u als onderneming vervullen?

Voor een uitgebreide uiteenzetting van de door de werkgever te vervullen formaliteiten, verwijzen we u naar de website van de RVA. Wij vatten die te vervullen formaliteiten voor u samen in het hierna vermelde 6-stappenplan.

 

Wat?

Wanneer?

1.    

Aanvraag stelsel via formulier C106A-ENERGIE

Ten minste 5 dagen voor de verzending van de eerste mededeling aan de RVA (zie stap 4)

2.      

Kennisgeving aan de werknemers

Ten minste 3 dagen voor de eerste werkloosheidsdag

3.      

Mededeling aan de ondernemingsraad (of de vakbondsafvaardiging)

Op dezelfde dag als de kennisgeving aan de werknemers

4.      

Mededeling aan de RVA

Ten minste 3 dagen voor de eerste werkloosheidsdag

5.      

Mededeling 1ste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA

Maandelijks (in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna)

6.      

Elektronische aangifte ASR scenario 5

Maandelijks (op het einde van de maand)

! Tot 31 december 2022 moet er voor geen enkele vorm van tijdelijke werkloosheid een controlekaart C3.2A afgeleverd worden aan de werknemers. Dat geldt dus ook voor de tijdelijke werkloosheid ’energie’.

Welke regeling kan worden ingevoerd?

Een bedrijf dat gebruik maakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ kan, afhankelijk van het werkgebrek, een regeling van volledige schorsing of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren.

Een regeling van volledige schorsing kan ingevoerd worden voor maximum 4 weken.

Een regeling van gedeeltelijke arbeid, waarbij er minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per 2 weken wordt gewerkt, kan ingevoerd worden voor maximum 3 maanden.

Bij het bereiken van die termijn van 4 weken of 3 maanden kan onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd. Er zijn dus geen verplichte weken van volledige werkhervatting.

Wat ontvangen de werknemers tijdens de schorsingsperiode?

De werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid ontvangen:

Wat?

Hoeveel?

Van wie?

Werkloosheidsuitkering

70 % van het gemiddelde begrensde loon1

RVA

Supplement

minstens 6,22 euro per dag (geïndexeerd bedrag)

(het supplement kan in geen geval lager zijn dan het supplement dat in het kader van de klassieke stelsels wordt toegekend)

Werkgever (kan geheel of gedeeltelijk betaald worden door Fonds voor Bestaanszekerheid)

(1) Voor de berekening van de werkloosheidsuitkering wordt gebruik gemaakt van het grensbedrag C, zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 3328, dat thans 3.075,04 euro per maand bedraagt.

Wat bij oneigenlijk gebruik van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid ‘energie’?

Wanneer de werkgever ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid ‘energie’, is hij ertoe gehouden:

- het normale loon te betalen aan zijn werknemer voor de dagen tijdens dewelke hij deze geen arbeid heeft verschaft,
- de door de werknemer onrechtmatig ontvangen uitkeringen terug te betalen aan de RVA.

De werkgever kan het nettobedrag van de uitkeringen die hij moet betalen aan de RVA inhouden op het aan de werknemer verschuldigde nettoloon.

Wat bij opzegging van de arbeidsovereenkomst vóór of tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in toepassing van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid ‘energie’?

Bij opzegging door de werknemer gegeven vóór of tijdens de schorsing, loopt de opzeggingstermijn tijdens die schorsing.

Bij opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens de schorsing, houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens die schorsing.

Geldigheidsduur van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid ‘energie’?

Het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid is van toepassing van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022. De geldigheidsduur van het stelsel kan evenwel bij koninklijk besluit verlengd worden.

Ester Van Oostveldt.

Bron: Website RVA: infoblad E5 (https://www.rva.be)
Wetsvoorstel houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, Kamer, DOC 55 2915/001Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.