Vanaf 1 juli 2018 goedkopere starterjobs voor jongeren

 

16-2018 - 13 t.e.m. 19 april

Met de regeling van starterjobs wil de wet ter versterking van de economische groei de werkgelegenheidskansen voor jongeren verhogen. Niettegenstaande de jeugdwerkloosheid daalt, is de werkloosheid nog steeds hoog voor jongeren zonder diploma van het hoger onderwijs, die zich dus aanbieden op de arbeidsmarkt op een leeftijd tussen 18 en 20 jaar. De maatregel richt zich tot die doelgroep.

De regeling van de starterjobs wordt geïntegreerd in de startbaanregeling en geldt voor de werknemers die worden aangeworven met een zogenaamde “startbaanovereenkomst type 1” (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018, nr. 502).

Hieronder vindt u de krachtlijnen van de regeling die de loonkost van de werkgever verlaagt zonder dat dit leidt tot een daling van het nettoloon van de jonge werknemer. 

1. De werkgever mag het loon verminderen 

De werkgevers uit de privésector mogen het brutoloon verminderen voor een nieuwe werknemer van minder dan 21 jaar en zonder werkervaring. De vermindering is niet verplicht. 

Het verminderingspercentage is degressief en afhankelijk van de leeftijd van de jongere op de laatste dag van de maand:

  

% waarmee het brutoloon mag verminderd worden

verminderingsperiode: de maanden waarin de jongere op de laatste dag van de maand

18 %

18 jaar is

12 %

19 jaar is

6 %

20 jaar is

 

2. De vermindering van het loon wordt gecompenseerd door een forfaitaire toeslag 

Iedere maand waarin de werkgever het loon vermindert, moet hij aan de jonge werknemer een forfaitaire toeslag betalen. 

Een tabel met de bedragen van de forfaitaire toeslagen zal bij koninklijk besluit bepaald worden. De forfaitaire toeslag zal afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemer op het einde van de maand en van het toepasselijke niet-verminderde minimumloon. Op het ogenblik van het afsluiten van deze tekst was dat koninklijk besluit nog niet gepubliceerd. 

Op de toeslag zijn geen werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd. 

De forfaitaire toeslag is voor de werknemer vrijgesteld van belastingen. Er moet dus ook geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. 

Voor de werkgever geldt een fiscale compensatieregeling in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. 

3. Voorwaarden voor toepassing van de regeling 

De werkgever mag het loon maar verminderen wanneer voldaan is aan een aantal voorwaarden, o.a.: 

  • de jonge werknemer moet aangeworven worden met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst,
  • de jonge werknemer moet 18, 19 of 20 jaar oud zijn,
  • de jonge werknemer moet onmiddellijk voorafgaand aan de aanwerving met een startbaanovereenkomst ingeschreven zijn als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke instelling (VDAB, FOREM, Actiris of ADG),
  • de jonge werknemer moet “een werknemer zonder werkervaring” zijn, 

Het zonder werkervaring zijn, wordt zo gedefinieerd dat bepaalde tewerkstellingsperiodes buiten beschouwing worden gelaten. 

Een werknemer zonder werkervaring is nl. een werknemer die bij één of meerdere werkgever(s) in de referentiekwartalen T-6 t.e.m. T-3, niet gedurende minimaal 2 kwartalen een tewerkstelling had groter dan het equivalent van 4/5de van een voltijdse job. Daarbij is T het kwartaal waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een aanvang neemt. Prestaties in de kwartalen T, T-1 en T-2 worden dus niet meegeteld. 

  • de werkgever moet bij de aangifte van de indiensttreding via de DIMONA een bevestiging ontvangen hebben dat de werknemer kan beschouwd worden als een werknemer zonder werkervaring,
  • de regeling is enkel van toepassing wanneer het niet-verminderde loon van de jonge werknemer niet hoger zou gelegen hebben dan het minimumloon (sectoraal of het gewaarborgd minimum maandinkomen),
  • de vermindering van het loon wordt begrensd: zij mag er niet toe leiden dat het voltijds loon lager wordt dan het gewaarborgd minimum maandinkomen bepaald in de CAO nr. 43 voor de 19- en 20-jarigen met respectievelijk 6 en 12 maanden anciënniteit,
  • de werkgever moet in de arbeidsovereenkomst bepalen dat hij het normaal toepasselijk minimumloon vermindert in toepassing van de regeling van de starterslonen en dat hij elke maand waarin de vermindering wordt toegepast, de forfaitaire toeslag zal betalen.

4. Inwerkingtreding 

De regeling treedt in werking op 1 juli 2018 en is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die vanaf dan worden gesloten.

Ann Taghon. 

Bron: art. 18 t.e.m. 22 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (BS 30 maart 2018, 2de uitgave)

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.