SWT vanaf 60 jaar en landingsbaan met onderbrekingsuitkeringen vanaf 55 jaar


  22-2023 -  26 mei - 1 juni

 

Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord dat op 6 april 2023 gesloten werd binnen de Groep van Tien, werd(en) de afgelopen week binnen de Nationale Arbeidsraad:
  • de cao’s gesloten die noodzakelijk zijn om ook na 30 juni 2023 te kunnen instappen in één van de afwijkende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) onder dezelfde voorwaarden als voordien (zie SoCompact 22-35-2021);
  • de cao gesloten ter verlenging van de cao’s betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan vanaf de leeftijd van 55 jaar.


  1. Waarover gaat het precies?
 
SWT

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag staat in beginsel open voor de ontslagen werknemers die 62 jaar en ouder zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (en die een bepaalde anciënniteit hebben (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 3698 – 3700)).

Naast dit algemene stelsel op 62 jaar bestaan er een aantal afwijkende stelsels op grond waarvan een ontslagen werknemer in een SWT kan stappen beneden de principiële SWT-leeftijd van 62 jaar.

Voor sommige van die afwijkende stelsels is een NAR-cao vereist om het recht op het vervroegd SWT te openen. In de Nationale Arbeidsraad werden op 30 mei 2023 drie cao’s gesloten met het oog op de tenuitvoerlegging voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 van die afwijkende stelsels. De cao’s hebben betrekking op de stelsels:
  • SWT 20 jaar nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers, zware beroepen met 33 jaar beroepsverleden,
  • SWT mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen,
  • SWT na 40 jaar loopbaan.
Opgelet, benevens die NAR-cao is soms nog een cao op sector- of ondernemingsniveau vereist om het recht op dat afwijkende stelsel in de sector of de onderneming in te voeren.

Naast die drie cao’s die het recht op een bedrijfstoeslag regelen, werden op 30 mei 2023 nog twee cao’s gesloten waartoe sectoren kunnen toetreden zodat de SWT’ers in de afwijkende stelsels de mogelijkheid krijgen een aanvraag tot vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt in te dienen. Deze cao’s worden hier niet verder besproken.Landingsbaan

De landingsbaan laat oudere werknemers toe hun prestaties met 1/5 of 1/2 te verminderen tot op het moment dat ze met pensioen gaan.

In beginsel moet een werknemer 60 jaar of ouder zijn om de onderbrekingsuitkeringen bij een landingsbaan te kunnen bekomen.

De wetgeving maakt evenwel een lagere leeftijdsgrens voor het recht op onderbrekingsuitkeringen (zonder dat die lager mag zijn dan 55 jaar) mogelijk voor:
  • werknemers tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering,
  • werknemers met een lange loopbaan (35 jaar), een zwaar beroep, 20 jaar nachtarbeid of uit de bouwsector (met arbeidsongeschiktheidsattest van de preventie-arts).
De afwijking kan maar worden toegepast onder bepaalde voorwaarden. Zo is onder andere een NAR-cao vereist.

Op 30 mei 2023 werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 170  gesloten met het oog op de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

Werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, hebben maar vanaf 55 jaar recht op de onderbrekingsuitkeringen, wanneer de onderneming als dusdanig erkend is en een cao heeft afgesloten waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat toepassing gemaakt wordt van de CAO nr. 170.

De werknemers met een lange loopbaan of een zwaar beroep hebben maar vanaf 55 jaar recht op onderbrekingsuitkeringen, wanneer het voor de werknemer bevoegde paritair comité of subcomité een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao heeft gesloten die stelt dat zij is gesloten in toepassing van de CAO nr. 170.

In de CAO nr. 170 is bovendien een suppletieve regeling opgenomen voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité valt of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt. De werkgever van deze werknemers kan toetreden tot de CAO nr. 170 in de vorm van een cao, een toetredingsakte of een wijziging van het arbeidsreglement.  1. Schematisch overzicht
 
Voor een uitgebreide uiteenzetting over de hierboven vermelde cao’s verwijzen we u naar het advies nr. 2.367 van de NAR uitgebracht op de zitting van 30 mei 2023. Hieronder beperken we ons tot een schematisch overzicht van de nieuwe SWT- en landingsbaan-cao’s.


Afwijkende SWT’s

Stelsel

Leeftijdsvereiste

Loopbaanvereiste

Relevante NAR-cao’s

(nummer en geldingsduur)

SWT 20 jaar nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers, zware beroepen

60 jaar

33 jaar (1)

CAO nr. 166

(van 01.07.2023 t.e.m. 30.06.2025)

Mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

58 jaar

35 jaar

CAO nr. 165

(van 01.07.2023 t.e.m. 30.06.2025)

SWT na 40 jaar loopbaan

60 jaar

40 jaar

CAO nr. 167

(van 01.07.2023 t.e.m. 30.06.2025)


Landingsbaan

Stelsel

Leeftijdsvereiste

Voorwaarden

Relevante NAR-cao’s

(nummer en geldingsduur)

Landingsbaan (1/2 en 1/5)
- onderbrekingsuitkeringen

55 jaar

· onderneming in moeilijkheden/
  herstructurering

· 35 jaar beroepsverleden

· zwaar beroep e.a.

CAO nr. 170

(van 01.07.2023 t.e.m. 30.06.2025)

  
(1) 35 jaar voor SWT zware beroepen residuair stelsel. Voor dit stelsel is geen NAR-cao vereist maar wel een sectorale of ondernemings-cao die het recht op de bedrijfstoeslag regelt (zie ook CAO nr. 143).


Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.


BRON: CAO nr. 165, CAO nr. 166, CAO nr. 167, CAO nr. 168, CAO nr. 169, CAO nr. 170 en NAR-advies nr. 2.367, cnt-nar.be


Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.