Over de Wijninckx-bijdrage en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden

 51-2018 - 14-20 december 2018

 

Over de Wijninckx-bijdrage en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden 

Op de vooravond van het kerstweekend brengen wij u nog twee topics uit het in de Kamer goedgekeurde wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. 

1. De tweede fase van de Wijninckx-bijdrage treedt in werking 

Op 1 januari 2019 zal de tweede fase van de zogenaamde Wijninckx-bijdrage (zie SoCompact nr. 2-2013) dan eindelijk in werking treden. Ik schrijf eindelijk omdat de inwerkingtreding van die tweede fase al tweemaal werd uitgesteld. Met het oog op de inwerkingtreding van die tweede fase brengt het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken een aantal technische aanpassingen aan in de reglementering m.b.t. die tweede fase van de Wijninckx-bijdrage. 

Wat is de Wijninckx-bijdrage?

De Wijninckx-bijdrage is een extra bijzondere werkgeversbijdrage die in bepaalde gevallen verschuldigd is door een werkgever die ten gunste van een werknemer stortingen doet voor de opbouw van een aanvullend pensioen. De bijdrage is verschuldigd bovenop de gewone bijdrage van 8,86 % op stortingen voor buitenwettelijke pensioenvoordelen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 1245). Aanvankelijk bedroeg de bijdrage 1,5 %. Sinds 2018 bedraagt de bijdrage 3 %. In tegenstelling tot de gewone bijdrage van 8,86 % is de bijdrage enkel verschuldigd voor een beperkt aantal werknemers met een hoge aanvullende pensioenopbouw. 

De schuldenaar van de bijdrage is de inrichter van het aanvullend pensioen. De inrichter is meestal de werkgever die de pensioentoezegging doet. 

De tweede fase 

Ingevolge de inwerkingtreding van de tweede fase zullen de regels die bepalen wanneer de bijdrage verschuldigd is en hoe de bijdrage berekend wordt, veranderen per 1 januari 2019. 

Vanaf 1 januari 2019 is de bijdrage verschuldigd in het vierde kwartaal van elk bijdragejaar, wanneer op 1 januari van het jaar dat aan een bijdragejaar voorafgaat de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen, een bepaalde pensioendoelstelling overschrijdt. De bijdrage wordt toegepast op het aandeel van de inrichter in de groei van de (verworven) reserves tijdens het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat. 

Technische wijzigingen 

Omdat de wijzigingen in het wetsontwerp technisch van aard zijn en dus weinig relevant zijn voor een werkgever, gaan wij hier niet verder op in. 

2. Het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden wijzigt in beperkte mate 

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die bepaalde activiteiten laten uitvoeren, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij bij iedere betaling aan de (onder)aannemer 35 % van het verschuldigde bedrag (excl. BTW) inhouden en storten aan de RSZ. Wie deze inhoudingsplicht niet naleeft, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant. 

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid gelden voor de volgende activiteiten:

  • werken in onroerende staat (hieronder vallen ook activiteiten in de land- en tuinbouwsector) (art. 30bis RSZ-wet),
  • werken die vallen onder het paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (art. 30ter RSZ-wet),
  • werken in de vleessector (art. 30ter RSZ-wet). 

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken wijzigt dit systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid op een aantal punten:

  • het toepassingsgebied van artikel 30bis RSZ-wet wordt uitgebreid tot de levering van stortklaar beton,
  • voor de land- en tuinbouwsector worden bepaalde activiteiten uitgesloten uit het toepassingsgebied van het systeem,
  • de werkgever voor wie de vereiste aangiften of gegevens niet ter beschikking zijn van de RSZ of het Fonds voor bestaanszekerheid, wordt als schuldenaar beschouwd t.o.v. de RSZ, respectievelijk het Fonds voor Bestaanszekerheid in het kader van de regeling hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Deze wijzigingen treden in werking op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de wet in het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt. 

Ester Van Oostveldt. 

 

Nog vragen rond uw bijdrageverplichtingen als werkgever? Stel uw vraag hier!

 

BRON: Hoofdstuk 5 en 10 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Kamer 2018-2019, Doc 54 3355/005 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.