Jobsdeal en ontwerp IPA grotendeels uitgevoerd

 

17 – 2019 – 19 t.e.m. 25 april 

Afgelopen week werden een heleboel akten gepubliceerd die uitvoering geven aan de jobsdeal en aan het ontwerp van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2019-2020. 

Het betreft:

 • de wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal (hierna: Jobsdealwet),
 • het koninklijk besluit dat de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de periode 2019-2020 vastlegt op 1,1 %,
 • en 17 cao’s die op 23 april 2019 in de Nationale Arbeidsraad werden gesloten m.b.t.:
  • het SWT,
  • de landingsbanen,
  • de vrijwillige overuren,
  • de tussenkomst van de werkgever in de kosten van woon-werkverkeer,
  • de overgang van ondernemingen. 

In de komende weken zullen we in SoCompact ingaan op de wijzigingen die voor u van belang kunnen zijn. Deze week komt een wijziging m.b.t. het scholingsbeding aan bod. 

Voorwaarden scholingsbeding opnieuw versoepeld 

Een scholingsbeding kan in de huidige stand van zaken niet worden overeengekomen wanneer de vorming voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep uit te oefenen waarvoor de werknemer werd aangeworven. Vanaf 29 april aanstaande zal die voorwaarde niet meer gelden indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding tot een knelpuntberoep. 

Scholingsbeding 

Een scholingsbeding is een beding van een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer, die gedurende de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt aan deze laatste een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen ingeval hij de onderneming verlaat vóór het einde van de overeengekomen periode. 

Met een scholingsbeding wil een werkgever de investering die hij doet voor de opleiding van de werknemer, maximaal laten renderen.

Geldigheidsvoorwaarden 

Het scholingsbeding is strikt geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 2982 t.e.m. 2990).

Zo is onder andere bepaald dat het scholingsbeding wordt geacht onbestaande te zijn wanneer de aan de werknemer gegeven vorming voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven, uit te oefenen. 

De Jobsdealwet bepaalt evenwel dat die voorwaarde niet van toepassing is indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of een functie die voorkomt op de gewestelijke lijsten van de knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies. 

De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze gewestelijke lijsten van toepassing is. 

In Vlaanderen bepaalt de VDAB jaarlijks de lijst van de knelpuntberoepen. Het gaat voor 2019 bijvoorbeeld om verpleegkundigen, werfleiders en conducteurs bouw, analisten ontwikkelaars ICT, onderhoudsmecaniciens , ….  

De versoepeling van het scholingsbeding voor knelpuntberoepen uit de Jobsdealwet sluit aan bij een aanpassing die eind 2018 al werd aangebracht en die het mogelijk heeft gemaakt voor knelpuntberoepen een scholingsbeding overeen te komen wanneer het jaarloon minder bedraagt dan 34.819 euro (bedrag van toepassing in 2019; het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd) (zie SoCompact nr. 43-2018). 

In het kader van de Jobsdealwet van de regering werd besloten de versoepeling van het scholingsbeding voor opleidingen in knelpuntberoepen verder te zetten. Men hoopt aldus de investeringen in de opleidingen van werknemers aan te moedigen. 

Inwerkingtreding 

De wijziging treedt in werking op 29 april 2019. 

Ann Taghon. 

Nog vragen over het scholingsbeding? Stel uw vraag hier!

 

BRON: art. 13 en 14 wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal (BS 19 april 2019, tweede uitgave) 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.