“Nieuwe” coronamaatregelen omwille van de omikronvariant

         4-2022 – 21-27 januari

 

Woord vooraf

De SoCompact van deze week is (helaas) nog maar eens gewijd aan de bespreking van een reeks nieuwe corona-steunmaatregelen.

Volledigheidshalve willen we u in deze SoCompact ook de publicatie signaleren van een koninklijk besluit dat de op 1 januari 2022 in werking getreden regeling van het “Terug Naar Werk-traject” en de “Terug Naar Werk-coördinator” (hierna het TNW-traject en de TNW-coördinator) verder concretiseert. Met de invoering van het TNW-traject en de figuur van de TNW-coördinator wil de federale regering langdurig zieken helpen en ondersteunen bij hun toeleiding naar een job die aansluit bij hun mogelijkheden en noden. Voor een uitvoerige bespreking van het TNW-traject verwijzen we u naar de website van het RIZIV.

BRON: KB 19 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 21 januari 2022).

Nieuwe/gerecycleerde corona-steunmaatregelen op komst

Door de omikronvariant kampen heel wat werkgevers met een personeelstekort. Om de continuïteit van de dienstverlening en een vlotte arbeidsorganisatie te vrijwaren, zijn een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen op komst  die de toeleiding van extra werkkrachten naar de sectoren en de bedrijven die kampen met een groot absenteïsme, moeten ondersteunen.


Het gaat om een herneming van maatregelen die reeds van toepassing zijn geweest (soms enkel in een bepaalde sector zoals bv. de zorg en het onderwijs) tijdens eerdere golven van de pandemie (zie SoCompact 49-2020, SoCompact 3-2021, en SoCompact 25-2021). De meeste van de hieronder vermelde maatregelen zouden voor alle sectoren gelden.

Let op! De in deze SoCompact vermelde maatregelen zijn vervat in een hieronder vermeld wetsontwerp en een wetsvoorstel die beiden zeer recent in de Kamer werden ingediend. De teksten moeten nog worden goedgekeurd en worden pas van kracht na de publicatie van de goedgekeurde wetten in het Belgisch Staatsblad.

De werkgevers zullen een beroep kunnen doen op de hieronder vermelde maatregelen:
  • met werknemers die tijdelijk werkloos zijn, kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd gesloten worden (minstens 7 dagen) zonder dat verondersteld wordt dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten,
  • in afwijking van het principieel verbod mogen werknemers ter beschikking gesteld worden van gebruikers uit de zorgsector, het onderwijs, de contactopsporing en de vaccinatiecentra,
  • een werknemer die in tijdskrediet is, kan de onderbreking of de vermindering van zijn arbeidsprestaties tijdelijk schorsen om terug bij zijn werkgever te werken,
  • een werknemer die in tijdskrediet is, kan tijdens de duur van de onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties tijdelijk bij een andere werkgever werken,
  • tijdelijk werklozen (buiten zorg en onderwijs) en SWT-ers kunnen tijdelijk terug aan het werk met gedeeltelijk behoud van hun werkloosheidsuitkering,
  • mogelijkheid tot tewerkstelling van asielzoekers met een legale verblijfstitel zonder inachtname van de normale wachtperiode van vier maanden,
  • de mogelijkheden tot studentenarbeid tegen verminderde sociale bijdragen tijdens het eerste kwartaal van 2022 worden uitgebreid (zie hierover ook Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 1174-1175).
Naast deze arbeidsrechtelijke steunmaatregelen is ook voorzien in twee steunmaatregelen op het vlak van de sociale zekerheid. Het gaat met name om:
  • de verlenging van de mogelijkheid voor werkgevers die ernstige economische moeilijkheden ondervinden door COVID-19 om een bijzonder minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ, voor de aangegeven bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022,
  • de niet-toepassing, voor het eerste kwartaal van 2022, van de forfaitaire vergoeding die normaliter verschuldigd is door werkgevers die hun kwartaalvoorschotten laattijdig betalen.
Ten slotte wordt ook voorzien in een tijdelijke steunmaatregel voor werkgevers uit de evenementensector, voor discotheken, dancings en binnenspeeltuinen, door de invoering van een premie voor de betaling van RSZ-bijdragen. De premie heeft als doel ontslagen te vermijden in het eerste en tweede kwartaal van 2022.

Het spreekt voor zich dat het om tijdelijke maatregelen gaat. Voor de meerderheid van de maatregelen is, voorzien dat ze van toepassing zullen zijn in het eerste kwartaal van 2022. Voor de arbeidsrechtelijke flexibiliteitsmaatregelen voor de andere sectoren dan zorg en onderwijs, is voorzien in een inwerkingtreding op 23 januari 2022. Die maatregelen zullen op 28 februari 2022 buiten werking treden.

Ester Van Oostveldt en Ann Taghon.
BRON:
Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Kamer 2021-2022, DOC 55/2430/001
Wetsvoorstel houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, Kamer, 2021-2022, DOC 55/2456/001

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.