Kostenvergoedingen voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers: RSZ volgt fiscus

 

7-2022 – 11-17 februari

De programmawet van 27 december 2021 heeft een nieuw bijzonder belastingstelsel ingevoerd voor buitenlandse kaderleden en buitenlandse onderzoekers die in België komen werken.

Het nieuwe belastingstelsel is ingeschreven in de artikelen  32/1 en 32/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en is in werking getreden op 1 januari 2022.

Het nieuwe belastingstelsel voor kaderleden komt in de plaats van het voormalige bijzonder belastingstelsel voor kaderleden gebaseerd op een administratieve circulaire van 8 augustus 1983 (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 744).

Aan wie voor dit bijzondere belastingstelsel in aanmerking komt, kan een werkgever bepaalde kosten belastingvrij terugbetalen. In een tussentijdse instructie laat de RSZ nu weten dat de kosten die terugbetaald worden conform deze fiscale regeling ook vrij zijn van sociale bijdragen.

Op wie is het bijzonder belastingstelsel van toepassing?

Het bijzonder belastingstelsel geldt voor ‘ingekomen belastingplichtigen’ (dit zijn kaderleden) en ‘ingekomen onderzoekers’.

Ingekomen belastingplichtigen zijn werknemers of bedrijfsleiders die ofwel rechtstreeks zijn aangeworven in het buitenland ofwel ter beschikking zijn gesteld binnen een multinationale groep om in België een bezoldigde activiteit uit te oefenen. Om van het bijzonder belastingstelsel gebruik te kunnen maken, moeten de ingekomen belastingplichtigen aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is onder meer vereist dat zij voor de in België geleverde prestaties een brutoloon ontvangen van minimum 75.000 euro per kalenderjaar.

Ingekomen onderzoekers zijn werknemers die ofwel rechtstreeks zijn aangeworven in het buitenland ofwel ter beschikking zijn gesteld binnen een multinationale groep om in België een bezoldigde activiteit uit te oefenen. Ook de ingekomen onderzoekers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo wordt onder meer vereist dat zij voor minstens 80 % van de werktijd onderzoeksactiviteiten verrichten. Voor de ingekomen onderzoekers wordt geen inkomensvoorwaarde gesteld. Er gelden wel diplomavereisten.

Welke kosten kunnen vrij van belastingen en bijdragen worden terugbetaald?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een aantal kosten die op basis van bewijsstukken kunnen worden terugbetaald:
  • de verhuiskosten naar België,
  • de kosten voor het inrichten van de woning (beperkt tot 1.500 euro),
  • de schoolkosten van de leerplichtige kinderen,
en een aantal terugkerende kosten die op forfaitaire basis kunnen worden terugbetaald:
  • de bijkomende kosten verbonden aan de huisvesting in België ten opzichte van het land van herkomst,
  • de bijkomende kosten verbonden aan de levensduurte in België ten opzichte van het land van herkomst,
  • de kosten van privéreizen naar het land van herkomst.
De terugkerende kosten kunnen (vrij van bijdragen en belastingen) worden terugbetaald tot een bedrag van 30 % van de brutobezoldiging en met een maximum van 90.000 euro per jaar.

Hoe moet de toepassing van het stelsel worden aangevraagd?

Om te kunnen genieten van het bijzonder belastingstelsel, moet de werkgever of de vennootschap via elektronische weg een aanvraag indienen.

De aanvraag moet worden ingediend binnen de drie maanden na de indiensttreding van de ingekomen belastingplichtige/onderzoeker in België.

Voor de aanvraag moet gebruik gemaakt worden van de documenten die terug te vinden zijn op de website van de FOD Financiën.

Hoe lang kan het stelsel genoten worden?

Het bijzonder belastingstelsel kan gedurende maximum vijf jaar genoten worden. Die termijn van vijf jaar kan éénmalig verlengd worden met drie jaar.

Datum van inwerkingtreding

Het nieuwe stelsel is in werking getreden op 1 januari 2022 en is van toepassing op de in aanmerking komende inkomende belastingplichtigen en inkomende onderzoekers die in dienst treden in België vanaf 1 januari 2022.

Een overgangsregeling is voorzien voor de buitenlandse kaderleden die vóór 1 januari 2022 in België in dienst zijn getreden en die voordien onder de oude regeling voor kaderleden vielen (zie hierover ook Circulaire 2022/C/9 over de opheffing van het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden).

Het is nog wachten op het vereiste koninklijk besluit

De RSZ aanvaardt dat de reële en forfaitaire kosten die terugbetaald worden conform de regels van dit bijzonder belastingstelsel, ook vrij zijn van sociale bijdragen. Daartoe zal het artikel 19 van het Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet moeten worden aangepast. Het voorgaande is dan ook onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en ondertekening van het, thans nog niet gepubliceerde, koninklijk besluit.
Ester Van Oostveldt.


BRON: Artikel 13 – 19 Programmawet 27 december 2021, BS 31 december 2021.
Tussentijdse RSZ-instructie van 9 februari 2022 (Buitenlandse kaderleden en onderzoekers), www.socialsecurity.beArchief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.