Nog meer COVID-19-steunmaatregelen

    

                                                                                                                         49-2020 - 27 november t.e.m. 3 december

De noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tijdens de tweede coronagolf tegen te gaan, hebben nadelige gevolgen op sociaaleconomisch vlak. Om die nadelige gevolgen te beperken, voorziet de regering in een reeks tijdelijke ondersteuningsmaatregelen. 

De ondersteuningsmaatregelen zijn vervat in een wetsontwerp dat deze week in de Kamer werd ingediend. Het wetsontwerp moet nog worden besproken en gestemd, maar aangezien een belangrijk deel van de maatregelen in werking zal treden met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de goedkeuring snel zal plaats vinden. 

In wat volgt vermelden wij de sociaalrechtelijke maatregelen uit het wetsontwerp die voor u van belang kunnen zijn.  Maar let op, een en ander is uiteraard maar definitief na goedkeuring en publicatie van de wet. 

Verhoogde kosten van de jaarlijkse vakantie 

De dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona zijn voor de periode van 1 februari 2020 t.e.m. 31 augustus 2020 gelijkgesteld voor de vakantierechten (zie SoCompact 32-2020). Ook de periode van 1 september 2020 t.e.m. 31 december 2020 zal gelijkgesteld worden. 

De gelijkstelling brengt een financiële last mee voor de werkgevers (wat de bedienden betreft) en voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (wat de arbeiders betreft). 

Voor de vakantieregeling van de bedienden zal de financiële last gecompenseerd worden via een globaal budget van  93.582.741 euro dat door de RSZ zal verdeeld worden tussen de werkgevers. De verdeling zal gebeuren in verhouding tot de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht-corona die de werkgever heeft moeten instellen. Als de werkgever in het tweede kwartaal van 2021 nog personeel tewerkstelt, zal de RSZ het bedrag van de toegekende compensatie in mindering brengen van de nog verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. 

Voor de vakantieregeling van de arbeiders wordt de kost van de gelijkstelling gecompenseerd door de toekenning van een toelage van 93.582.741 euro aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. 

Vlotte arbeidsorganisatie 

Voor werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs en de contactopsporing COVID-19 is voorzien in aan aantal maatregelen die moeten toelaten de arbeidsorganisatie vlotter te laten verlopen, o.a.:

  • met tijdelijk werklozen kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd (minstens zeven dagen) gesloten worden, zonder dat er verondersteld wordt dat een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd is gesloten,
  • in afwijking van het principieel verbod mogen werknemers ter beschikking gesteld worden van een werkgever uit de zorgsector, het onderwijs en de contactopsporing COVID-19,
  • een werknemer die in tijdskrediet is, kan met zijn werkgever overeenkomen dat tijdkrediet tijdelijk te schorsen,
  • een werknemer die in tijdskrediet is, kan tijdelijk tewerkgesteld worden bij een andere werkgever uit de zorgsector, het onderwijs en de contactopsporing COVID-19. 

Afgelopen week werd ook een koninklijk besluit gepubliceerd dat gepensioneerden opnieuw de mogelijkheid geeft om, in het kader van de strijd tegen het coronavirus en zonder verlies van pensioenrechten, een beroepsactiviteit aan te vatten of uit te breiden in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten (zie bijlage bij MB 28 oktober 2020). Die mogelijkheid bestond al in de periode van 1 maart 2020 tot 31 augustus 2020 maar wordt nu opnieuw ingevoerd, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 en t.e.m. 31 maart 2021.

Vrijwillige overuren

Voor de werkgevers uit de cruciale sectoren (zie bijlage bij MB 28 oktober 2020) is voorzien in een verhoging van het quotum van de vrijwillige overuren:

  • tot 220 uren voor de periode van 1 oktober 2020 t.e.m. 31 december 2020,
  • en tot 220 uren voor de periode van 1 januari 2021 t.e.m. 31 maart 2021. 

De bijkomende vrijwillige overuren die al werden gepresteerd tijdens de periode van 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020 (zie Coronawetgeving bij Sociaal Zakboekje 2020-2), worden evenwel afgetrokken van het bijkomende quotum voor de periode van 1 oktober 2020 t.e.m. 31 december 2020. 

Tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor opvang kind

De regeling van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor de opvang van een kind (zie SoCompact 42-2020) wordt verlengd tot 31 maart 2021. De regeling wordt ook aangepast. Zo verkrijgt de werknemer ook het recht afwezig te zijn wanneer zijn kind afstandsonderwijs moet volgen of in quarantaine of isolatie moet.

 Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

 

BRON: Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Kamer 2020-2021, DOC 55/1674/001 

KB 17 november 2020 tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (BS 1 december 2020).

 

Nog vragen over de COVID-19-steunmaatregelen? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

 

  

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.