Werkgever kan meer schenken aan werknemer zonder RSZ-bijdragen verschuldigd te zijn

 

 27-36-2018 - 29 juni - 6 september

Hoewel men kan men betwijfelen dat geschenken die worden toegekend naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen uit het leven van de werknemer, wel loon zijn (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2017-2018, nr. 701), bevat de socialezekerheidswetgeving een bepaling die geschenken die een werkgever toekent aan zijn werknemers ter gelegenheid van onder meer Sinterklaas, Kerstmis of een huwelijk, vrijstelt van bijdragen voor zover de waarde van die geschenken een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt. Ook de vakbondspremie die werknemers in sommige sectoren krijgen na aansluiting bij een vakorganisatie, is tot een bepaald bedrag vrijgesteld van bijdragen.

 

Afgelopen zomer zijn de maximumbedragen van die vrijgestelde geschenken en vakbondspremie verhoogd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Wij goten die nieuwe bedragen voor u in een overzichtelijke tabel.

  

Vrijgestelde geschenken en vakbondspremie

(bedragen per 1 januari 2017)

Gelegenheid

Vorm

Maximumbedragen

Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar

in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques

40 EUR per jaar per werknemer

+ 40 EUR per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer

Eervolle onderscheiding

in speciën of in de vorm van geschenkcheques

120 EUR per jaar per werknemer

Pensionering

40 EUR per volledig dienstjaar bij de betrokken werkgever

+ totaalbedrag ≥ 120 EUR en ≤ 1.000 EUR

Huwelijk of verklaring wettelijke samenwoning

in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons

245 EUR per werknemer

Vakbondspremie

 

145 EUR per jaar en per werknemer

 

BRONNEN:

KB 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 6 juli 2018)

MB 25 juni 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 6 juli 2018)

 

Welke andere sociaalrechtelijke wetgeving verscheen tijdens de voorbije zomer?

 

In de maanden augustus en juli werd in het Belgisch Staatsblad weinig sociaalrechtelijke wetgeving gepubliceerd die voor ondernemingen echt belangrijk is.

 

Volledigheidshalve signaleren wij u:

  • een regeling die zorgt voor een betere bescherming van de bedrijfsgeheimen in het algemeen, maar weinig gevolgen heeft in de relatie tussen de werkgever en de werknemer,
  • de mogelijkheid om sinds 15 juli 2018 in het kader van het verenigingswerk, occasionele klusjes bij medeburgers of een erkend deelplatform, 6.130 euro per jaar onbelast bij te verdienen,
  • kleine wijzigingen aan de regels over de opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid,
  • de voorbereidingen getroffen in het Vlaamse gewest voor de inwerkingtreding van de single permit-regeling in het najaar van 2018 (zie SoCompact 24-2018),
  • de modernisering van de regeling van de Vlaamse start- en stagebonus,
  • de wijzigingen aan de Vlaamse regels m.b.t. de individuele beroepsopleiding,
  • de omvorming in Vlaanderen van de beroepsinlevingsovereenkomst tot een beroepsinlevingsstage,
  • de bekendmaking van de voorwaarden waaronder werkgevers of paritaire (sub)comités een subsidie kunnen krijgen voor de projecten voor de preventie van burn-out (aanvragen kunnen nog ingediend worden tot 15 september).

 

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen? De advocaten van Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse staan daarvoor tot uw beschikking.

BRONNEN

Wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen (BS 14 augustus 2018, 2de uitgave)

Wet 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (BS 26 juli 2018)

CAO nr. 108/2 van 24 juli 2018 tot aanpassing van de CAO nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid (website NAR)

BVR 1 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een "Europese blauwe kaart" (BS 9 juli 2018)

BVR 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus (BS 9 augustus 2018)

BVR 6 juli 2018 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring (BS 17 augustus 2018)

KB 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk (BS 24 augustus 2018)

 Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.