Vlaamse doelgroepvermindering bij retentie oudere werknemer: wijziging leeftijdscriteria


                     9-2022 - 25 februari - 3 maart

Sinds 1 juli 2016 kunnen werkgevers een Vlaamse bijdragevermindering genieten wanneer zij:
  • ofwel een oudere werknemer in dienst houden,
  • ofwel een (bij de VDAB ingeschreven) oudere niet-werkende werkzoekende in dienst nemen.
 
Deze bijdragevermindering wordt de doelgroepvermindering voor oudere werknemers genoemd en is een onderdeel van het Vlaamse doelgroepenbeleid.
 
De doelgroepvermindering kan genoten worden voor werknemers die:
  • tewerkgesteld zijn in Vlaanderen,
  • behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering (privésector) (zie Sociaal Compendium Socialezekeheidsrecht 2021-2022, nr. 944),
  • een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan 13.945 euro (in afwijking hiervan bedraagt de loongrens voor het 4de kwartaal van het jaar 18.545 euro behalve voor de interimsector waar deze verhoogde loongrens geldt voor het 1ste kwartaal van het jaar).
 
De omvang van de doelgroepvermindering verschilt al naargelang de werkgever een oudere werknemer in dienst houdt dan wel een oudere niet-werkende werkzoekende in dienst neemt.

1.
Doelgroepvermindering voor de retentie van een oudere werknemer
 
De omvang van de doelgroepvermindering die kan genoten worden bij het in dienst houden (= de retentie) van een oudere werknemer hangt af van de leeftijd van de betrokken werknemer op de laatste dag van het kwartaal. In de recentste versie van de RSZ-instructies lezen we dat die leeftijdscriteria verhogen met ingang van 1 januari 2022. Het besluit van de Vlaamse regering dat voor die verhoging moet zorgen, werd evenwel nog niet gepubliceerd.
 
Hieronder schematisch weergegeven de leeftijdscriteria en overeenstemmende verminderingsbedragen die, volgens de informatie van de RSZ-instructies, golden/gelden vóór/vanaf 1 januari 2022.
 

  Doelgroepvermindering voor de retentie van een oudere werknemer

  Leeftijd werknemer op de laatste dag van het kwartaal

 Verminderingsbedrag per kwartaal bij volledige kwartaalprestaties

  Vóór 1 januari 2022

  Vanaf 1 januari 2022

  ≥ 58 jaar en < 60 jaar

  ≥ 59 jaar en < 61 jaar

  600 EUR

  ≥ 60 jaar

  ≥ 61 jaar

  1.500 EUR

 
Om de wijzigingen vlot te laten verlopen, is in overgangsmaatregelen voorzien.

2.
Doelgroepvermindering voor het in dienst nemen van een oudere niet-werkende werkzoekende
 
De doelgroepvermindering voor het in dienst nemen van een oudere niet-werkende werkzoekende (≥ 58 jaar) wijzigt niet. De werkgever die een dergelijke oudere werknemer in dienst neemt, kan nog steeds, gedurende 8 kwartalen, een volledige vrijstelling van de (basis)werkgeversbijdragen genieten.
 
Ester Van Oostveldt.
 
Bron: RSZ-instructies 2022/1, www.socialsecurity.be

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.