Steunmaatregelen na Brexit

 7-2021 - 12 t.e.m. 18 februari

 

In de periode van 22 maart 2021 tot 21 maart 2022 worden aan werkgevers die erkend zijn als verkerend in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit, drie tijdelijke crisismaatregelen aangereikt die het behoud van de tewerkstelling bevorderen. 

Het gaat om een bijzondere vorm van:

 • economische werkloosheid,
 • tijdskrediet,
 • collectieve arbeidsduurvermindering met doelgroepvermindering. 

Er bestaat ook een permanente (los van de Brexit) regeling van doelgroepvermindering bij invoering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021, nr. 966 e.v.). 

Die drie crisismaatregelen moeten het werkgevers mogelijk maken het arbeidsvolume te verminderen waardoor de loonkost afneemt, terwijl tegelijk het loonverlies van de betrokken werknemers wordt beperkt. Met de tijdelijke crisismaatregelen beoogt men ontslagen als gevolg van de Brexit te vermijden. 

De crisismaatregelen kunnen slechts worden toegepast tijdens de duur van de erkenning als werkgever in moeilijkheden. De erkenningsperiode eindigt ten laatste op 21 maart 2022.

 

Welke werkgevers kunnen de maatregelen toepassen? 

Vooreerst moet het gaan om werkgevers die erkend zijn als een werkgever die wordt getroffen door een daling van ten minste 5 % van de omzet, van de productie, of van het aantal bestellingen als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 

Voor wat die daling betreft, moet de werkgever een vergelijking maken tussen de gegevens van een van de twee maanden die de aanvraag tot erkenning voorafgaan en de overeenstemmende maand van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat

De gemotiveerde aanvraag tot erkenning moet worden ingediend bij Directie van de Begeleiding van de werkgevers in moeilijkheden en herstructurering van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met een modelformulier. De aanvraag moet een aantal gegevens bevatten zoals bv. welke crisismaatregelen de werkgever wenst te gebruiken en de maatregelen tot maximaal behoud van de tewerkstelling. 

Bovendien moet de werkgever in principe gebonden zijn door een sectorale cao die moet worden neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen binnen de week die volgt op 22 maart 2021. 

Bij ontstentenis van een sectorale cao geldt een cascaderegeling: 

 • voor ondernemingen met een vakbondsafvaardiging:
  • de werkgever moet gebonden zijn door een ondernemings-cao of,
  • door een goedkeurde aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, bij ontstentenis van een ondernemings-cao gesloten binnen de twee weken na de start van de onderhandelingen, 
 • voor ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging:
  • de werkgever moet gebonden zijn door een goedkeurde aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, of,
  • door een ondernemings-cao. 

 

Beknopt overzicht van de maatregelen 

tijdelijke crisismaatregelen na Brexit

(van toepassing van 22 maart 2021 tot 21 maart 2022)

 

beschrijving

inkomen werknemer

crisis economische werkloosheid

° AO volledig schorsen of regeling van gedeeltelijke arbeid voor werklieden en/of bedienden instellen

° afwijkingen m.b.t. duur economische werkloosheid

 

werkloosheidsuitkering + supplement WG of fonds voor bestaanszekerheid (min. 5,53 EUR)

crisis tijdskrediet

° WG kan aan voltijdse[1] WN een vermindering arbeidsprestaties met 1/5 of ½ voorstellen

° gedurende min. 1/max. 6 maanden

 

onderbrekingsuitkering van RVA

collectieve arbeidsduurvermindering

° doelgroepvermindering voor WG die arbeidsduur vermindert

 

voorwaarden:

 

° vermindering arbeidsduur in de onderneming met 1/5 of ¼ (eventueel + vierdagenweek)

° met ondernemings-cao of door wijziging arbeidsreglement

loon + looncompensatie (min. ¾ van doelgroepvermindering) van WG

  

Ann Taghon. 

BRON:
Wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS 25 maart 2020)
KB van 15 februari 2021 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de titels 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS 15 februari 2021)

[1] Bij vermindering tot ½ is voltijdse tewerkstelling = ¾ van een voltijdse tewerkstelling.

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.