Over de werkbonus en ecocheques

18-2022 - 29 april - 5 mei

In de SoCompact van deze week signaleren wij u graag twee recent gepubliceerde koninklijke besluiten.

Het eerste koninklijk besluit heeft tot doel de zogenaamde werkbonus te versterken m.i.v. 1 april 2022. Het tweede koninklijk besluit schaft de ecocheques in papieren vorm af.

1. Versterking van de werkbonus per 1 april 2022

De werkbonus is de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten voordele van de werknemers met lage lonen. Die bijdragevermindering heeft tot doel werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.

Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de omvang van de prestaties van de werknemer en van het bedrag van diens maandloon (hoe hoger het maandloon, hoe kleiner de vermindering).

Voor de berekening van de vermindering wordt gebruik gemaakt van drie loonzones afgebakend door twee loongrenzen, de lage loongrens S1 en de hoge loongrens S2.

De loongrens S1 is sinds 2015 gekoppeld aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (S1 = GGMMI x 103%).

Het hieronder vermelde koninklijk besluit koppelt ook de loongrens S2, met ingang van 1 april 2022, aan het per 1 april 2022 verhoogde gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. S2 is voortaan gelijk aan het GGMMI op 1 april 2022 x 157,6814%.

De loongrenzen en de verminderingsbedragen zijn ook gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Dit betekent dat de grenzen en bedragen nogmaals verhoogd zijn per 1 mei 2022.

Hieronder in tabelvorm de nieuwe bedragen van toepassing vanaf 1 mei 2022.

 

1.       Voltijdse werknemers met volledige maandprestaties

 

Maandelijks loon

Vermindering van de persoonlijke bijdragen per maand

< of = 1.897,55 EUR

233,05 EUR (handarbeiders: 251,69 EUR)

> 1.897,55 EUR < of = 2.904,93 EUR

Hoofdarbeiders: 233,05 EUR - [0,2313 x (S1 - 1.897,55 EUR)]

Handarbeiders: 251,69 EUR - [0,2498 x (S1 - 1.897,55 EUR)]

> 2.904,93 EUR

0 EUR

2. Voltijdse werknemers met onvolledige prestaties en deeltijdse werknemers

de bijdragevermindering wordt strikt evenredig aangepast naargelang de prestaties van de werknemer

1. S = de loonmassa die in aanmerking wordt genomen bij de bepaling van het bedrag van de bijdragevermindering.

2. Afschaffing van de papieren ecocheque

Ecocheques zijn cheques die een werkgever kan toekennen aan zijn werknemers en waarmee die werknemers producten en diensten met een ecologisch karakter kunnen aankopen. Een lijst van de producten en diensten die met die cheques kunnen worden aangekocht, is gevoegd als bijlage bij de CAO nr. 98.

De ecocheques zijn, onder bepaalde voorwaarden (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 806), vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Aanvankelijk bestonden er enkel papieren ecocheques. Sinds 2016 bestaan er naast de papieren ecocheques ook elektronische ecocheques. De keuze voor papieren dan wel voor elektronische ecocheques, werd aan het sociaal overleg overgelaten.

Het hieronder vermelde koninklijk besluit schaft de mogelijkheid tot uitgifte van papieren ecocheques af met ingang van 1 januari 2022. Sinds die datum kunnen enkel nog elektronische ecocheques worden uitgegeven.

De vóór 1 januari 2022 uitgegeven papieren ecocheques kunnen wel nog tot het einde van hun geldigheidsduur gebruikt worden. Aangezien ecocheques een geldigheidsduur van twee jaar hebben, zal de dubbele stroom papieren en elektronische ecocheques vanaf 1 januari 2024 afgeschaft zijn.

 

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: KB 10 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars (BS 25 april 2022)

KB 31 maart 2022 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques (BS 28 april 2022)Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.