Vergoeding voor overdracht auteursrechten is onder bepaalde voorwaarden vrij van RSZ-bijdragen


      16-2023 - 14 - 20 aprilDe vergoeding die een werkgever toekent aan zijn werknemer-kunstenaar voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten in het domein van de kunsten, is in beginsel loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 733).

De naburige rechten zijn de rechten van de uitvoerende kunstenaars. Daar waar het auteursrecht originele ‘werken’ beschermt, zal het naburig recht betrekking hebben op ‘prestaties’ en uitvoeringen.
 

Afgelopen week werd evenwel een koninklijk besluit gepubliceerd dat dergelijke vergoedingen onder bepaalde voorwaarden vrijstelt van socialezekerheidsbijdragen.

De nieuwe socialezekerheidsrechtelijke behandeling van dergelijke vergoedingen is geïnspireerd op de fiscale behandeling ervan die sinds begin dit jaar grondig werd hervormd (zie https://www.cultuurloket.be/kennisbank/personenbelasting/het-roerend-inkomen-en-auteursrechten).

Welke vergoedingen worden precies beoogd?

De nieuwe uitsluitingsbepaling kent een beperkt toepassingsgebied en geldt enkel voor de vergoedingen:
 • voortkomende uit de overdracht of de verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet zijn geregeld,
 • die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst of op prestaties van uitvoerende kunstenaars,
 • met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, door de verkrijger, de licentiehouder of een derde,
 • op voorwaarde dat de voormelde oorspronkelijke rechthebbende een kunstenaar is die beschikt over een kunstwerkattest of bij gebrek daaraan, dat de rechthebbende in het kader van de overdracht of de verlening van een licentie deze rechten overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie.

Onder welke voorwaarden worden deze vergoedingen vrijgesteld?

De vergoedingen voor overdracht van auteursrechten en naburige rechten worden slechts vrijgesteld van bijdragen indien aan de volgende voorwaarden cumulatief voldaan is:
 • tijdens de periode van de vier kwartalen van het kalenderjaar, mag het bedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten, ten hoogste 30 % bedragen van de som van:
  • het totaalbedrag van het ‘normale’ loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft, en,
  • het totaalbedrag van de door de werkgever aan de betrokken werknemer toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten,
Indien het bedrag van de toegekende vergoedingen meer bedraagt dan 30 % van de bovenvermelde som, dan wordt het bedrag dat deze 30 % overschrijdt onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

 • zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van de rechten zijn op een marktconforme manier vastgesteld,
 • het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de kwartaalaangifte aan de RSZ (de DmfA-aangifte) van het kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend,
 • de vergoeding komt niet in de plaats van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet onderworpen aan RSZ-bijdragen (er bestaat een tijdelijke uitzondering op dit principiële verbod op loonconversie).

Wanneer treedt de nieuwe bepaling in werking?

De nieuwe regeling heeft uitwerking vanaf 1 januari 2023.

Ester Van Oostveldt.

BRON:  KB 7 april 2023 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 14 april 2023.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.