KB-corona-ouderschapsverlof is gepubliceerd

  20-2020 – 8 - 14 mei 

 

 

Dat het voor werkende ouders in deze corona-tijden een huzarenstukje is het thuiswerk met de opvang van de kinderen te combineren, of het werk te hervatten terwijl de scholen nog maar met mondjesmaat heropenen, zal niemand betwisten. Om aan de noden van de ouders tegemoet te komen, heeft de regering een bijzondere vorm van ouderschapsverlof, het corona-ouderschapsverlof, ingesteld.

 

Welke werknemers kunnen aanspraak maken op het corona-ouderschapsverlof? 

Alle werknemers die in aanmerking komen voor het gewoon ouderschapsverlof, komen ook in aanmerking voor het corona-ouderschapsverlof. 

Het corona-ouderschapsverlof wordt in beginsel uitgeoefend volgens de regels van het gewoon ouderschapsverlof, tenzij daarvan is afgeweken in het koninklijk besluit. 

In tegenstelling tot het gewoon ouderschapsverlof is het corona-ouderschapsverlof geen recht. Het corona-ouderschapsverlof kan enkel worden opgenomen als de werkgever ermee akkoord gaat

Een werknemer kan het corona-ouderschapsverlof opnemen, indien hij minstens een maand in dienst is bij de werkgever die hem tewerkstelt. Voor het gewone ouderschapsverlof moet de werknemer daarentegen gedurende de 15 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving 12 maanden verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met de werkgever die hem tewerkstelt. 

Voor welke kinderen kan het corona-ouderschapsverlof opgenomen worden? 

Een werknemer kan het corona-ouderschapsverlof opnemen voor :

 • zijn kind,
 • een door hem geadopteerd kind,
 • een kind waarvoor hij door de rechtbank of een door de gemeenschap erkende dienst als pleegouder is aangesteld. Merk op: in de gewone regeling is niet voorzien in ouderschapsverlof voor pleegouders (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 4114). 

Dat kan uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt. Voor gehandicapte kinderen is de leeftijdsgrens vastgesteld op 21 jaar. 

Wanneer het gaat om een kind of een volwassene met een handicap, die wordt opgevangen door zijn ouders en die een intramurale of een extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet, geldt geen leeftijdsgrens. 

Welke vormen kan het corona-ouderschapsverlof aannemen? 

Er bestaat enkel een 1/5de en een 1/2de corona-ouderschapsverlof. 

In tegenstelling tot het gewoon ouderschapsverlof is een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties en een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10 dus niet mogelijk. 

De onderstaande tabel toont aan dat de vorm waaronder het corona-ouderschapsverlof (1/2de of 1/5de) kan worden opgenomen, verschilt naar gelang van het arbeidsvolume van de werknemer: 

arbeidsvolume werknemer voor corona-ouderschapsverlof

vermindering van de arbeidsprestaties

voltijdse werknemer

·       met 1/2de

·       of met 1/5de

van aantal uren voltijdse betrekking

deeltijdse werknemer – minimum ¾

tot 1/2de

andere deeltijdse werknemers

corona-ouderschapsverlof niet mogelijk

 

Wat met werknemers die nu al gewoon ouderschapsverlof of tijdskrediet nemen? 

De werknemers die nu al een gewoon ouderschapsverlof (1/2de of 1/5de) genieten, kunnen dat gewoon ouderschapsverlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof. In dit geval blijft de onderbrekingsbreuk gelijk.

De werknemers die nu al thematisch verlof (d.i. ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof) of tijdskrediet opnemen, kunnen dat schorsen met het oog op het opnemen van corona-ouderschapsverlof. Dat kan ongeacht de vorm van het lopende tijdskrediet of thematisch verlof (volledig, ½de, 1/3de, 1/5de of 1/10de). 

Het thematisch verlof of tijdskrediet kan geschorst worden om de tewerkstellingsbreuk te wijzigen of om het corona-ouderschapsverlof in dezelfde tewerkstellingsbreuk op te nemen als de voorgaande onderbreking (1/2de of 1/5de). 

Wordt het corona-ouderschapsverlof aangerekend op de maximumduur van het gewone ouderschapsverlof? 

Neen, het corona-ouderschapsverlof telt niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer. 

Ook wanneer een lopend ouderschapsverlof wordt omgezet of een tijdskrediet of thematisch verlof wordt geschorst, wordt dat niet aangerekend op de maximale duur die is voorzien in de omgezette of geschorste regeling. 

Hoe kan het corona-ouderschapsverlof genomen worden? 

Dat kan als volgt:

 • in een aaneengesloten periode,
 • in een of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een maand,
 • in een of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week,
 • in een combinatie van maanden en weken. 

Wanneer kan het corona-ouderschapsverlof genomen worden? 

Het corona-ouderschapsverlof kan worden uitgeoefend vanaf 1 mei 2020 tot 30 juni 2020. 

Maar de toepassing van de maatregel kan bij koninklijk besluit verlengd worden. 

Hoe verloopt de aanvraag? 

De werknemer die corona-ouderschapsverlof wil opnemen, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever ten minste drie werkdagen op voorhand

De aanvraag kan gebeuren d.m.v.:

 • een aangetekende brief,
 • een geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever,
 • elektronisch, mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever. 

De aanvraag moet de begin- en de einddatum van het corona-ouderschapsverlof vermelden. 

De werkgever geeft de werknemer kennis van zijn akkoord of weigering binnen een termijn van maximaal drie werkdagen na de aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof. 

Die kennisgeving gebeurt:

 • schriftelijk,
 • of op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer. 

Er gelden dus korte termijnen en die kunnen in onderling akkoord nog worden ingekort.

Welke uitkering krijgt een werknemer die corona-ouderschapsverlof neemt? 

De werknemer ontvangt een uitkering zoals in geval van gewoon ouderschapsverlof verhoogd met 25 %. 

De onderbrekingsuitkering moet bij de RVA worden aangevraagd ten laatste twee maanden na de aanvang van het corona-ouderschapsverlof. Hier vindt u informatie over de aanvraagprocedure. 

Omzetting van een gewoon ouderschapsverlof en een schorsing van een lopend tijdskrediet of thematisch verlof moeten worden meegedeeld aan de RVA. 

Ann Taghon.

 

Nog vragen over het corona-ouderschapsverlof? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat. 

 

BRON: Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof (BS 14 mei 2020, tweede uitgave). 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.