Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?


    25-2023 - 16-22 juni

 

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?

In 2023

Tijdens het lopende vakantiejaar 2023 worden die dagen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval aangerekend als vakantiedagen. De werknemer kan ze dus niet opnemen op een later tijdstip. Wie tijdens de vakantie ziek wordt, “geniet” in theorie dus nog steeds vakantie…

Anders is het wanneer de werknemer al arbeidsongeschikt is geworden vóór zijn vakantie inging. In die hypothese mogen de dagen die oorspronkelijk als vakantiedagen waren gepland, niet als vakantiedagen worden aangerekend. Die vakantiedagen moeten kunnen worden opgenomen op een later tijdstip, wanneer de werknemer terug arbeidsgeschikt is.


Vanaf 2024

Zoals gesignaleerd in de SoCompact 11-2023 is een wijziging aangebracht aan de vakantiewetgeving. Dat gebeurde naar aanleiding van de rechtspraak van het Hof van Justitie over het recht op minstens vier weken betaalde vakantie per jaar. Hierdoor wordt de aanrekening van vakantiedagen in geval van ziekte anders geregeld vanaf het vakantiejaar 2024.

Het zal dan geen rol meer spelen of de aanvang van de ziekte zich vóór of tijdens de vakantie voordoet. In de beide gevallen worden de oorspronkelijk als vakantiedagen ingeplande dagen als arbeidsongeschiktheidsdagen beschouwd. Vanaf 2024 moet ook de werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn vakantie, die arbeidsongeschiktheidsdagen later als vakantiedagen kunnen opnemen.


Aanpassing van de Arbeidsovereenkomstenwet op komst

In de Kamer is op dit ogenblik een wetsontwerp in behandeling dat een arbeidsrechtelijke omkadering geeft aan de aanpassing van de vakantiewetgeving. De omkadering wordt gerealiseerd door het invoegen van een artikel 31/2 in de Arbeidsovereenkomstenwet. Het nieuw artikel bevat een aantal specifieke regels die van toepassing zijn wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zich voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie.

Let op: in de huidige stand van zaken, gaat het nog maar om een wetsontwerp. Wat hierna volgt, geldt dus onder voorbehoud van goedkeuring en publicatie. Het wetsontwerp voorziet in een inwerkingtreding op 1 januari 2024.

De krachtlijnen van het nieuwe artikel 31/2 van de Arbeidsovereenkomstenwet zullen zijn:
 • indien de werknemer zich niet op zijn thuisadres bevindt, moet hij zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfsadres,
 • de werknemer moet (in afwijking van de gewone regels) altijd een geneeskundig getuigschrift voorleggen aan de werkgever dat melding maakt van:
  • de arbeidsongeschiktheid,
  • de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid,
  • of de werknemer zich met het oog op controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven,
Er is voorzien in de mogelijkheid om bij koninklijk besluit een specifiek model van geneeskundig getuigschrift vast te stellen. Merkwaardig is dat is bepaald dat het gebruik van dat specifieke model van geneeskundig getuigschrift facultatief is.
 • in geval van overmacht moet het geneeskundig getuigschrift worden overgemaakt binnen een redelijke termijn,
 • de werknemer heeft recht op gewaarborgd loon,
 • de werknemer moet meedelen aan de werkgever dat hij gebruik wil maken van zijn recht op het behoud van de vakantiedagen die samenvallen met arbeidsongeschiktheidsdagen; dit moet gebeuren uiterlijk op het moment waarop de werknemer het geneeskundig getuigschrift voorlegt aan zijn werkgever.
Tenzij er wordt van afgeweken, blijven de gewone regels bepaald in artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing. Zo moet de werknemer zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 3901).

De formaliteiten die de werknemer moet naleven wanneer een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zich voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie, zullen moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement.Conclusie

Voor de komende vakantieperiode verandert er niets. Werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie, “verliezen” die vakantiedagen.

Pas vanaf volgend jaar wordt het anders. De werknemer en werkgever zullen dan rekening moeten houden met specifieke regels als de werknemer wil gebruik maken van zijn recht op behoud van de vakantiedagen. Of met die specifieke regels alle problemen van de baan zijn, is maar de vraag. Zo is bv. (nog niets) bepaald over de controle van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer die met vakantie is in het buitenland.

Ann Taghon.


BRON: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, Kamer 2022-20223, DOC 55 3370/01.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.