Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers en laaggeschoolde jongeren versterkt

5-2019 - 25 - 31 januari

 

De Vlaamse regering heeft haar doelgroepvermindering voor oudere werknemers en laaggeschoolde jongeren aangepast m.i.v. 1 januari 2019. De Vlaamse regering verhoogt de bijdragevermindering die een werkgever in het Vlaamse gewest kan genieten bij het in dienst houden van een oudere werknemer en bij het in dienst nemen van een oudere niet-werkende werkzoekende of van een laaggeschoolde jongere.

 

Het Vlaamse doelgroepenbeleid 

Het Vlaamse doelgroepenbeleid focust zich op drie doelgroepen: oudere werknemers, jonge werknemers en personen met een arbeidshandicap. De tewerkstelling van de eerste twee doelgroepen wordt bevorderd via de toekenning van een doelgroepvermindering (= bijdragevermindering) aan de werkgevers. Deze doelgroepverminderingen kunnen vanzelfsprekend enkel genoten worden voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Vlaanderen. Om de tewerkstelling van de derde doelgroep te bevorderen, wordt de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) toegekend aan de werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap. De VOP wordt binnen het bestek van deze SoCompact niet besproken. 

 

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers: wat en hoeveel? 

Sinds 1 juli 2016 kunnen werkgevers een Vlaamse bijdragevermindering genieten wanneer zij:

  • ofwel een oudere werknemer in dienst houden;
  • ofwel een (bij de VDAB ingeschreven) oudere niet-werkende werkzoekende in dienst nemen. 

Een besluit van de Vlaamse regering dat vorige week vrijdag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, verhoogt de doelgroepvermindering die een werkgever kan genieten bij het in dienst houden van een oudere werknemer van tenminste 60 jaar. Schematisch weergegeven ziet de doelgroepvermindering er met ingang van 1 januari 2019 als volgt uit: 

Doelgroepvermindering voor de retentie van een oudere werknemer

Leeftijd werknemer op de laatste dag van het kwartaal

Verminderingsbedrag per kwartaal bij volledige kwartaalprestaties

≥ 55 jaar

600 EUR

≥ 60 jaar

1.500 EUR

Ook het in dienst nemen van een oudere niet-werkende werkzoekende (≥ 55 jaar) wordt voordeliger. Voortaan kan een werkgever die een oudere niet-werkende werkzoekende in dienst neemt, gedurende 8 kwartalen een volledige vrijstelling van de (basis)werkgeversbijdragen genieten. Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit:

Doelgroepvermindering voor de indienstneming van een oudere niet-werkende werkzoekende

Leeftijd werknemer op laatste dag van het kwartaal van indienstneming

Verminderingsbedrag per kwartaal bij volledige kwartaalprestaties

Toekenningsduur

≥ 55 jaar en < de wettelijke pensioenleeftijd

volledige vrijstelling van de (basis)werkgeversbijdragen

8 kwartalen

 

 

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers: voor wie?

Tot voor 1 januari 2019 kon de doelgroepvermindering genoten worden voor werknemers die:

  • tewerkgesteld zijn in Vlaanderen;
  • behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering (privésector);
  • op de laatste dag van het kwartaal tenminste de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben;
  • een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan 13.400 euro.

Het hier besproken besluit van de Vlaamse regering verhoogt de vermelde loongrens vanaf 1 januari 2019 van 13.400 euro per kwartaal (voor de vier kwartalen van een jaar) naar:

  • 13.945 euro per kwartaal voor het eerste, tweede en derde kwartaal van een jaar;
  • 18.545 euro per kwartaal voor het vierde kwartaal van een jaar behoudens voor de uitzendkrachten. 

Voor uitzendkrachten geldt de verhoogde loongrens van 18.545 euro niet in het vierde kwartaal van een jaar maar wel in het eerste kwartaal van een jaar en dit vanaf 1 januari 2020. 

 

Doelgroepvermindering voor laag- of middengeschoolde jongeren 

De Vlaamse regering heeft ook de bijdragevermindering verhoogd die een werkgever kan genieten voor de tewerkstelling in Vlaanderen van een laaggeschoolde jongere (= geen diploma secundair onderwijs) die op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt. Vanaf 1 januari 2019 geniet de werkgever bij de aanwerving van een laaggeschoolde jongere een volledige vrijstelling van de (basis)werkgeversbijdragen gedurende twee jaar. De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren blijft ongewijzigd. Schematisch weergegeven ziet de doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren er sinds 1 januari 2019 als volgt uit: 

Doelgroepvermindering laag- en middengeschoolde jongeren

Scholingsgraad jonge werknemer

Verminderingsbedrag per kwartaal bij volledige kwartaalprestaties

Toekenningsduur

Laaggeschoold

volledig vrijstelling van de (basis)werkgeversbijdragen

8 kwartalen

Middengeschoold

1.000 EUR

8 kwartalen

De doelgroepvermindering voor de tewerkstelling tijdens de opleiding van leerlingen alternerende opleiding en DBSO-jongeren (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 933) verandert niet en bedraagt nog steeds 1.000 euro per kwartaal bij volledige kwartaalprestaties.

 

Inwerkingtreding

De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019. De 55-plussers en laaggeschoolde jongeren die al vóór 1 januari 2019 aangeworven werden, genieten vanaf 1 januari 2019 de volledige vrijstelling van de (basis)werkgeversbijdragen voor de nog resterende kwartalen.

Ester Van Oostveldt.

Nog vragen omtrent één van de vele regionale of federale bijdrageverminderingen? Stel uw vraag hier!

BRON: BVR 26 oktober 2018 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid , BS 25 januari 2019.

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.