Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2023!...maar eerst nog het ontwerp van Programmawet

  51-2022 - 16-22 december

Dat 2022 een jaar was met veel nieuwe sociaalrechtelijke wetgeving, kon u lezen in onze SoCompact-nieuwsbrieven.

Ook 2023 belooft een druk jaar te worden op het vlak van de sociaalrechtelijke wetgeving.

Zo treedt op 15 februari 2023 de wet in werking die de beschermingsregeling van de Europese klokkenluiders-richtlijn (Richtlijn 2019/1937; zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 4760) invoegt in de Belgische federale wetgeving voor de private sector (zie Wet 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector).

In de SoCompact van deze week brengen wij u de inhoudsopgave van het ontwerp van Programmawet dat hangend is in de Kamer en dat, naar alle waarschijnlijkheid, tijdens het jaarlijks kerstreces van de SoCompact-redactie wet zal worden.

De sociaalrechtelijke bepalingen van het wetsontwerp die voor u mogelijk belangrijk zijn, hebben we in een kleurtje gezet en voorzien van een korte toelichting.

Wij hopen dat u daarmee met een gerust gemoed, want helemaal op de hoogte van de inhoud van de traditionele eindejaarsprogrammawet, de nakende kerst- en eindejaarsperiode kan aanvatten.

De SoCompact-redactie wenst u alvast fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Op 6 januari 2023 zijn wij terug op post met een nieuwe portie sociaalrechtelijke actualiteit.

Ontwerp van programmawet
Titel Hoofdstuk Afdeling Toelichting
1. Algemene bepaling      
2. Begroting      
3. Energie      
4. Werk      
  1.  Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten    
  2. Wijzigingen van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders    
    1. Aangifte van activiteiten in de sector van onderhoud  
    2. Gelegenheidswerk in de begrafenissector  
    3. Verlenging verjaringstermijn fraude verlenging verjaringstermijn schuldvordering RSZ van 7 jaar tot 10 jaar in geval van bedrieglijke handelingen of valse of opzettelijk onvolledige aangiften door de werkgever en bij een bedrieglijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers
    4. Inwerkingtreding  
  3. Onrechtmatig betaalde uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid   sanctie voor de werkgever die ten onrechte bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid inroept
  4. Afschaffen van de terugbetaling van de inschakelingsvergoedingen   een werkgever in herstructurering die overgaat tot een collectief ontslag moet een inschakelingsvergoeding betalen aan de werknemers; als de inschakelingsvergoeding hoger ligt dan de effectief verschuldigde ontslagvergoeding, kan de werkgever van de RVA de terugbetaling van het verschil tussen de vergoedingen krijgen; die mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoedingen wordt afgeschaft.
5. Volksgezondheid      
  1. Bepalingen met betrekking tot de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen    
  2. Wijzigingen van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening    
  3. Financiering van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten    
6. Financiën      
7. Pensioenen      
  1. Wijziging van de programmawet van 28 juni 2013    
8. Sociale Zaken      
  1. Competitiviteit   de gestegen loonkost door de toename van de brutolonen door de opeenvolgende indexeringen wordt tijdelijk getemperd door enerzijds te voorzien in een vermindering van RSZ-bijdragen en anderzijds in een spreiding van de betaling van een deel van de RSZ-bijdragen.
  2. Opeenvolgende dagcontracten in de interimsector   een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd in de gevallen waarbij het aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij een gebruiker bepaalde drempels overschrijdt.
  3. Uitbreiding toepassingsgebied van de flexi-jobs   het toepassingsgebied van flexi-jobs wordt uitgebreid tot:
- paritair comité voor de sport,
- het paritair comité voor de exploitatie van de bioscoopzalen,
- het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf,
- het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten en de vergelijkbare
sector openbare zorg
  4. Maatregel aangaande de personeelsschaarste in de zorgsectoren    
  5. Uitkerings- en moederschapsverzekering    
    1. Toekenning van een werkhervattingspremie premie voor de werkgevers (zowel uit de privésector
als uit de publieke sector) die een invalide werknemer aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting (de premie is ten laste van de uitkeringsverzekering)
    2. Vaststelling van de moederschapsuitkering van de gecontroleerde werkloze gerechtigde  
    3. Aanwerving van bijkomende “Terug Naar Werk-coördinatoren”  
  6. Financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door personen waarvan
de arbeidsovereenkomst werd verbroken wegens overmacht om medische redenen
   
    1. Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994  
    2. Wijzigingen van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers de werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, zal het “Terug Naar Werk-fonds” hiervan in kennis moeten stellen en zal een bijdrage van 1.800 euro moeten betalen aan dit fonds.
    3. Wijziging van het Sociaal Strafwetboek  
    4. Inwerkingtreding  
  7. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag   tijdelijke (gedurende 2 jaar) verhoging van de werkgeversbijdragen voor SWT’ers
  8. Bijzondere activeringsbijdrage   verhoging van de bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd wanneer werkgevers de werknemers geheel of gedeeltelijk vrijstellen van prestaties met behoud van loon
  9. Alternatieve financiering – Afwijkingen op de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid – werknemers    
  10. Alternatieve financiering – Afwijkingen van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van de zelfstandigen    
  11. Alternatieve financiering – Afwijkingen op de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid    
9. Zelfstandigen      
  1. Wijzigingen van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, inzake de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen    
  2. Primostarter na arbeidsongeschiktheid    
  3. Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen    


Ester Van Oostveldt.


BRON: Ontwerp van programmawet, Kamer, DOC 55 3015/021

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.