Sinds 1 juli 2020 is omzetting van herziene Detacheringsrichtlijn een feit

 

                                                                                                                            37-2020 - 4-10 september

  

Problemen met de weergave van dit bericht? Klik hier om het, mogelijk zelfs in een geactualiseerde versie, in een webbrowser te openen. 

 

  1. Situering

Om te voorkomen dat de bescherming van het arbeidsrecht van de plaats van tewerkstelling de werknemer zou worden ontzegd bij een niet-gewoonlijke tewerkstelling in een andere lidstaat, werd in de Europese Unie de richtlijn 96/71/EG (de Detacheringsrichtlijn) aangenomen. 

In 2018 werd de Detacheringsrichtlijn gewijzigd door de richtlijn (EU) 2018/957. De lidstaten moesten die wijzigingsrichtlijn in het nationale recht omzetten uiterlijk op 30 juli 2020. 

België heeft daartoe op de valreep het nodige gedaan met de wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers en een daarbij horend koninklijk besluit van 15 juli 2020. 

De wet van 12 juni 2020 wijzigt de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, de Uitzendarbeidswet en ook het Sociaal Strafwetboek. 

De nieuwe bepalingen zijn in werking getreden op 30 juli 2020. 

  1. Onderscheid naar gelang de duur van de detachering al dan niet twaalf maanden overschrijdt 

Een werkgever die een werknemer naar België detacheert, moet voor de arbeidsprestaties die in België worden verricht, de zogenaamde ‘harde kern’ van de Belgische arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven. 

Sinds 30 juli 2020 wordt daarbij, om in overeenstemming te zijn met de herziene Detacheringsrichtlijn, een onderscheid gemaakt naar gelang de detachering al dan niet twaalf maanden overschrijdt. Wanneer de daadwerkelijke duur van de detachering in België twaalf maanden overschrijdt, moet een uitgebreider pakket aan regels worden nageleefd.

De onderstaande tabel vat dat samen.

 

detachering tot 12 maanden

detachering van meer dan 12 maanden

arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden bepaald door

·         wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden

·         bv. de Arbeidswet, de Loonbeschermingswet, de Feestdagenwet, de Vakantiewet, …

·         wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen (ongeacht of ze al dan niet strafrechtelijk worden beteugeld),

·         dus bv. ook de regel over gewaarborgd loon bij ziekte bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet

·         met uitzondering van: bepalingen over sluiting en beëindiging van de arbeidsovereenkomst (met inbegrip van het concurrentiebeding)

·         algemeen verbindend verklaarde cao’s

·         met uitzondering van:

·         de vergoeding van reis-, maaltijd- en verblijfkosten verbonden aan de detachering naar België,

·         bepalingen over bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen

·         algemeen verbindend verklaarde cao’s

·         met uitzondering van:

·         bepalingen over sluiting en beëindiging van de arbeidsovereenkomst (met inbegrip van het concurrentiebeding)[1]

·         bepalingen over bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen

 

Voor de sector van het wegvervoer, zal het nieuwe onderscheid m.b.t. de duur van de detachering pas gelden vanaf een nog bij koninklijk besluit te bepalen datum. Tot zo lang gelden ook na de eerste twaalf maanden van de detachering enkel de Belgische arbeidsrechtelijke regels die strafrechtelijk beteugeld worden en de bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde cao’s. 

 

  1. Verlenging van de periode van twaalf maanden met zes maanden 

Zoals hierboven is vermeld, wordt na twaalf maanden detachering in de regel een uitgebreider pakket aan arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden van toepassing. 

Door een gemotiveerde kennisgeving te verstrekken aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, kan de werkgever ervoor zorgen dat het uitgebreider pakket niet van toepassing is gedurende een bijkomende periode van zes maanden. 

De bijkomende periode van zes maanden begint te lopen op de eerste dag van de dertiende maand van de detachering. 

De kennisgeving moet worden gedaan:

  • voor het einde van de twaalfde maand van de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemer, of,
  • op 30 juli 2020, in het geval dat de detachering op die datum reeds langer dan twaalf maanden duurt, maar nog geen achttien maanden. 

Het betreft een ‘gemotiveerde’ kennisgeving want naast een aantal andere gegevens moet de kennisgeving de redenen vermelden van de tijdelijke niet toepassing van het uitgebreider pakket van arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden.

De werkgever die voor de detachering ook een Limosa-melding moet doen, verstrekt de kennisgeving d.m.v. een elektronisch formulier dat toegankelijk is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 1064). 

De werkgever die vrijgesteld is van de Limosa-melding, moet de kennisgeving verstrekken door een e-mail te versturen naar: SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be 

  1. Informatieverplichting voor de Belgische overheid 

De herziene Detacheringsrichtlijn verplicht de lidstaten om op een enige officiële nationale website de informatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, en de verplichte componenten van de beloning bekend te maken. Ook de aanvullende voorwaarden en omstandigheden die van toepassing zijn op een detachering van langer dan twaalf maanden of, in voorkomend geval, achttien maanden, moeten op de officiële nationale website bekend gemaakt worden. 

In uitvoering van deze verplichting is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een webpagina beschikbaar over de na te leven arbeidsvoorwaarden in geval van detachering naar België. De informatie is op dit ogenblik beschikbaar in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. 

  1. Informatieverplichting bij uitzendarbeid en terbeschikkingstelling

Er worden ten slotte ook twee nieuwe strafrechtelijk beteugelde informatieverplichtingen ingeschreven in de Uitzendarbeidswet. 

Ten eerste moet wanneer een uitzendkracht vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld van een in België gevestigde gebruiker, de gebruiker het uitzendkantoor informeren over de arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden die in zijn onderneming van toepassing zijn. 

Ten tweede moet wanneer de in België gevestigde gebruiker van een uitzendkracht, die uitzendkracht arbeidsprestaties wil laten verrichten in Zwitserland of in een andere lidstaat van de EER, voorafgaandelijk aan het uitzendbureau meedelen in welke andere staat of staten dan België de arbeidsprestaties zullen worden verricht. Diezelfde verplichting geldt ook voor ter beschikking gestelde werknemers. 

De tweede informatieverplichting geldt voorlopig nog niet voor de sector van het wegvervoer. 

Ann Taghon. 

Nog vragen over detachering? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

 

BRON:

wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers (BS 18 juni 2020)

KB van 15 juli 2020 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers (BS 20 juli 2020)

 

[1] Zie art. 5, § 2, derde lid van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon-, en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van de werknemers in België en de naleving ervan, zoals gewijzigd door art. 6 van de wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers. De vraag rijst wat met deze uitzondering wordt beoogd. Die bepalingen zijn niet uitgezonderd in de eerste twaalf maanden van de detachering. Hierdoor lijkt na de eerste twaalf maanden van de detachering een minder uitgebreid pakket aan cao-bepalingen van toepassing dan tijdens de eerst twaalf maanden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.