Overzicht van de sociaalrechtelijke zomerwetgeving


     27-35-2023 – 30 juni-31 augustus

 

De zomervakantie zit erop en de SoCompact-redactie is terug op post.

In de onderstaande tabellen geven wij u een beknopt overzicht van de sociaalrechtelijke wetgeving die tijdens de zomermaanden werd gepubliceerd en die mogelijk voor u van belang kan zijn.

En er is nog nieuwe sociaalrechtelijke wetgeving op komst. Dat blijkt onder meer uit:
  • de recentste versie van de RSZ-instructies (2023/3) waarin de RSZ, naast enkele verduidelijkingen, diverse nieuwe wetgeving aankondigt,
  • het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (DOC 55 3495/001) dat eind juli in De Kamer werd ingediend.

 

selectie arbeidsrechtelijke wetgeving juli en augustus 2023

onderwerp

toelichting

bron

sociale verkiezingen

enkele wijzigingen aan wettelijk kader

wet 5 juni 2023, BS 30 juni 2023, zie SoCompact 18-2023

 

werkkledij

precisering voorwaarden waaronder werknemers zelf werkkledij mogen aankopen en onderhouden

KB 11 juni 2023, BS 5 juli 2023

landingsbaan

vaststelling voorwaarden waaronder gehandicapte werknemers recht hebben op onderbrekingsuitkeringen bij landingsbaan vanaf 55 jaar

KB 2 juli 2023, BS 7 juli 2023 en CAO nr. 171

jaarlijkse vakantie

financiële compensatieregeling voor werkgevers/RJV voor gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie van dagen van tijdelijke werkloosheid door COVID-19 pandemie, overstromingen zomer 2021 of conflict in Oekraïne van 1 januari 2022 t.e.m. 30 juni 2022

programmawet 4 juli 2023, BS 11 juli 2023

politiek verlof

instelling nieuw recht voor burgemeester in geval van noodsituatie

wet 27 juni 2023, BS 14 juli 2023

discriminatie

wijziging op verschillende vlakken van federale wetgeving (cumulatieve en intersectionele discriminatie)

wet 28 juni 2023, BS 20 juli 2023

ziek tijdens vakantie

publicatie wet die gevolgen regelt

wet 17 juli 2023, BS 31 juli 2023, zie SoCompact 25-2023

educatief verlof

aanpassing regeling voor werknemers tewerkgesteld in vestigingseenheid in Brussel

BBR 29 juni 2023, BS 21 augustus 2023

werkplekleren

instelling nieuwe Vlaamse premie kwalificerend werkplekleren voor werkgevers en een leerlingenpremie alternerende opleiding

BVR 14 juli 2023, BS 22 augustus 2023

 

selectie socialezekerheidsrechtelijke wetgeving juli en augustus 2023

onderwerp

toelichting

bron

inspanning risicogroepen

activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2023-2024 (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 877)

KB 2 juli 2023, BS 7 juli 2023

werknemersbijdragevermindering voor de gepensioneerden in de zorg

tijdelijke werknemersbijdragevermindering voor de gepensioneerden in de zorg verlengd tot 30 september 2023

programmawet 4 juli 2023, BS 11 juli 2023

werkhervattingspremie

voorwaarden vastgelegd waaronder werkhervattingspremie kan toegekend worden aan de werkgever bij wie een persoon in het kader van een progressieve werkhervatting een toegelaten activiteit hervat tijdens een periode van invaliditeit

KB 17 juli 2023 en KB 20 juli 2023, BS 31 juli 2023

overbruggingsrecht zelfstandigen

invoering van een tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht dat in noodsituaties kan worden geactiveerd

wet 31 mei 2023, BS 25 augustus 2023

 

Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.