Over terugkeermomenten voor telewerkers en uitbreiding van het vaccinatieverlofVaccinatie         48-2021 – 26 november – 2 december


1. Terugkeermomenten voor telewerkers aangepast

 
In de SoCompact van vorige week signaleerden wij de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden terugkeermomenten te organiseren voor de personen voor wie telewerk verplicht is.

De datum vanaf dewelke maximum twee terugkeerdagen per week toegelaten zijn, is uitgesteld van 13 december 2021 naar 20 december 2021.

D.w.z. dat volgens de recentste stand van zaken:
  • t.e.m. 19 december 2021: de werknemers maximum één dag per week mogen terugkeren naar het werk (maximum 20 % van de personen voor wie telewerk verplicht is, mag tegelijk aanwezig zijn),
  • vanaf 20 december 2021: de werknemers gedurende maximum twee dagen per week mogen terugkeren naar het werk (maximum 40 % van de personen voor wie telewerk verplicht is, mag tegelijk aanwezig zijn).
De regel dat voor kmo’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, maximum vijf personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk aanwezig mogen zijn, blijft ongewijzigd.

BRON: KB van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 27 november 2021.


2. Verlof voor begeleiding kinderen bij vaccinatie op komst

 
Sinds 9 april 2021 hebben werknemers het recht van het werk afwezig te zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Op voorwaarde dat ze hun werkgever verwittigen, behouden ze het recht op loon voor de afwezigheid. De werkgever moet de afwezigheid behandelen volgens de regels van het kort verzuim (zie over het vaccinatieverlof: SoCompact 14-2021; zie i.v.m. het kort verzuim: Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2021-2022, nr.  3784 en 3785).
 
In de Kamer is nu een wetsontwerp ingediend dat ertoe strekt die regeling uit te breiden zodat de werknemer dat recht ook zal hebben om een minderjarig kind, dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren.

Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend.

Om gerechtigd te zijn op loon, moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen. Dat moet zo spoedig mogelijk gebeuren vanaf het moment waarop hij kennis heeft van het tijdstip of het tijdsslot van de vaccinatie voor het kind.

Een en ander geldt uiteraard maar op voorwaarde dat het wetsontwerp wordt goedgekeurd. Er is voorzien in een inwerkingtreding op de dag  van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De wet van 28 maart 2021 die het vaccinatieverlof voor werknemers heeft ingesteld en waaraan het hier besproken wetsontwerp een recht op betaalde afwezigheid voor het begeleiden van  een minderjarig kind naar het vaccinatiecentrum toevoegt, treedt al op 31 december 2021 buiten werking. Bij koninklijk besluit kan de buitenwerkingtreding worden uitgesteld tot uiterlijk 30 juni 2022. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat zulks zal gebeuren.
 
BRON: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, teneinde het recht op klein verlet ook toe te kennen voor de begeleiding van een minderjarig kind naar een vaccinatieplaats, Kamer, DOC 55 2342/001

Ann Taghon.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.