Subsidies voor pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

 13-2022 - 25 - 31 maart

In 2022 kunnen door werkgevers of sectoren voor de eerste maal subsidies worden aangevraagd voor pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie.

Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die gebruikt wordt voor nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid.

Voor meer informatie over de brede notie innovatieve arbeidsorganisatie die in dit kader gehanteerd wordt, zie NAR-advies nr. 2.170, p. 4-5.

Voor een uitgebreide uiteenzetting over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de subsidie kan verkregen worden, verwijzen we u naar het desbetreffende dossier op de website van de Nationale Arbeidsraad (zie cnt-nar.be)). Hieronder volgen enkel de hoofdlijnen van de nieuwe regeling.


 1. Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

 De projecten moeten tot doel hebben:
 • een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken; en
 • de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren.
In de eerste bijlage bij het hieronder vermelde koninklijk besluit wordt een opsomming gegeven van de criteria inzake ontvankelijkheid en kwaliteit waaraan de projecten moeten voldoen.

In de tweede bijlage bij het hieronder vermelde koninklijk besluit wordt een opsomming gegeven van de vereiste expertise en ervaring waarover de projectbegeleider of de begeleidende organisatie waarvoor de begeleider zijn opdrachten uitvoert, of degene aan wie de taak wordt uitbesteed als er een beroep wordt gedaan op externe samenwerking, moet beschikken.


 1. Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

De subsidieaanvraag wordt ingediend door een werkgever (eventueel met ondersteuning van een paritair (sub)comité), of door een paritair (sub)comité.

Alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de regelgeving inzake de risicogroepen vallen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 863),  kunnen een subsidie aanvragen.

De aanvraag kan betrekking hebben op een project dat wordt uitgevoerd door één werkgever of door meerdere werkgevers gezamenlijk.


 1. Hoeveel bedraagt de subsidie?
   
De subsidie bedraagt 15.000 euro per project.

Voor de projecten ingediend door een paritair (sub)comité, bedraagt het maximumbedrag van de subsidie 45.000 euro.

Een aanvrager kan kiezen om meer kosten te maken voor een bepaald project en zelf een deel van de kosten te dragen.

De subsidie beoogt de additionele kosten te vergoeden die rechtstreeks verbonden zijn met het project, bijvoorbeeld de projectbegeleider, en niet om de personeelskosten van de aanvrager te vergoeden.


 1. Wanneer en hoe subsidieaanvraag indienen?

In 2022 moet de aanvraag worden ingediend tussen 1 april 2022 en 31 mei 2022.

De aanvraag moet worden ingediend via elektronische weg, door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op de website van de Nationale Arbeidsraad. Het aanvraagformulier verschilt al naargelang de aanvraag wordt ingediend door een werkgever (zie aanvraagformulier werkgever) dan wel door een paritair (sub)comité (zie aanvraagformulier paritair (sub)comité).


 1. Wie beslist over de subsidieaanvraag?

De minister van Werk neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de Nationale Arbeidsraad.

De beslissing wordt ter kennis gebracht van de aanvrager vóór 30 september.


 1. Duur van het project?

Het project wordt uitgevoerd vanaf 1 oktober van het jaar waarin de aanvraag is ingediend, en heeft een looptijd van maximaal 18 maanden.


 1. Betaling subsidie?
   
De subsidie wordt betaald door de RVA in twee schijven van elk 50 %.

 

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: KB 15 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie (BS 28 maart 2022).

Dossier innovatieve arbeidsorganisatie (cnt-nar.be)

NAR-advies nr. 2.170 (cnt-nar.be)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.