Geselecteerd uit talrijke eindejaarswetgeving: compensatieregeling toeleveranciers verplicht gesloten ondernemingen

 1-2021 – 11 december 2020 t.e.m. 7 januari 2021

Zoals dat gebruikelijk is op het einde van een kalenderjaar, werd ook tijdens de laatste dagen van 2020 heel wat (sociaalrechtelijke) wetgeving gepubliceerd.

Een deel van die eindejaarswetgeving is corona-gerelateerd. Dit is o.m. het geval met het koninklijk besluit dat zorgt voor de verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport- en cultuurcheques en met het koninklijk besluit dat zorgt voor de verlenging (tot 31 december 2021) van de geldigheidsduur van consumptiecheques. Dit is ook het geval met de wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, waarvan wij u een bespreking gaven toen die nog in ontwerpfase was (zie SoCompact nr. 49-2020) en met het koninklijk besluit met de al aangekondigde compensatieregeling voor de toeleveranciers van de verplicht gesloten ondernemingen.

Een deel van die eindejaarswetgeving is niet corona-gerelateerd. Zo werd o.m. de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk gepubliceerd die een nieuwe wettelijke regeling bevat voor het verenigingswerk ter vervanging van de oude, door het Grondwettelijk Hof vernietigde, wettelijke regeling.

Aan de hand van vijf vragen en even zoveel antwoorden geven wij u in deze SoCompact een beknopte uiteenzetting van de compensatieregeling voor de toeleveranciers van de verplicht gesloten ondernemingen. Deze regeling bestaat uit de toekenning van een premie door de RSZ aan de zwaar getroffen toeleveranciers van de ingevolge de dwingende coronamaatregelen verplicht gesloten ondernemingen.

De compensatieregeling voor toeleveranciers vertoont gelijkenissen met de compensatieregeling voor de verplicht gesloten ondernemingen waarvan wij u een bespreking gaven in onze SoCompact nr. 48-2020.

 

1. Welke ondernemingen komen in aanmerking voor de compensatiepremie?

De premie zal worden toegekend aan de ondernemingen:

  • van de private sector,
  • die op het einde van het derde kwartaal 2020 nog steeds actief zijn,
  • die toeleverancier zijn van ondernemingen uit de verplicht gesloten sectoren,
  • en die (ingevolge die verplichte sluiting) een aanzienlijk (ten minste 65 %) omzetverlies of loonmassaverlies hebben geleden in het tweede kwartaal 2020 en/of het vierde kwartaal 2020 ten opzichte van een referentiekwartaal.

De toeleverancier komt in aanmerking voor de compensatiepremie als hij aan een aantal criteria voldoet die op een verlies van omzet of loonmassa wijzen. De criteria verschillen naargelang de btw-status van de toeleverancier (zie schema hieronder).

 

2. Wat is een toeleverancier?

Een toeleverancier is een onderneming wiens omzet in 2019 voor ten minste 20 % resulteert uit goederen en/of diensten geleverd aan de ondernemingen die voor het publiek gesloten zijn op grond van de corona-MB’s van 28 oktober 2020 en 1 november 2020 of, voor ondernemingen die hun activiteiten zijn gestart in 2020, wiens omzet in 2020 voor ten minste 20 % resulteert uit goederen en/of diensten geleverd aan de verplicht gesloten ondernemingen.

 

3. Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de premie stemt overeen met:

  • het bedrag van de basiswerkgeversbijdrage (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021, nr. 823 ) + de loonmatigingsbijdrage,
  • verminderd met de verminderingen van werkgeversbijdragen en,
  • vermeerderd met patronale solidariteitsbijdrage op studentenarbeid,

voor

  • ofwel het eerste kwartaal 2020
  • ofwel het derde kwartaal 2020.

De RSZ kent het hoogste van de twee bedragen toe.

 

4. Hoe zal de premie worden aangewend?

Voor de toeleveranciers met omzetverlies/loonmassaverlies in het tweede kwartaal 2020 wordt het bedrag van de premie eerst ambtshalve aangewend ter betaling van de aan de RSZ verschuldigde bedragen die betrekking hebben op het eerste kwartaal 2021. Voor de toeleveranciers met omzetverlies/loonmassaverlies in het vierde kwartaal 2020 wordt het bedrag van de premie eerst ambtshalve aangewend ter betaling van de aan de RSZ verschuldigde bedragen die betrekking hebben op het tweede kwartaal 2021.

Vervolgens wordt de premie aangewend ter betaling van de overige aan de RSZ verschuldigde bedragen.

Indien er na toerekening een saldo overblijft, kan de werkgever om de uitbetaling ervan verzoeken. Wanneer de werkgever niet om uitbetaling verzoekt, zal het saldo aangewend worden voor de eerstvolgende nog te vervallen bedragen verschuldigd aan de RSZ.

 

5. Hoe moet de premie worden aangevraagd?

De premie moet aangevraagd worden via een onlinetoepassing die door de RSZ ter beschikking wordt gesteld.

De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 15 januari 2021 of op 15 februari 2021 al naargelang de betrokken toeleverancier een aanvraag indient op basis van een omzetverlies/loonmassaverlies in het tweede kwartaal 2020 dan wel op basis van een omzetverlies/loonmassaverlies in het vierde kwartaal 2020 (zie schema hieronder).

 

6. Schematisch overzicht van vereiste omzetverlies/loonmassaverlies en van aanvraagtermijn

BTW-status toeleverancier

Omzetverlies of loonmassaverlies van ten minste 65 %

Uiterste datum voor indienen aanvraag

BTW-plichtig en verplicht tot periodieke btw-aangiften

Omzetverlies in 2de kwartaal 2020, t.o.v. 2de kwartaal 2019 of 1ste kwartaal 2020

15 januari 2021

Omzetverlies in 4de kwartaal 2020, t.o.v. 4de kwartaal 2019 of 3de kwartaal 2020

15 februari 2021

BTW-plichtig en niet verplicht tot periodieke btw-aangiften

 

 

 

Niet BTW-plichtig

 

Vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het 2de kwartaal 2020 t.o.v. 2de kwartaal 2019 of 1ste kwartaal 2020

15 januari 2021

Vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het 4de kwartaal 2020 t.o.v. 4de kwartaal 2019 of 3de kwartaal 2020

15 februari 2021

 

Opgelet! Als werkgever hebt u maar recht op één compensatiepremie, ook als u een verlies van omzet of loonmassa hebt geleden in het tweede én vierde kwartaal.

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: KB 16 december 2020 tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (BS 21 december 2020)

KB 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19 pandemie (BS 29 december 2020)

Wet 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 30 december 2020)

KB 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie (BS 31 december 2020)

Wet 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk (BS 31 december 2020)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.