Over medische overmacht, ziektebriefjes en gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting

   47-2022 – 18 – 24 november

 

1. Einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht: nieuwe regels vanaf 28 november 2022 van toepassing
 
In de SoCompact nr. 38/2022 kondigden wij een belangrijke wijziging aan m.b.t. de voorwaarden waaronder de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, waardoor het voor hem definitief onmogelijk wordt het overeengekomen werk te verrichten, een einde kan maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht.

De wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid (hierna de Wet Diverse Bepalingen Arbeidsongeschiktheid) die de huidige regeling m.b.t. medische overmacht vervat in artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet vervangt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2022. Door die publicatie treedt de nieuwe regeling in werking op 28 november 2022.

2. Geen geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid

2.1. Nieuwe regeling

Volgens de huidige regeling moet een zieke werknemer geen geneeskundig getuigschrift indienen (= de regel).  Een geneeskundig getuigschrift moet slechts ingediend worden indien:
  • een cao of het arbeidsreglement dit voorschrijft (= 1ste uitzondering),
  • of als de werkgever daarom uitdrukkelijk vraagt (= 2de uitzondering).
De Wet Diverse Bepalingen Arbeidsongeschiktheid wijzigt de huidige regeling in die zin dat de werknemer voortaan (d.i. met ingang van 28 november 2022) driemaal per kalenderjaar geen geneeskundig getuigschrift moet voorleggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Dat wil zeggen dat:
  • de werkgever niet mag vragen om een ziektebriefje voor de eerste ziektedag (driemaal per jaar; vanaf de vierde ziekteperiode mag het wel),
  • een bepaling van een cao of het arbeidsreglement die - altijd - de voorlegging van een ziektebriefje oplegt, geen uitwerking meer zal kunnen hebben voor de eerste ziektedag (driemaal per jaar; vanaf de vierde ziekteperiode mag het wel).
Om klaarheid te scheppen, lijkt het raadzaam het arbeidsreglement of de cao aan te passen.

2.2. Verblijfsadres meedelen

Aan de nieuwe regel wordt de verplichting voor de werknemer toegevoegd om de werkgever onmiddellijk mee te delen op welk adres hij zal verblijven tijdens de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewone verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.
 
2.3. Afwijkingsmogelijkheid voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers

Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen, kunnen afwijken van de nieuwe regel d.m.v. een cao of het arbeidsreglement. Zij kunnen dus wel een geneeskundig getuigschrift vragen voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Om te beoordelen hoeveel werknemers de onderneming tewerkstelt, moet men zich plaatsen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet.

3. Gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting

Werknemers die tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds, weerom het werk moeten onderbreken omwille van arbeidsongeschiktheid, hebben op dit ogenblik geen recht op gewaarborgd loon (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 3947).

De Wet Diverse Bepalingen Arbeidsongeschiktheid past dit aan in die zin dat de periode waarin er geen recht is op gewaarborgd loon voor de werknemer in progressieve werkhervatting, beperkt wordt tot een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de uitvoering van het aangepast of ander werk. Na verloop van 20 weken is er dus wel opnieuw recht op gewaarborgd loon.

Ann Taghon.


BRON: Wet 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.