Koninklijk besluit dat de wijzigingen aan de plusplannen finaliseert, is gepubliceerd

 6-2022 - 4 - 10 februari

De programmawet van eind vorig jaar heeft diverse wijzigingen aangebracht in de reglementering m.b.t. de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen, de zogenaamde plusplannen.

Het gaat zowel om verduidelijkingen om de rechtszekerheid te verhogen als om aanpassingen om meer terug te komen tot de essentie van de maatregel met name startende en kleine werkgevers uit de privésector die weinig of geen personeel in dienst hebben, ondersteunen bij de aanwerving van personeel.

Bepaalde van de beoogde wijzigingen dienden evenwel nog bij koninklijk besluit te worden geconcretiseerd. Dat koninklijk besluit werd afgelopen week gepubliceerd.

Al de aanpassingen en verduidelijkingen treden in werking per 1 januari 2022.

In de SoCompact van deze week geven we u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen uit de eindejaarsprogrammawet en het koninklijk besluit.

1. Doelgroepvermindering bij de indienstneming van een eerste werknemer

Ingevolge de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen kunnen “nieuwe werkgevers” gedurende enkele kwartalen een bijdragevermindering genieten bij de aanwerving van een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 972).

Tot voor 1 januari 2022 bestond de bijdragevermindering bij de aanwerving van een eerste werknemer uit een quasi volledige vrijstelling van bijdragen die onbeperkt in de tijd werd toegekend.

Vanaf 1 januari 2022 wordt die doelgroepvermindering beperkt tot 4.000 euro per kwartaal bij volledige kwartaalprestaties. De bijdragevermindering wordt wel nog steeds onbeperkt in de tijd toegepast.

De doelgroepverminderingen voor een tweede tot zesde aanwerving blijven ongewijzigd.

2. Wanneer is sprake van een “verboden vervanging”

Om het recht op de bijdragevermindering te openen mag de nieuw in dienst genomen werknemer geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding bij dezelfde technische bedrijfseenheid in dienst was. De bedoelde aanwerving moet dus een echte “meertewerkstelling” inhouden.

Voor de duidelijkheid en om interpretatieproblemen te vermijden, wordt de bepaling die deze toekenningsvoorwaarde bevat herschreven.

Bovendien wordt in de reglementering een definitie ingevoegd van het begrip ‘technische bedrijfseenheid’. Die nieuwe definitie is gebaseerd op de jurisprudentie van onder meer het Hof van Cassatie en beperkt de marge voor interpretatie.

Daarnaast wordt de berekeningsmethode vastgelegd waarmee moet worden nagegaan of een nieuw in dienst getreden werknemer een vervanger is van een al eerder in de technische bedrijfseenheid werkzame persoon en wie in de vergelijking in rekening moet worden gebracht. Die berekeningsmethode werd in de praktijk al toegepast door de RSZ, maar wordt nu in de wetgeving verankerd.

3. Overige

Voor het overige vermelden we nog de volgende wijzigingen:
  • het begrip “nieuwe werkgever” wordt strikter omschreven zodat de toepassing van de bijdragevermindering nauwer aansluit bij het doel van de vermindering, met name startende werkgevers ondersteunen bij de aanwerving van personeel (bij die omschrijving wordt gebruik gemaakt van de begrippen ‘simultane technische bedrijfseenheid’ en ‘historische technische bedrijfseenheid’ die in de reglementering worden gedefinieerd),
  • met gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-werknemers wordt geen rekening meer gehouden (zij komen dus niet in aanmerking om een vermindering te openen, maar tellen ook niet mee om de rang (1ste tot 6de werknemer) te bepalen of om te beoordelen of er sprake is van een “meertewerkstelling”),
  • de bijkomende tewerkstelling in een zelfde technische bedrijfseenheid moet minstens één maand na de datum van indiensttreding aanhouden.

Ester Van Oostveldt.

BRON: KB 27 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 10 februari 2022.
Artikel 124 – 129 Programmawet 27 december 2021, BS 31 december 2021

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.