Over ‘responsabiliseren en activeren via socialezekerheidsbijdragen’ en ‘het nieuwe contingent van de student’

 3-2023 - 13 - 19 januari 

In de SoCompact van deze week bespreken we vooreerst twee bijzondere socialezekerheidsbijdragen.

De eerste bijdrage is een door de Programmawet van 26 december 2022 ingevoerde nieuwe bijdrage en heeft tot doel gebruikers die veel gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid te responsabiliseren. Deze bijdrage wordt de responsabiliseringsbijdrage opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector genoemd.

De tweede bijdrage is de sinds 2018 bestaande bijzondere activeringsbijdrage die werd ingevoerd als ontradende maatregel voor werkgevers die hun werknemers met een al dan niet verminderd loon, vrijstellen van prestaties om op deze manier de striktere voorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te omzeilen.

Tenslotte signaleren we u ook graag het nieuwe “contingent van de student” van 600 uren.

 1. Responsabiliseringsbijdrage opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector
Om de gebruikers van uitzendarbeid die oneigenlijk gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten (ODC's) te responsabiliseren, heeft de Programmawet van 26 december 2022 een nieuwe responsabiliseringsbijdrage in het leven geroepen.  De bijdrage valt ten laste van de gebruiker en is verschuldigd wanneer een uitzendkracht per semester bij eenzelfde gebruiker een bepaald aantal ODC’s overschrijdt. De nieuwe bijdrage is in werking getreden op 1 januari 2023.

Welke uitzendkrachten worden beoogd?

De maatregel slaat op alle uitzendkrachten die tewerkgesteld worden met opeenvolgende dagcontracten.

De responsabiliseringsbijdrage is evenwel niet van toepassing op:
 • uitzendkrachten die een rustpensioen of overlevingspensioen genieten;
 • een flexi-job;
 • gelegenheidswerknemers bij een gebruiker die behoort tot het paritaire comité voor de landbouw (144), voor het tuinbouwbedrijf (145) en voor het hotelbedrijf (302).

Hoeveel bedraagt de bijdrage?

De responsabiliseringsbijdrage wordt per periode van zes maanden berekend op basis van de frequentie van de ODC’s voor uitzendarbeid tussen dezelfde uitzendkracht en hetzelfde uitzendbureau voor tewerkstelling bij dezelfde gebruiker.

De berekeningsperioden lopen van 1 januari tot en met 30 juni van het kalenderjaar, en van 1 juli tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage wordt als volgt vastgesteld:

 

Aantal ODC’s

Bedrag bijdrage

≥ 40 ≤ 59

10 EUR x het totale aantal ODC's

≥ 60 ≤ 79

15 EUR x het totale aantal ODC's

≥ 80 ≤ 99

30 EUR x het totale aantal ODC's

≥ 100

40 EUR x het totale aantal ODC's


Wie int de bijdrage?

De RSZ stelt het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage vast en int deze bij de gebruikers.

Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de bijdrage

De gebruiker kan gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de responsabiliseringsbijdrage en de bijbehorende burgerlijke sancties bekomen wanneer hij aantoont dat de opeenvolgende dagcontracten, geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van uitzonderlijke omstandigheden die voldoende worden gemotiveerd.

Voor het verkrijgen van de terugbetaling dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

BRON: Artikel 144 - 145 Programmawet 26 december 2022, BS 30 december 2022.

 1. Bijzondere activeringsbijdrage

Werkgevers die bepaalde werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon zijn, sinds 1 januari 2018, op het loon van die werknemers een bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen.

In bepaalde situaties is de bijdrage niet verschuldigd, zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 1410 en nr. 1412.

Het percentage van de bijzondere bijdrage wordt bepaald in functie van de leeftijd van de werknemer op het ogenblik waarop zijn werkgever hem van elke prestatie vrijstelt.

De programmawet van 26 december 2022 verhoogt:
 • het toepasselijke bijdragepercentage voor de tweede en de derde leeftijdsgroep,
 • verhoogt de bijzondere bijdrage met 25 % wanneer de werkgever de bijzondere bijdrage voor minstens 10 % van zijn werknemers verschuldigd is.
Hieronder de bijdragepercentages die gelden vanaf het eerste kwartaal van 2023. De wijzigingen staan in het geel aangeduid.

 

Leeftijd werknemer bij aanvang vrijstelling van prestaties

Bijdragepercentage op brutokwartaalloon

Gewoon

Verhoogd

< 55 jaar

20 %

(minimum 300 EUR)

25 %

(minimum 375 EUR)

≥ 55 jaar < 58 jaar

≥ 58 jaar < 60 jaar

≥ 60 jaar < 62 jaar

15 %

(minimum 225,60 EUR)

18,75 %

(minimum 282 EUR)

≥ 62 jaar

10 %

(minimum 225,60 EUR)

12,5 %

(minimum 282 EUR)

 

BRON: Artikel 170 Programmawet 26 december 2022, BS 30 december 2022.


 1. Contingent van de student

Het ‘contingent van de student’ is het maximum aantal uren per kalenderjaar dat een student kan tewerkgesteld worden tegen verlaagde RSZ-bijdragen.

Dat contingent bedroeg tot voor kort 475 uren per kalenderjaar. Onderstaand koninklijk besluit verhoogt dat contingent voor de jaren 2023 en 2024 naar 600 uren per kalenderjaar.

De verlaagde RSZ-bijdragen, de zogenaamde solidariteitsbijdragen, die verschuldigd zijn op het loon van de student, bedragen 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de werknemer.

Opdat die gunstregeling toepassing zou vinden, is, naast het respecteren van het maximum van 600 uren per kalenderjaar, nog vereist dat:
 • de student tewerkgesteld is met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten,
 • de student tewerkgesteld is tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen,
 • de betrokken werkgever voor de student een correcte Dimona heeft gedaan.

Via de onlinetoepassing student@work kan een student het resterend saldo van zijn of haar contingent nakijken.


BRON: KB 19 december 2022 tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 december 2022.


Ester Van Oostveldt.

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.