Hallo wie heb ik aan de lijn? (2)

                      17-2022 – 22-28 april
 

Sinds 1 april 2018 zijn in het Sociaal Strafwetboek bijzondere bevoegdheden bepaald met het oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de discriminatiewetgeving in de arbeidsrelaties  (zie SoCompact 2018-8).

De sociaal inspecteurs hebben hierdoor de bevoegdheid om zich voor te doen als (potentiële) klanten of (potentiële) werknemers. De bijzondere opsporingsmethode, de zogenaamde mystery shopping, is onderworpen aan een aantal in de wet bepaalde strikte voorwaarden.

Deze week werd een wet gepubliceerd die enkele wijzigingen aanbrengt aan die voorwaarden.

In wat volgt stippen we de belangrijkste wijzigingen aan. De wijzigingen beogen volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp “bepaalde obstructies te verhelpen, zodat de toepassing van discriminatie-toetsen een effectiever instrument wordt om discriminatie te bestrijden”.

De wijzigingen treden in werking op 8 mei a.s.

  1. Versoepeling van de voorwaarden om zich voor te doen als (potentiële) klanten of (potentiële) werknemers
Overeenkomstig de huidige bepaling kunnen de sociaal inspecteurs de bijzondere bevoegdheden maar uitoefenen bij objectieve aanwijzingen van discriminatie of na een klacht of een melding ondersteund door resultaten van datamining en datamatching. Voortaan is het niet langer vereist dat de klacht of de melding is ondersteund door resultaten van datamining en datamatching.

 Dat wil zeggen dat voortaan in drie gevallen een discriminatietest kan worden gestart:
  • bij objectieve aanwijzingen van discriminatie,
  • na een onderbouwde klacht of melding,
  • op basis van resultaten van datamining en datamatching.
Het voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of van de procureur des Konings voor de uitoefening van de bijzondere bevoegdheden blijft (ongewijzigd) vereist (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2021-2022, nr. 5430).

  1. Voorwaarden waaronder soms strafbare feiten gepleegd mogen worden
Sociaal inspecteurs mogen in het kader van hun opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van hun eigen veiligheid, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen. Daartoe is het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of van de procureur des Konings vereist.

Thans is in het Sociaal Strafwetboek bepaald dat de strafbare feiten niet ernstiger mogen zijn dan die waarvoor de opsporingsmethode wordt aangewend. De deze week gepubliceerde wet schrapt die voorwaarde omdat zij het onmogelijk maakt voor de sociaal inspecteurs om discriminatietesten waarvoor het plegen van een strafbaar feit noodzakelijk is, uit te voeren. Dat komt omdat de strafmaat die op discriminatie staat minder zwaar is dan de strafmaat van de strafbare feiten (bv. valsheid in geschrifte of valse naamdracht) die noodzakelijkerwijze moeten begaan worden om de discriminatie met een test op te sporen.

  1. Voortaan kunnen ook derden ingezet worden
Voortaan zullen ook personen die niet tot de inspectiediensten behoren, kortstondig kunnen  worden ingezet door een sociaal inspecteur wanneer dat kennelijk noodzakelijk is voor het welslagen van zijn onderzoek naar discriminatie.

In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp wordt vermeld dat het bijvoorbeeld toegelaten is om derden cv’s te laten versturen, maar niet om hen naar bedrijven te sturen in het kader van een sollicitatiegesprek.

De voorwaarden en de regels waaronder derden zullen kunnen ingezet worden, moeten evenwel nog bij koninklijk besluit bepaald worden.

  1. Discriminatietesten kunnen ook voor het handhaven van niet strafbaar gestelde overtredingen
Niet alle inbreuken op het discriminatieverbod in het kader van de arbeidsbetrekkingen worden strafrechtelijk gesanctioneerd. Om rechtszekerheid te bieden wordt nu uitdrukkelijk aan het Sociaal Strafwetboek toegevoegd dat de sociaal inspecteurs die belast zijn met het toezicht op de discriminatiewetgeving,  ook bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van daden die, zonder strafbaar te zijn, verboden zijn door die wetgeving.


Ann Taghon.
 
BRON: Wet 1 april 2022 tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie (BS 28 april 2022)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.