Uitbreiding erkenning COVID-19 als beroepsziekte

 50-2021 - 10 t.e.m. 16 december

Voor werknemers uit de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het coronavirus, wordt COVID-19 al langer erkend als beroepsziekte. Dat betekent dat deze werknemers aanspraak kunnen maken op een vergoeding ten laste van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) als zij door de ziekte getroffen zijn.

Dit was ook het geval voor werknemers uit de cruciale sectoren en essentiële diensten die daar in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt, op voorwaarde dat de ziekte werd vastgesteld in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Voor deze twee categorieën van werknemers bestaat/bestond er een onweerlegbaar vermoeden dat de ziekte veroorzaakt werd door de uitoefening van het beroep.

De werknemer die niet tot een van deze categorieën van werknemers behoort, kan ook een erkenning als beroepsziekte bekomen maar zal daarvoor het bewijs moeten leveren dat hij die ziekte heeft opgelopen in de loop van zijn professionele activiteiten en niet in andere omstandigheden. Dat bewijs is moeilijk te leveren.

Om die reden werd vandaag een koninklijk besluit gepubliceerd op grond waarvan werknemers uit de privésector (die niet werkzaam zijn in de zorgsector) en die COVID-19 hebben opgelopen na een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus op de werkvloer makkelijker een schadeloosstelling omwille van een beroepsziekte kunnen krijgen van Fedris.

De vergoeding beoogt het terugbetalen van geleden schade. Het is dus vooral interessant voor werknemers die loonverlies hebben geleden of die een terugbetaling wensen van het remgeld (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 2149-2150) van bepaalde medische zorgen zoals kosten bij ziekenhuisopname, onderzoek door een arts-specialist... De erkenning kan ook interessant zijn voor de werkgever van de betrokken werknemer die van Fedris terugbetaling kan bekomen van het door hem betaalde gewaarborgd loon.

Onder welke voorwaarden is een dergelijke erkenning als beroepsziekte en dus vergoeding door Fedris mogelijk?

De werknemer getroffen door COVID-19, zal vergoed worden door Fedris indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:
  • er doen zich binnen een periode van 14 dagen ten minste 5 bevestigde gevallen voor binnen een welomschreven groep van personen die dezelfde werkruimte delen en waarvan de getroffen werknemer deel uitmaakt (deze 5 mensen moeten niet allemaal werknemers zijn),
  • een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon, met of zonder symptomen, bij wie de aanwezigheid van het virus bevestigd werd door een moleculaire test of een antigeentest,
  • de arbeidsomstandigheden hebben de overdracht van het virus gemakkelijker gemaakt (bv. moeilijk om afstand te houden),
  • er is een epidemiologische samenhang tussen de bevestigde gevallen (de besmette mensen moeten elkaar met andere woorden gekruist hebben)
Wanneer treedt deze uitbreiding in en buiten werking?

De uitbreiding treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 18 mei 2020.

Een aanvraag tot erkenning kan dus ook voor het verleden worden ingediend, op voorwaarde dat een positieve test is afgelegd na 17 mei 2020.

De maatregel blijft geldig tot 31 december 2021, maar kan door de regering verlengd worden.

COVID-19 als arbeidsongeval

COVID-19 kan ook, in welbepaalde beperkte gevallen, erkend worden als arbeidsongeval. Zie hierover SoConsult nr. 41-2020.

Ester Van Oostveldt.

BRON: Koninklijk besluit van 9 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen, BS 17 december 2021

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.