Sociale verkiezingen: elektronisch of per brief stemmen versoepeld - CAO nr. 103/5

         44-2020 – 23 t.e.m. 29 oktober 

Sociale verkiezingen: elektronisch of per brief stemmen versoepeld 

De uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaats vinden van 16 t.e.m. 29 november. 

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg maakt op zijn website een aantal versoepelingen m.b.t. de sociale verkiezingen bekend. Die versoepelingen betreffen het elektronisch stemmen en het stemmen per brief. Het is immers belangrijk dat in de huidige corona-context in de meest veilige omstandigheden wordt gestemd. 

De versoepelingen betreffen:

  • de mogelijkheid om ook nog na X + 56 een akkoord te sluiten over het stemmen per brief en het elektronisch stemmen,
  • de uitbreiding van de motieven die toelaten een akkoord te sluiten over het stemmen per brief, met het motief corona,
  • het niet langer noodzakelijk zijn van het verzenden met een aangetekende brief van de stembiljetten als er per brief gestemd wordt,
  • een verschuiving van de deadline voor het terugsturen van de stembiljetten per brief naar Y + 5. 

De wijzigingen berusten op een consensus tussen de sociale partners maar die zouden naar verluidt snel in een wettekst worden verankerd.

 

CAO nr. 103/5 maakt soepele overgang van de corona-verloven naar tijdskrediet mogelijk 

Het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbanen, zijn specifieke corona-verloven op basis waarvan de werknemer gedurende een bepaalde periode zijn arbeidsprestaties kan[1] schorsen of verminderen. 

Om de werknemer die na afloop van een van de specifieke corona-verloven tijdskrediet met motief of een landingsbaan wil opnemen volgens de klassieke regeling, de mogelijkheid daartoe niet te ontnemen,  heeft de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 103/5 gesloten. Die cao past de CAO nr. 103 betreffende het tijdskrediet aan. 

Tijdskrediet kan maar opgenomen worden als aan bepaalde ‘tewerkstellingsvoorwaarden’ is voldaan gedurende de 12 of 24 maanden die voorafgaan aan de aanvraag. Zo kan tijdskrediet met motief in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met ½ , maar worden opgenomen wanneer de werknemer minstens ¾ is tewerkgesteld in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. 

De onderstaande tabel vat de tewerkstellingsvoorwaarden samen:

tewerkstellingsvoorwaarden

 

volledige schorsing

vermindering met 1/2

vermindering met 1/5

tijdskrediet met motief

  geen voorwaarde

minstens ¾ gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag

voltijds in een arbeidsregeling van 5 d/w gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag

landingsbaan

X

minstens ¾ gedurende de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag

- werken in een arbeidsregeling van 5 d/w

- ofwel voltijds, ofwel 1/5 tijdskrediet gedurende de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag

 

De CAO nr. 103 stelt voor de berekening van de tewerkstellingsperiode een aantal schorsingsperiodes (bv. ziekte) gelijk met een tewerkstelling. Daarnaast worden ook een aantal periodes van vermindering van de arbeidsprestaties of van schorsing niet in aanmerking genomen (bv. ouderschapsverlof). De niet in aanmerking genomen schorsingsperiodes worden “geneutraliseerd” en worden dus niet meegeteld in de berekening (zie hierover Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 4019). 

Door de CAO nr. 103/5 worden nu ook de periodes van de corona-verloven “geneutraliseerd”. Die aanpassing leidt ertoe dat enkel de situatie van vóór de opname van het corona-verlof in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de voorwaarde van 12 of 24 maanden tewerkstelling voorafgaand aan de opname van het klassieke tijdskrediet vervuld is. 

De CAO nr. 103/5 is in werking getreden op 1 mei 2020 en geldt voor onbepaalde duur. 

Ann Taghon. 

BRON: CAO nr. 103/5 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen 

Nog vragen over werk en COVID-19? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

 Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

[1] of kon, wat het ouderschapsverlof betreft dat is afgelopen sinds 30 september

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.