Verlaging bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid voor lage en middeninkomens

14-2022 - 1 - 7 april

Vorige week donderdag werd de wet houdende verlaging van lasten op arbeid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet realiseert de zogenaamde de mini-taxshift.

In het kader van die mini-taxshift werd besloten de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid te verlagen, als eerste stap in de richting van de uiteindelijke afschaffing van deze bijdrage.

Wat is de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid?

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid werd ingevoerd in 1994 om de sociale zekerheid bijkomend te financieren.

Het is een persoonlijke bijdrage die afhankelijk is van het netto belastbaar jaarlijks inkomen van het gezin (met uitzondering van pensioenen, afzonderlijk belaste inkomsten en beroepsinkomsten van buitenlandse oorsprong). De bijdrage wordt geheven per fiscaal gezin en niet per individuele belastingplichtige. De bijdrage is verschuldigd door de gezinnen waarvan de personen die onder het toepassingsgebied van de regeling vallen, deel uitmaken.

Voor het toepassingsgebied van de regeling van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 921.

De inning van de bijdrage gebeurt in stappen:

Elke maand verricht de werkgever een inhouding op het loon van de personen die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. Die inhoudingen worden elk kwartaal aangegeven en doorgestort aan de RSZ.

Het definitieve bedrag van de bijdrage wordt bepaald door de Administratie der Directe Belastingen bij de jaarlijkse belastingberekening.

De aan de RSZ betaalde bedragen zijn dus voorschotten op de jaarlijks verschuldigde bijdrage.

Meer informatie over hoe men in de praktijk te werk moet gaan om de door de werkgever te verrichten inhoudingen te berekenen, vindt u in de RSZ-instructies.

Wat verandert er nu?

De hieronder vermelde wet verlaagt de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid vanaf 2022 voor de lage en middeninkomens. Voortaan wordt ook een onderscheid gemaakt tussen belastingplichtigen die alleen worden belast en belastingplichtigen voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd.

De wet wijzigt zowel de bedragen en percentages van de definitieve bijdrage als de bedragen en percentages van de door de werkgever te verrichten maandelijkse inhoudingen.

De, sinds 1 april 2022 geldende, verlaagde inhoudingsbedragen en -percentages vindt u in een tussentijdse RSZ-instructie van 4 april 2022.

Wanneer treden de wijzigingen in werking?

De wijzigingen m.b.t. de maandelijkse inhoudingen treden in werking op 1 april 2022.

De wijzigingen m.b.t. de jaarlijkse definitieve bijdrage gelden voor de inkomsten behaald vanaf 1 januari 2022 (aanslagjaar 2023 en volgende).

Ester Van Oostveldt.


BRON: Artikel 2 – 5 Wet 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid (BS 31 maart 2022).Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.