Verhoging werkbonus per 1 juli 2023

  15-2023 - 7 - 13 april

Afgelopen week werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat enkele wijzigingen aanbrengt aan de berekeningsregels van de werkbonus.

De werkbonus is de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten voordele van de werknemers met lage lonen. Die bijdragevermindering heeft tot doel werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.

De vermindering is van toepassing op de werknemers van de privésector en van de publieke sector onderworpen aan de volgende sectoren van de socialezekerheidsregeling voor werknemers: de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de werkloosheidsverzekering en de rust- en overlevingspensioenen. Dit zijn de werknemers die een werknemersbijdrage van 13,07 % verschuldigd zijn.

Het bedrag van die vermindering is afhankelijk van de omvang van de prestaties van de werknemer en van het bedrag van zijn maandloon: hoe hoger het maandloon, hoe kleiner de vermindering (zie ook Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr.1105).

Voor de berekening van de vermindering wordt op dit ogenblik gebruik gemaakt van drie loonzones afgebakend door twee loongrenzen.

Het hieronder vermelde koninklijk besluit voegt daaraan een loonzone toe door de invoering van een ‘tussenloongrens’ S1bis naast de bestaande lage loongrens S1 en de bestaande hoge loongrens S2.

Het nieuwe koninklijk besluit verhoogt ook het verminderingsbedrag voor de laagste loonzone.

De nieuwe berekeningsregels treden in werking op 1 juli 2023.

Hieronder in tabelvorm de nieuwe bedragen zoals die in principe van toepassing zullen zijn per 1 juli 2023 (tenzij de loongrenzen en de verminderingsbedragen voor die datum nog zouden wijzigen als gevolg van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen). De nieuwe loongrens S1bis en het verhoogde verminderingsbedrag voor de laagste loonzone staan in de tabel in het vet, de nieuwe loonzone staat in het geel gemarkeerd.

 

1.      VOLTIJDSE WERKNEMERS MET VOLLEDIGE MAANDPRESTATIES

 

MAANDELIJKS LOON

VERMINDERING VAN DE PERSOONLIJKE BIJDRAGE PER MAAND

< of = 2.013,64 EUR

262,16 EUR (handarbeiders: 283,13 EUR )

 

 

> 2.013,64 EUR  < of = 2.571,45 EUR

Hoofdarbeiders: 262,16 EUR  – (0,2579 x ( S1 – 2.013,64 EUR ))

 

Handarbeiders: 283,13 EUR  – (0,2785 x ( S1 – 2.013,64 EUR ))

 

 

 

> 2.571,45 EUR  < of = 3.082,66 EUR

Hoofdarbeiders: 247,31 EUR – (0,2313  x ( S1 – 2.013,64 EUR ))

Handarbeiders: 267,09 EUR  – (0,2498 x ( S1 – 2.013,64 EUR ))

> 3.082,66 EUR

0 EUR

2.       VOLTIJDSE WERKNEMERS MET ONVOLLEDIGE PRESTATIES EN DEELTIJDSE WERKNEMERS

de bijdragevermindering wordt strikt evenredig aangepast naargelang de prestaties van de werknemer

1. S = de loonmassa die in aanmerking wordt genomen bij de bepaling van het bedrag van de bijdragevermindering.

Ester Van Oostveldt.

Bron: KB 27 maart 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars, BS 12 april 2023.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.