Overheid bespaart op onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet en thematische verloven

     5 – 2023 – 27 januari – 2 februari

 

 

Deze week verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat een aantal besparingsmaatregelen bevat wat betreft de onderbrekingsuitkeringen die worden toegekend bij afwezigheid of vermindering van arbeidsprestaties in geval van tijdskrediet en bij thematische verloven.

De wijzigingen betreffen enkel het recht op de onderbrekingsuitkeringen toegekend door de RVA. Aan het recht om tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen, dat wordt geregeld door andere rechtsbronnen (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 4045 en 4046), wordt (voorlopig?) niets veranderd. Hierdoor wordt de discrepantie tussen het recht op een volledige schorsing of een vermindering van de arbeidsprestaties enerzijds en anderzijds het recht om daarbij onderbrekingsuitkeringen  te ontvangen, nog wat groter.

De wijzigingen zijn in werking getreden op 1 februari 2023. Zij zijn van toepassing op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 februari 2023.

Het Belgische arbeidsrecht kent heel wat ‘verlofstelsels’. Voor wie door het bos de bomen niet meer ziet, volgen hieronder twee tabellen met een schematisch overzicht.

De eerste tabel geeft een overzicht van de mogelijkheden in het kader van het tijdskrediet.

De tweede tabel geeft een overzicht van de verschillende thematische verloven.

Let op!  Deze tabellen geven slechts de beginselen weer. Voor een recht op de onderbrekingsuitkeringen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan die niet in de tabel zijn vermeld.

De wijzigingen die door het deze week gepubliceerde koninklijk besluit werden aangebracht, zijn met vet en gele fluo aangeduid in de tabellen.

Twee nieuwigheden die buiten het onderwerp van de tabel vallen zijn:

  1. De onderbrekingsuitkeringen worden aan de werknemer die tijdskrediet opneemt voor de zorg van zijn kind maar toegekend op voorwaarde dat hij een anciënniteit heeft van 36 maanden. Dit geldt ongeacht de vorm van het tijdskrediet (voltijds, 1/2 of 1/5 de loopbaanvermindering). Die wijziging treedt - anders dan de andere wijzigingen - pas op 1 juni 2023 in werking. Tot zolang  volstaat een anciënniteit van 24 maanden.
  1. In geval van voltijds tijdskrediet worden de onderbrekingsuitkeringen vanaf 1 februari 2023 maar toegekend op voorwaarde dat de werknemer gedurende 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voltijds tewerkgesteld was (of 24 maanden tewerkgesteld was in een deeltijdse arbeidsregeling).
Voor halftijds tijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen is, vanaf 1 februari 2023, een voltijdse tewerkstelling gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag vereist.

tijdskrediet
(CAO nr. 103)

vorm

motief

max. duur onderbrekingsuitk. (uitgedrukt in
maanden)

onderbrekingsuitk.

(art. 4-6 KB 12.12.2001)

· voltijds tijdkrediet

· 1/2-tijdkrediet

· 1/5-tijdskrediet

zorgmotief

              ja

 

Vanaf 01.02.2023 geen toeslag meer bij 5 jaar
anciënniteit.

zorg voor kind[1] - voltijds
tijdkrediet
tot 5 j

 48 m

(ongeacht aantal
kinderen)

 

zorg voor kind  1/2 of 1/5-
tijdkrediet
tot 8 j

palliatieve zorg

 

 

51 m

 

zorg ziek gezins- familielid

zorg gehandicapt kind (tot 21 j)

zorg zwaar ziek kind (tot 18 j)

opleidingsmotief

36 m

1/2- of 1/5-landingsbaan
oudere WN

niet vereist

(wel leeftijdsvoorwaarden)

geen

 jathematische verloven

 

max. duur onderbrekingsuitk. (uitgedrukt in maanden)

onderbrekingsuitk.

(art. 6/1 t.e.m. 6/4 KB 12.12.2001)

palliatief verlof

(art. 100bis en 102bis W 22.01.1985)

volledige schorsing, 1/2- of 1/5-vermindering: 1 m

(2 keer verlengbaar met 1 m)

ja

 

 

Vanaf 01.02.2023:
geen toeslag meer
voor 50-plussers

ouderschapverlof tot 12 jaar (per kind)

(KB 29.10.1997[2])

· volledige schorsing: 4 m

· 1/2 vermindering: 8 m

· 1/5 vermindering: 20 m

· 1/10 vermindering: 40 m

zorgverlof (per patiënt)

 

(KB 10.08.1998)

· volledige schorsing: 12 m

· 1/2 of 1/5 vermindering: 24 m

(alleenstaande ouder met zorg voor ziek kind tot 16 jaar: 24/48 m)

mantelzorg

per zorgbehoevende:

· volledige schorsing 3 m

· 1/2- of 1/5- vermindering: 6 m

tijdens  de gehele loopbaan:

· volledige schorsing: 6 m

· vermindering: 12 mAnn Taghon.


BRON: KB 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking (BS 31 januari 2023)

[1] Voor 01.02.2023: bestond een recht op onderbrekingsuitkeringen voor de zorg van zijn kind tot de leeftijd van 8 jaar gedurende maximaal 51 maanden.
[2] Ook CAO nr. 64 – kind tot 8 jaar. Geen recht op onderbrekingsuitkeringen.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.