Terug naar het werk?

              23 – 2021 - 4-10 juni

Sinds woensdag 9 juni gelden licht aangepaste regels over het telethuiswerk.

Dat is het gevolg van een aanpassing aan het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, dat het gros van de preventiemaatregelen m.b.t. het coronavirus bevat. De “nieuwe” regels gelden tot 30 juni 2021.

 1. Telewerk blijft verplicht
Telewerk blijft verplicht voor alle ondernemingen.

Enkele discussiepunten werden opgelost.

De formulering van de telewerkverplichting is zo aangepast dat er geen twijfel meer kan over bestaan dat de verplichting ook geldt voor de “essentiële” ondernemingen. De nieuwe bepaling vermeldt nu ook uitdrukkelijk dat de verplichting geldt voor alle personen die werkzaam zijn in de onderneming, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie.

Bij een blijvend gunstige evolutie zal telewerk vanaf 1 juli 2021 niet langer verplicht zijn. Het zal wel aanbevolen blijven (zie Zomerplan – Stap 2).
 
 1. Er is nog steeds een attest vereist voor wie niet kan telethuiswerken
 
De werkgever moet dat attest dat de noodzaak van de aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt, bezorgen aan de personen werkzaam in zijn vestigingseenheid. Er is thans uitdrukkelijk bepaald dat de verplichting geldt ongeacht de aard van de arbeidsrelatie.

 1. De maandelijkse telewerkaangifte bij de RSZ moet niet langer voor bepaalde werkgevers
 
De verplichting een maandelijkse elektronische telewerkaangifte te doen bij de RSZ blijft behouden maar een aantal werkgevers worden ervan vrijgesteld.

Nieuw is de vrijstelling van bv. ondernemingen waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, werkgevers in de gezondheidssector en werkgevers uit de bouw-, schoonmaak- en vleessector voor wie al een verplichte aanwezigheidsregistratie geldt.


Een onnauwkeurigheid in de vorige versie van het ministerieel besluit is verbeterd (zie WikiSoc). De tekst vermeldt dat per vestigingseenheid het totaal aantal personen dat er werkt en het aantal personen met een niet telewerkbare functie, maandelijks moet worden aangegeven. Aldus is duidelijk dat de coronaregistratieplicht ook geldt voor zelfstandigen.
 
 1. Nieuw: wekelijkse terugkeermomenten
 
Sinds 9 juni 2021 mogen werkgevers voor de personen die bij hen werken en waarvoor telewerk verplicht is, terugkeermomenten inplannen.

Dat moet gebeuren in onderling akkoord, d.w.z. dat de in de onderneming werkzame personen daar niet toe verplicht kunnen worden door de werkgever.

De ondernemingen mogen dat doen. Hieruit volgt dat een werknemer die het thuiswerken o zo beu is en snakt naar wat sociaal contact met de collega’s, niet kan eisen dat zijn werkgever terugkeermomenten organiseert. De beslissing om de terugkeermomenten te organiseren moet overigens gebeuren met inachtneming van het sociaal overleg in de onderneming.

Het organiseren van terugkeermomenten kan niet onbeperkt:
 • ze worden beperkt tot maximum een werkdag per week per persoon
 • per dag mag maximum 20 % van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk aanwezig zijn, 
 • uitzondering: in kmo’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn: maximum vijf personen voor wie telethuiswerk verplicht is, mogen tegelijk aanwezig zijn. 
Daarnaast gelden nog de volgende voorwaarden:
 • het doel moet zijn het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest (maar teambuildings met fysieke aanwezigheid blijven verboden),
 • er moeten vooraf instructies voor een veilige terugkeer worden gegeven,
 • de werkgever moet de personen die bij hem werkzaam zijn, informeren dat ze niet naar de arbeidsplaats mogen terugkeren als ze zich ziek voelen, ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden,
 • de werkgever mag er geen enkel gevolg aan verbinden,
 • verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden.
 
Op de vraag die wij al eerder probeerden te beantwoorden, nl. mag een werkgever zijn personeel laten terugkeren voor een bedrijfsfeest, bevat het gewijzigde ministerieel besluit, geen uitdrukkelijk antwoord. Maar de terugkeermomenten lijken toch een heel andere insteek te hebben dan “feest vieren”, zodat we er van uitgaan dat voor een bedrijfsfeest de regels van de “recepties en de banketten” van toepassing zijn.
 
 1. Preventiemaatregelen blijven verplicht
 
Het spreekt voor zich dat de verplichting om preventiemaatregelen te nemen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden, blijft bestaan.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard, zoals omschreven in de "Generieke gids voor de bestrijding van de verspreiding van COVID-19 op het werk".
 
Ann Taghon.


BRON: MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door het MB van 4 juni 2021 (BS 4 juni 2021).

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.