Uitgebreider adoptieverlof en pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019

 

7 december 2018

Een werknemer die een kind adopteert, zal vanaf 1 januari 2019 recht hebben op 6 weken adoptieverlof ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind. Dat is bepaald in de hieronder nader aangeduide wet van 6 september 2018. 

Diezelfde wet verleent de werknemer een recht op 6 weken pleegouderverlof wanneer hij langdurige pleegzorg verleent. 

In de periode 2019-2027 zal de duur van het adoptie- en pleegouderverlof bovendien stelselmatig verhoogd worden.

De wet van 6 september 2018 is behept met een aantal onduidelijkheden en lacunes. Die worden rechtgezet door het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

 

1. Adoptieverlof 

Huidige duur adoptieverlof 

Op dit ogenblik bestaat er een recht op adoptieverlof van maximum 6 weken per ouder wanneer het kind jonger is dan 3 jaar. Voor kinderen van 3 tot 8 jaar bedraagt het adoptieverlof maximum 4 weken per ouder. Er bestaat geen recht op adoptieverlof voor kinderen ouder dan 8 jaar. 

 Leeftijd kind

 Duur adoptieverlof

 < 3 jaar

 6 weken

 3 – 8 jaar

 4 weken

 > 8 jaar

 -

 

In geval van adoptie van een gehandicapt kind wordt het adoptieverlof verdubbeld. Het bedraagt dan maximum 12 of 8 weken afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Vanaf 1 januari 2019: verlenging duur adoptieverlof

Vanaf volgend jaar bedraagt het adoptieverlof maximum 6 weken per ouder ongeacht de leeftijd van het kind.

De maximumleeftijd van 8 jaar verdwijnt. Het kind moet wel minderjarig zijn. 

De verdubbeling van het adoptieverlof in geval van de adoptie van een gehandicapt kind blijft behouden. Het adoptieverlof bedraagt dan maximum 12 weken. 

Daarnaast is voorzien in een groeipad voor het adoptieverlof in de komende jaren. Daardoor komt er in de periode 2019-2027 om de 2 jaar telkens een week adoptieverlof bij. Als er twee adoptieouders zijn, worden die bijkomende weken onderling tussen hen verdeeld. 

Hierdoor zal er tegen 2027 een adoptieverlof zijn van 17 weken, waarvan twee keer 6 weken op te nemen door beide ouders afzonderlijk en daarbovenop 5 weken die onderling tussen de beide adoptieouders verdeeld moeten worden.

Bij de verdeling van de bijkomende weken tussen de adoptieouders wordt in voorkomend geval ook rekening gehouden met het adoptieverlof in de regeling van de zelfstandigen.

Bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen wordt de maximumduur van het adoptieverlof met 2 weken per adoptieouder verlengd. 

 Duur adoptieverlof

 per adoptieouder

 maximum 6 weken

 (of 8 weken bij gelijktijdige adoptie meerdere kinderen)

 bijkomende weken te verdelen tussen de

 adoptieouders

 maximum indien

 eenoudergezin

 maximum (per gezin)

 indien 2 adoptieouders

 vanaf 1 januari 2019

 1 week

 6+1=7 weken

 6+6+1=13 weken

 vanaf 1 januari 2021

 2 weken

 6+2=8 weken

 6+6+2=14 weken

 vanaf 1 januari 2023

 3 weken

 6+3=9 weken

 6+6+3=15 weken

 vanaf 1 januari 2025

 4 weken

 6+4=10 weken

 6+6+4=16 weken

 vanaf 1 januari 2027

 5 weken

 6+5=11 weken

 6+6+5=17 weken

Aanvang van het adoptieverlof

Het adoptieverlof moet aanvangen binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het in het geval van een interlandelijke adoptie mogelijk het adoptieverlof al een aanvang te laten nemen vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing het kind aan de adoptant toe te vertrouwen. Dat laat de werknemer toe het kind op te halen in het land van herkomst.

Verwittiging van de werkgever

De werknemer moet zijn werkgever ten minste een maand voor de opname van het adoptieverlof hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Nieuw is dat nu uitdrukkelijk in de wet wordt bepaald dat de termijn van een maand in overeenstemming tussen de werkgever en de werknemer kan worden ingekort.

