Recht op fietsvergoeding veralgemeend vanaf 1 mei 2023


    6 – 2023 – 2 – 9 februari

 

1. Een nieuwe (aanvullende) regeling

Op dit ogenblik bestaat er geen algemene verplichting voor de werkgever om een vergoeding toe te kennen aan de werknemers die met de fiets naar het werk komen.

Met ingang van 1 mei 2023 komt daarin verandering. De in de Nationale Arbeidsraad gesloten CAO nr. 164 maakt de toekenning van een fietsvergoeding verplicht.

De nieuwe cao is een suppletieve cao.  De ondernemings-cao’s en sectorale cao’s die al zijn gesloten, of die zullen gesloten worden, over de toekenning van een fietsvergoeding, blijven dus van toepassing en dat zowel wat de erin bepaalde toekenningsmodaliteiten betreft, als wat de erin voorziene bedragen betreft.

Wanneer in een onderneming een fietsvergoeding wordt toegekend op grond van een individuele overeenkomst met de werknemers, is de nieuwe cao wel van toepassing.

Een bijzondere regel geldt voor de paritaire comités die sinds 1 januari 2020 voor het eerst zijn samengesteld. In die paritaire comités is de CAO nr. 164 niet van toepassing op het woon-werkverkeer per fiets tussen 1 mei 2023 en 31 december 2023. Met die regel heeft de NAR  het paritair comité voor dienstverlening aan en ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen (335), dat voor het eerst werd samengesteld bij koninklijk besluit van 30 november 2021, tot 31 december 2023 de mogelijkheid willen geven om een cao te sluiten over de fietsvergoeding.

Er zal worden voorzien in een compensatiemechanisme voor de werkgevers, om de financiële impact van de veralgemening en de verhoging van de te betalen fietsvergoedingen te compenseren.

 
2. Wie heeft recht op een fietsvergoeding?

De fietsvergoeding wordt enkel toegekend aan werknemers die het traject tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling regelmatig per fiets afleggen (bv. ten minste één keer per week, in de zomer, …).

De verplaatsing moet worden afgelegd met de fiets.

Daaronder wordt begrepen: een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel (elektrisch aangedreven) of een speed pedelec (elektrisch aangedreven).

Niet bedoeld zijn o.a.: steps, hoverboards, rolschaatsen, skateboards, monowheels, (elektrische) segways. Dit zijn gemotoriseerde of niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Wanneer een werknemer voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van verschillende vervoerswijzen, heeft hij de mogelijkheid om voor elk daarvan van zijn werkgever een vergoeding te ontvangen.

Dat kan maar op voorwaarde dat die verschillende vergoedingen betrekking hebben op:
  • verschillende gedeelten van het woon-werktraject (bv. deel met fiets, deel met trein),
  • hetzij hetzelfde traject dat in verschillende perioden van het jaar wordt afgelegd (bv. in de zomer met fiets, in de andere seizoenen met de bus).

3. Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?
 
Voor 2023 bedraagt het bedrag van de fietsvergoeding 0,27 euro per met de fiets afgelegde kilometer.

Het bedrag van de fietsvergoeding zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Fietsvergoedingen die beperkt blijven tot dat bedrag zijn vrijgesteld van belastingen en van socialezekerheidsbijdragen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 765).

De toekenning van de vergoeding wordt begrensd tot een afstand van maximum 20 km per enkel traject.

Het maximum per gefietste dag is dus voor 2023: (0,27 euro/km x 20 km x 2) = 10,80 euro.
 

4. Onder welke voorwaarden en wanneer wordt de fietsvergoeding betaald? 

De werknemer moet een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen waarin hij vermeldt:
  • het aantal kilometers dat hij met de fiets aflegt tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling,
  • het betrokken aantal dagen.

De werkgever moet de frequentie van de verklaring en de modaliteiten voor de controle van de gegevens vaststellen.

De werkgever moet de tegemoetkoming storten ter gelegenheid van elke betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is.

 

Ann Taghon.

 

BRON: CAO nr. 164, gesloten in de NAR op 24 januari 2023, betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.