Toegangsleeftijd voor bepaalde afwijkende SWT’s verhoogd naar 60 jaar sinds 1 juli 2021

25-35-2021 - 25 juni-2 september

In deze eerste SoCompact van het nieuwe gerechtelijk jaar geven wij u een bespreking van zes cao’s die afgelopen zomer ondertekend werden binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) en die allen betrekking hebben op de afwijkende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).


Waarover gaat het precies?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag staat in beginsel open voor de ontslagen werknemers die 62 jaar en ouder zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Er bestaan evenwel ook een aantal afwijkende stelsels op grond waarvan een ontslagen werknemer in een SWT kan stappen beneden de principiële SWT-leeftijd van 62 jaar.

Voor sommige van die afwijkende stelsels is een NAR-cao vereist om het recht op het vervroegd SWT te openen. In de Nationale Arbeidsraad werden op 15 juli 2021 drie cao’s gesloten met het oog op de tenuitvoerlegging voor de periode 2021 tot 30 juni 2023 van die afwijkende stelsels. De cao’s hebben betrekking op de stelsels:
  • SWT 20 jaar nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers, zware beroepen met 33 jaar beroepsverleden,
  • SWT mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen,
  • SWT na 40 jaar loopbaan.
Opgelet, benevens die NAR-cao is soms nog een cao op sector- of ondernemingsniveau vereist om het recht op dat afwijkende stelsel in de sector of de onderneming in te voeren.

Naast die drie cao’s die het recht op een bedrijfstoeslag regelen, werden op 15 juli 2021 nog drie cao’s gesloten waartoe sectoren kunnen toetreden zodat de SWT’ers in de afwijkende stelsels de mogelijkheid krijgen een aanvraag tot vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt in te dienen. Deze cao’s worden hier niet verder besproken.

Wat verandert er?

Voor de meeste afwijkende stelsels wordt de absolute minimumleeftijd vanaf dewelke een SWT kan toegekend worden, met ingang van 1 juli 2021 opgetrokken van 59 jaar naar 60 jaar. Enkel de minimale toegangsleeftijd voor het SWT voor mindervalide werknemers blijft, zoals voorheen, vastgesteld op 58 jaar.

Aan de anciënniteitsvoorwaarden voor de verschillende stelsels wordt niet getornd.

Voor de werknemers ontslagen in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering is de absolute minimumleeftijd vanaf dewelke een SWT kan toegekend worden, sinds 31 december 2020 vastgesteld op 60 jaar. Die minimumleeftijd van 60 jaar verandert nu niet.

Voor een uitgebreide uiteenzetting over de nieuwe cao’s verwijzen we u naar het advies nr. 2.238 van de NAR uitgebracht op de zitting van 15 juli 2021. Hieronder beperken we ons tot een schematisch overzicht van de huidige SWT-mogelijkheden.

 

Stelsel

Leeftijdsvereiste

Loopbaanvereiste

Relevante NAR-cao’s

(nummer en geldingsduur)

Algemeen stelsel

62 jaar

40 jaar (Opgelet: overgangsmaatregelen voor lopende of hernieuwde cao’s! (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021, nr. 3610)

CAO nr. 17

(van onbepaalde duur)

SWT 20 jaar nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers, zware beroepen

60 jaar

33 jaar

CAO nr. 151

(van 01.07.2021 tot 30.06.2023)

SWT zware beroepen residuair stelsel

60 jaar

35 jaar

CAO nr. 143 (1)

(onbepaalde duur)

Mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

58 jaar

35 jaar

CAO nr. 150

(van 01.01.2021 tot 30.06.2023)

SWT na 40 jaar loopbaan

60 jaar

40 jaar

CAO nr. 152

(van 01.07.2021 tot 30.06.2023)

SWT onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

absolute minimumleeftijd:

60 jaar

 - ofwel: 10 jaar binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan beëindiging arbeidsovereenkomst

- ofwel: 20 jaar

 

Geen NAR-cao vereist

(1) Deze cao heeft de toegangsleeftijd voor dit stelsel op 60 jaar gebracht. Deze cao werd gesloten op 23 april 2019 in het kader van het voorgaande sociaal akkoord.

Ester Van Oostveldt.

BRON: CAO nr. 150, CAO nr. 151, CAO nr. 152, CAO nr. 153, CAO nr. 154, CAO nr. 155 en NAR-advies nr. 2.238, www.ct-nar.be

 
Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.