Recht op loon en uitkering tijdens adoptieverlof

Tijdens de eerste 3 dagen van het adoptieverlof heeft de werknemer recht op zijn gewoon loon. Daarna krijgt hij een uitkering van het ziekenfonds. Dat is nu al zo geregeld. 

2. Pleegouderverlof 

Huidige regeling

Momenteel heeft een werknemer die is aangesteld als pleegouder, het recht om maximum 6 dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk voor het vervullen van verplichtingen en opdrachten i.v.m. de pleegzorg. Als het gezin bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn aangesteld als pleegouder, moeten die 6 dagen onder hen worden verdeeld (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 3735 e.v.).

Voor het vervullen van zorgtaken bestaat nu geen recht op verlof. 

Vanaf 1 januari 2019: een recht op pleegouderverlof 

Vanaf volgend jaar wordt naast het recht op maximaal 6 afwezigheidsdagen per jaar, een eenmalig recht op maximum 6 weken pleegouderverlof ingevoerd. Dat recht zal bestaan in geval van langdurige pleegzorg van een kind in het gezin van de werknemer. 

Wat is langdurige pleegzorg? Dat is pleegzorg waarvan bij de aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven. 

Merk op dat het pleegzorgverlof enkel kan worden opgenomen in het kader van de pleegzorg voor kinderen. Op de 6 afwezigheidsdagen voor het vervullen van formaliteiten, kan daarentegen aanspraak worden gemaakt zowel in het kader van de plaatsing van minderjarigen als in het kader van de plaatsing van gehandicapten. 

Het pleegouderverlof van 6 weken per ouder wordt opgetrokken met een aantal bijkomende weken volgens hetzelfde groeipad als dat waarin is voorzien voor het adoptieverlof (zie hierboven). Net zoals in het geval van adoptieverlof moeten de bijkomende weken in het geval dat er twee pleegouders zijn aangesteld, tussen hen onderling verdeeld worden.

Regels voor de uitoefening van het pleegouderverlof 

De regels voor de uitoefening van het langdurig pleegouderverlof zijn op dezelfde leest geschoeid als die van het adoptieverlof, o.a.:

  • de maximumduur van het pleegouderverlof wordt verdubbeld in geval van pleegzorg voor een gehandicapt kind,
  • de maximumduur van het pleegouderverlof wordt met twee weken per pleegouder verlengd bij gelijktijdig onthaal van meerdere pleegkinderen,
  • de pleegouder moet de werkgever verwittigen als hij gebruik wil maken van zijn recht op pleegouderverlof,de pleegouder wordt beschermd tegen ontslag,
  •  …

Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen de twaalf maanden (en niet binnen de twee maanden zoals in geval van adoptieverlof) volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. 

Recht op uitkeringen tijdens het pleegouderverlof 

Tijdens de 6 kalenderdagen per jaar waarop een pleegouder mag afwezig zijn voor het vervullen van formaliteiten en opdrachten, heeft hij recht op een forfaitaire vergoeding van de RVA.

Tijdens het langdurig pleegouderverlof (6 weken plus de bijkomende weken) zal de werknemer recht hebben op uitkeringen van het ziekenfonds. Een nog uit te vaardigen koninklijk besluit zal wellicht bepalen dat de werknemer tijdens de drie eerste dagen van het langdurig pleegouderverlof recht heeft op zijn gewoon loon.

3. Sancties

Het toezicht en de sanctionering gebeurt volgens de regels van het Sociaal Strafwetboek.

Werkgevers die:

  • geen adoptieverlof toekennen,
  • geen afwezigheidsdagen toestaan in het kader van pleegzorg,
  • geen langdurig pleegzorgverlof toekennen,

terwijl de werknemer er recht op heeft, kunnen gesanctioneerd worden met aan sanctie van niveau 2.

Ann Taghon. 

BRON: Wet 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof (BS 26 september 2018).

Art. 84 t.e.m. 99 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Kamer 2018-2019, Doc 54 3355/005.

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.