Ontwerp Relancewet / Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers vereist effectieve prestaties

50 - 2017 - 8 t.e.m. 14 december

Ontwerp Relancewet

Deze week werd in de Kamer het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie neergelegd. Net zoals het ontwerp van programmawet (zie SoCompact nr. 45-2017) en het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk (zie SoCompact nr. 47-2017) bevat dit wetsontwerp belangrijke sociaalrechtelijke wijzigingen.

Wij vestigen alvast uw aandacht op:

 • opzeggingstermijnen: de opzeggingstermijn die de werkgever moet naleven wat de werknemers betreft die minder dan 6 maanden anciënniteit tellen, wordt aangepast,
 • uitzendarbeid: het nu geldende verbod op uitzendarbeid in bepaalde bedrijfstakken (verhuisondernemingen, meubelbewaring, binnenscheepvaart, bouw) wordt opgeheven,
 • interprofessionele opleidingsdoelstelling: de uiterste termijn voor het neerleggen van de cao’s die de opleidingsdoelstelling realiseren in de periode 2017-2018 wordt uitgesteld van 30 november 2017 naar 31 december 2017,
 • burn-out voorkomen: er wordt voorzien in een mogelijkheid tot financiering van projecten tot preventie van burn-out ingediend door paritaire (sub)comités en ondernemingen, met een gedeelte van de bijdrage bestemd voor de risicogroepen,
 • ‘deconnectie’ en gebruik van digitale communicatiemiddelen: de werkgever moet hierover in het comité voor preventie en bescherming op het werk overleg plegen,
 • starterjobs voor jongeren: de werkgever krijgt de mogelijkheid het loon van een nieuwe werknemer van minder dan 21 jaar en zonder werkervaring, te verminderen, maar is dan verplicht bovenop het loon een forfaitaire toeslag te betalen die is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing,
 • ‘verenigingswerk’ en ‘occasionele diensten tussen burgers’: de toevoeging aan het sociaal recht van twee figuren waarmee onder bepaalde voorwaarden onbelast kan bijverdiend worden door het verrichten van activiteiten die niet onder de Arbeidsovereenkomstenwet en de andere belangrijkste beschermingsregels van het sociaal recht vallen, en waarop noch de socialezekerheidsregeling van de werknemers, noch de socialezekerheidsregeling van de zelfstandigen van toepassing is.

Na goedkeuring van het wetsontwerp komen wij hierop terug.

Ann Taghon.

BRON: Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, Kamer, DOC 54 2839/001

 


Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers vereist effectieve prestaties


Sinds 1 juli 2016 kunnen werkgevers een Vlaamse bijdragevermindering genieten wanneer zij:

 • ofwel een oudere werknemer in dienst houden;
 • ofwel een (bij de VDAB ingeschreven) oudere niet-werkende werkzoekende in dienst nemen.

Deze bijdragevermindering wordt de doelgroepvermindering voor oudere werknemers genoemd en is een onderdeel van het Vlaamse doelgroepenbeleid (zie SoCompact nr. 14-2016 en nr. 26-2016).


Op dit ogenblik kan de doelgroepvermindering genoten worden voor werknemers die:

 • tewerkgesteld zijn in Vlaanderen;
 • behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering (privésector);
 • op de laatste dag van het kwartaal tenminste de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben;
 • een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan 13.400 euro.

Met een decreet dat afgelopen week in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, voegt het Vlaamse parlement een extra toekenningsvoorwaarde toe. Vanaf 1 januari 2018 zal de doelgroepvermindering niet toegekend worden als de oudere werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert. De oudere werknemer die met zijn werkgever een overeenkomst sluit waarin wordt overeengekomen dat hij niet meer moet komen werken, maar wel (een percentage van zijn) loon ontvangt, komt dus niet langer in aanmerking voor de bijdragevermindering.


Deze voorwaarde geldt echter niet wanneer de arbeidsovereenkomst is geschorst als vermeld in de Arbeidsovereenkomstenwet of wanneer de werknemer vrijgesteld wordt van prestaties tijdens zijn opzeggingstermijn. Het is immers niet de bedoeling dat de werkgever de doelgroepvermindering verliest in geval van ziekte of verlof van zijn werknemer.

Ester Van Oostveldt.

BRON: Decr.Vl. 1 december 2017 houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS 14 december 2017

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.